نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رفتاری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دکترای مدیریت، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دکترای مدیریت،استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 دکترای مدیریت،استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

در ایران سالانه بیش از 1500 برنامه در شبکه­‌های تلویزیونی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی تیم‌­های برنامه­‌ساز تولید می‌شود؛ اما فقط تعداد معدودی از این تیم­‌ها می­‌توانند برنامه‌های موفق و برند تولید کنند. پژوهش حاضر، با عنوان فهم فرایند موفقیت تیمی در تیم‌های برنامه‌سازی تلویزیونی، با استفاده از راهبرد نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه عمیق (با 15 نفر از کارگردانان و تهیه‌کنندگان برنامه‌های موفق تلویزیونی)؛ روش نمونه‌گیری، قضاوتی هدفمند و روش تحلیل داده‌ها، سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) بوده است. یافته‌های پژوهش بیان می‌کنند که وقتی تیم‌ها به نحوی موفق سازماندهی (شرایط علی) می­‌شوند، به‌مرور زمان به بلوغ تیمی (پدیده محوری) می‌رسند. بلوغ تیمی به‌ همراه سازگارجویی سازمان، تیم (عوامل زمینه‌ای) و هزینه‌های نگهداری آن؛ همچنین کشش مخاطب (عوامل مداخله‌گر) در سرآمدی تیم بروز پیدا می‌کند و نتیجه یا پیامد این سرآمدی، موفقیت تیمی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Process of Team Success in TV Programing Teams; a Grounded Theory Research

نویسندگان [English]

  • Abbas Nezhadabdollah 1
  • Ali Asghar Fani 2
  • Hasan Danaei Fard 3
  • Jalil Delkhah 4

1 Behavioral Management

2 Associate Prof. In Management, Tarbiat Modares Uni.

3 Full Prof. In Management, Tarbiat Modares Uni.

4 Assistant Prof. In Management, Tarbiat Modares Uni.

چکیده [English]

More than 1,500 programs are produced annually by programing teams for IRIB TV channels in Iran, but only a few of them can be successful in producing as brand. The study conducted using grounded theory method to explain success in TV programming teams. Data was collected through deep interview (from 15 successful TV programs directors and producers) with judgment purposive sampling, and then analyzed through three stages of coding (open, axial, and selective). The research findings indicate that when teams are successfully organized (causal condition), they eventually reach to high level of maturity (Central Fenomenal). Team maturity along with the organization adaptation, team (context factors) and the maintenance charges, as well as attracting audience (intervening factors) are unified to team excellence, and the outcome will be team success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB
  • grounded theory
  • Successful TV Program
  • Team Maturity
  • Process of Team Success
حقیقی‌فرد، علی معایر؛ مردای، مرتضی؛ خلیل‌زاده، مهدی و نوبخت، جواد. (1387). بررسی عملکرد تیم‌های کاری در سازمان و عوامل مؤثر بر آن. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 5 (20).
خیراندیش، مهدی؛ خدایی، ارشیا و محمدی، علیرضا. (1394). مدل جامع عوامل مؤثر بر کار تیمی اثربخش در بستر سازمان و مقیاس‌های سنجش آن. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 4(3)، صص 60-31.
رضائیان، علی. (1393). تیم‌سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: سمت، چاپ ششم.
Corbin, J.M. & Strauss, A.L. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons and   
Evaluative Criteria Qualitative Sociology, Vol. 13, No. 1, Pp.3 -21.
Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five
Approaches. 2nd ed. Sage Publication, USA.
Davidson, J.L. (2011). Self-Sustaining Teams within the Workplace. Master Thesis. The  
College of St. Scholastica.
Ekimova, V. (2015). Students’ Attitudes Towards Different Team Building Methods,  
Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 186, Pp. 847 – 855.
Herre, C. (2010). PromotingTeam Effectiveness:How Leadersand Learning Processes
Influence Team Outcomes. Ph.D. Dissertation.
Higgs, M. A. (2007). What Makes for Top Team Success? A Study to Identify Factors
Associated with Successful Performance of Senior Management Teams. The Irish Journal of
Management incorporating IBAR. IRISH BUSINESS AND ADMINISTRATIVE RESEARCH, Pp.
161-188.
Hill, L. D. (2011). Attributes of Successful of School Improvement Teams: Participants’
Perspective. PH.D. Dissertation.
Huei Lan, W. (2016). Successful TV-production Teamwork in the Classroom: A Critical
Analysis. International Journal of Research Studies in Education, Vol. 5, No. 1, Pp. 41-50.
Kendall, J. (1999). Axial Coding and Grounded Theory. Western Journal of Nursing Research,
Vol. 21, No. 6, Pp. 743-757.
Kichuk, S. & Weisner, W.H. (1998). Work Teams: Selecting Members for Optimal
Performance. Canadian Psychology, Vol. 39, issue. 1/2.
Larson, C.E. & LaFasto, F.M.J. (1989). Team work: What must go Right/what can Gowrong.
Newbury Park, CA: SAGE.
Livingston, D. R. (2015). Team Adaptation in Uncertain Environments: a Descriptive Case
Study of Dynamic Instability in Navy seal Units. Ph. D. Dissertation.
Lopez, M. (2015). Analyzing the Relationship between Transformational Leadership
Behavior and Team Effectiveness in the United States Army. Ph. D. Dissertation.
Luca, J. & Tarricone, P. (2001). Does Emotional Intelligence Affect Successful Teamwork?
Proceedings of the 18th Annual Conference of the Australasian Society for Computers in
Learning in Tertiary Education at the Ascilite, Pp. 367 – 376. Melbourne: University of
Melbourne.
Jones, M. & Alony, L. (2011). Guiding the Use of Grounded Theory in Doctoral Studies – An
Example from the Australian Film Industry. International Journal of Doctoral Studies, Vol. 6.
Milne, M. A. (1981). The Primary Health Care Team: linked Group Discussion as a Learning
Medium. Journal of Advanced Nursing (JAN), Vol. 5, issue. 6, Pp. 579-589.
Morgan, B. JR.; Glickman, A.S.; Woodward, E.A.; Blaiwes, A.S. & Salas, E. (1986).
Measurement of Team Behaviors in a Navy Environment. NTSC Technical Report TR-86-014
(ORLAND: Naval Training System Center).
Paris, C. R.; Salas, E. & Cannon-Bowers, J. A. (2000). Teamwork in Multi-Person Systems: A
Review and Analysis. Ergonomics, 43, Pp. 1052-1075.
Pobiedina, N.; Julia Neidhardt, J.; Del Carmen Calatrava Moreno, M.; Gyenge, L. & Werther,
H. (2013). On Successful Team Formation: Statistical Analysis of a Multiplayer Online Game.
15th Conference on Business Informatics, Pp. 55-62.
Reich, R. B. (1987). Entrepreneurship Reconsidered: The Team as hero. HarvardBusiness
Review, 65, Pp. 77-83.
Robbins, S. p. & Judeg, A.T. (2013). Organizational Behavior.15th. ed.prentic hall, Pp. 313.
Senior, B. & Swailes, S. (2004). The Dimensions of Management Team Performance: a
Repertory grid Study, International. Journal of Productivity and Performance Management,
Vol. 53, No. 4, Pp. 317-333.
Trent, R. J. (2016). Understanding the Many Factors that Affect the Success of     
Organizational Work Teams. Journal of Business, Vol. 1, No. 6, Pp. 1-14.
Woodcock, B. (1989). Team Development Manual, London: Gower Press.