نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

هدف از مقاله حاضر، ارائه و اجرای مدلی برای ارزیابی عملکرد شبکه‌های استانی رسانه ملی و رتبه‌بندی آنها بر اساس معیارهای استاندارد حوزه برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صداوسیما بوده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث منطق، استقرایی بوده و از روش کمی استفاده کرده است. شناسایی معیارها از طریق مرور ادبیات ارزیابی عملکرد سازمان‌های رسانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک حوزه ارزیابی و نظارت سازمان صداوسیما صورت گرفته و سپس با طبقه‌بندی این معیارها، مدل مفهومی تحقیق تشکیل شده است؛ برای اجرای مدل، اطلاعات 31 شبکه استانی در سال 1395 جمع‌آوری و با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره تحلیل شده و رتبه‌بندی نهایی مشخص شده است. نتایج حاکی از آن است که شبکه‌های استانی خراسان رضوی، مهاباد و ایلام بهترین عملکرد را بر اساس مجموع معیارهای ارزیابی داشته‌اند. از آنجا که به لحاظ عملکرد نیز نقاط قوت و ضعف عملکردی شبکه‌های استانی در اجرای مدل استخراج می‌شود نتایج پژوهش می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اهداف به‌منظور بهبود عملکرد شبکه‌های استانی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Assessing and Ranking Local Channels with the Approach of Multi-Criteria Decision Analysis

نویسنده [English]

  • Hossein Bakhtiari

Assistant Prof. In Management Imam Sadiq Uni.

چکیده [English]

The purpose of this paper is to present and implement a model for assessing the performance of local channels of the National Media (IRIB) and ranking them based on standards assigned from the Planning and Monitoring Dputy of IRIB. This paper conducted as applied-oriented, logically inductive-based, and quantitative. The criteria were Identified from reviewing the literature of evaluation of media organizations and reviewing the documents of Planning and Monitoring Dputy, then, the conceptual model of the research was composed by classifying these criteria. To implement the model, data was collected from 31 local channels for the year 2016, and analyzed using a multi-criteria decision analysis, then the channels ranked. The results indicate that Khorasan Razavi, Mahabad and Ilam local channels have the best performance based on the overall criteria. Since the strengths and weaknesses of the local channels performance become revealed by implementating the model, the research findings can be a basis for planning and prioritizing the objectives in order to improve the performance of local channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • National Media
  • Local Channels
  • Multi-Criteria Decision Analysis
آذر عادل و رجب‌زاده، علی. (1387) . تصمیم‌گیری کاربردی. نگاه دانش.
انصاری، مهدی. (1386). اصلاح‌گری فرهنگی، فرهنگ و رسانه‌ها. فصلنامهرسالت.
پورعزت، علی‌اصغر و قلی‌پور، آرین. (1387). تأملی بر نقش رسانه ملی در رصد و مدیریت بحران‌های پنهان اجتماعی، مدیریت قومیت‌ها. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 15 (56).
پورعزت، علی‌اصغر و قلی‌پور، آرین. (1388). کاربرد نظام برنامه‌ریزی سلولی چندلایه در رسانه ملی برای مدیریت بحران در نظام‌های اجتماعی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 15(55).
پرینگل، پیتر و استار، مایکل. (1388) . مدیریت رسانه‌های الکترونیکی (ترجمه طاهر روشندل اربطانی). انتشارات دانشکده صداوسیما، چاپ اول.
خانیکی، هادی. (1388). چارچوبی برای پژوهش در اخلاق رسانه. فصلنامهاخلاقدرعلوم و فناوری، 4 (4و3).
داریانی، محمدعلی و رفیع‌زاده، علاءالدین. (1386). مدیریت عملکرد. سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
ساروخانی، باقر. (1383). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات.
مرکز طرح و برنامه‌ریزی سازمان صداوسیما. (1389). گزارش ارزیابی عملکرد محتوایی شبکه‌های استانی رسانه ملی.تهران: صداوسیما.
مشبکی، اصغر و بختیاری، حسین. (1390). بررسی مسئولیت اجتماعی سازمانی در رسانه ملی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 18 (66).
مک‌کوئیل، دنیس و ویندال، سون. (1388). مدل‌های ارتباطات جمعی (ترجمه گودرز میرانی). تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
نوین، زهرا. (1388). فرهنگ‌سازی رسانه‌ای برای مواجهه با قانون‌گریزی در جامعه. پیام پژوهش، 9.
وفایی فرهاد. (1386). طراحییکمدلریاضیبرایاندازه‌گیریکاراییمدل‌هایجبرانی MADM به کمک روش تحلیل پوششی داده‌ها DEA در سیستم امتیازدهی مدل تعالی EFQM . پایان‌نامه دکترای دانشگاه تربیت مدرس، تهران .
Andreescu, C. ( 2010). “The Management of Media Organizations – from Theory to Practice”, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series.
Boran, S.; GÖZTEPE, K. & YAVUZ, E. (2008). “A Study on Election of Personnel Based on Performance Measurement By Using Analytic Network Process (ANP)” IJCSNS. International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 8, No. 4.
Cheng, Chi-Bin. (2008). “Performance Evaluation for a Balanced Scorecard System by Group Decision Making with Fuzzy Assessments”. International Journal of Applied Science and Engineering , Vol. 6 , Issue. 1.
Chomsky, N. (2002). Language Arts & Disciplines. Media” Control: The Spectacular Achievements of Propaganda.
Daft, R.L. & Lengel, R.H. (1986). Organizational Requirements Media Richness and Structural Design. Management Science, Vol. 32, No. 5.
Halachmi, A. (1999). “Mandated Performance Measurement : A help or a Hindrance?” National Productivity Review, Vol. 18, Issue. 2, New York.
Helms, J. E. & Piper, R. E. (1994). “Implications of Racial Identity Theory for Vocational Psychology”. Journal of Vocational Behavior, Vol. 44.
Hingoft, E. (2000(. “New Organization performance Test Uncover Some Surprising Relation behavior” .Credit Union Times, Vol. 11, Issue. 3.
Horowitz, D. L. (1993). “Democracy in Divided Societies”. Journal of Democracy, Vol. 4, Issue. 4.
McQuail, D. (1992). Media Performance: Mass Communication and Public Interest, Sage, London.
Osborn, B. (2000). Total Quality Management to the Media Organization. The Osborn,University of Memphis.
Pearson, J.C. & Nelson, P.E. (1983). “Understanding Tanding and Sharing”, 4ed, Brown Company Publisher, Dubugue, Iwo.
Tangen, S. (2004). Professional practice performance Measurement: from Philosophy to Practic. International Journal of Productivity and performance Management, Vol. 53, No. 8.
Zhang, J. & Pu, P. (2004). “Survey of Solving Multi-Attribute Decision Problems”, EPFL Technical Report No: IC/2004/54.