نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی،استاد دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه کاشان

3 دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران

چکیده

مجموعه عوامل گسترده‌ای بر انتخاب نوع رسانه‌های مورد استفاده از سوی مخاطبان تأثیر­گذارند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی دلایل ترجیح رسانه‌ها در تلویزیون داخلی و خارجی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) بوده است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق­‌ساخته بر اساس مقایسه‌های زوجی از نمونه‌ای متشکل از 26 کارشناس در حوزه رسانه و 105 نفر از ساکنان شهر تهران در سال 1396 جمع­‌آوری شده است. به‌منظور مقایسه، ابتدا ماتریس 7×7 تشکیل و سپس، با تخصیص مقادیر جدول ساعتی، معیارهای مختلف دوتایی باهم مقایسه شده‌اند. در نهایت یافته­‌های پژوهش نشان داده است که بیشترین تأثیر بر ترجیح تلویزیون داخلی و خارجی از سوی مخاطبان، متعلق به معیار اعتماد به رسانه است. پس از اعتماد به رسانه، معیار­های رضایت‌مندی، تنوع برنامه­‌ها، سرگرمی و رفع بی‌­حوصلگی، پاسخگویی به نیاز­ها و انگیزه آموزشی در رتبه­‌های بعدی عوامل مؤثر بر ترجیح رسانه تلویزیون داخلی و خارجی از سوی مخاطبان قرار دارند. همچنین شایان ذکر است که معیار هزینه دسترسی، در رتبه­‌بندی یاد شده، در جایگاه آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Reasons for Media Preference of Local and Foreign Television Channels Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Case: Media Experts and Citizens of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • Hadi Razeghi Maleh 2
  • Mohammad Aghighi 3
  • Mohammad Soleyman‌nezhad 2

1 Full Prof. In Sociology, Kashan Uni.

2 Sociology

3 Human resources management,Tehran Uni.

چکیده [English]

A wide range of factors affect media choice by audiences. The main goal of this research was comparative study of reasons for media preference of local and foreign television channels using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). Data were collected using a researcher-made questionnaire based on pairwise comparison from a sample of 26 media experts and 105 citizens of Tehran in 1396. First, a 7 × 7 matrix was created and then, different dual criteriacriteria were compared assigning the hourly table values. Finally, the research findings showed that the greatest influence on media preference of local and foreign television channels is associated to the criterion of trusty. After that the criteria of satisfying, variety of programs, entertaining and taking out of grumpy mood, meeting the needs and educational motivations are the next factors influencing respectively. It is also worth noting that the access cost criterion was at the least rank.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Consumption
  • Media Trust
  • Local TV
  • Satellite Television
  • Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)
افتخاری، احمد. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به رسانه ملی (مطالعه موردی شهرستان کاشمر). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان.
امیری، عبدالرضا؛ نوری مرادآبادی، یونس و بساطیان، سید‌محمد. (1391). بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و گرایش بهره‌برداران به آسیب‌های اجتماعی در بین جوانان شهر کرج. نظم و امنیت انتظامی، 4(4)، صص 142-117.
جواهری، فاطمه و بالا‌خانی، قادر. (1385). رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی). مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 7، صص 29-1.
حق‌گویی اصفهانی، مرضیه. (1386). بررسی همبسته‌های اجتماعی میزان رضایتمندی زنان از تماشای سریال‌های تلویزیونی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی بابلسر.
ریاحی، محمد اسماعیل؛ علیوردی‌نیا، اکبر و حق‌گویی اصفهانی، مرضیه. (1389). زنان و سریال‌های تلویزیونی: سنجش انگیزه‌های تماشا و میزان رضامندی. زن در توسعه و سیاست، 8 (1)، صص 77-53.
ساروخانی، باقر و عبدالملکی، جعفر. (1390). بررسی میزان اعتماد مردم سنندج نسبت به منابع خبری رسانه‌های جمعی. مطالعات میان فرهنگی، 6 (14)، صص 33-1.
ساروخانی، باقر. (1386). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات، چاپ هجدهم.
لمبو، ران. (1388). تأملی در تلویزیون (ترجمه حسین پورقاسمیان). تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.
متانی، مهرداد؛ حسن‌زاده، رمضان و فرهنگی، علی‌اکبر. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای. پژوهش‌های ارتباطی، 19 (3)، صص 202-183.
 محسنیان‌راد، مهدی. (1387).آسیب‌شناسی مخاطب‌پنداری، در حوزه رسانه‌ها، جهانی شدن و عصر پس از دهکده جهانی. تحقیقات فرهنگی ایران، 1 (3)، صص 113 -79.
محکی، علی‌اصغر. (1380). مخاطب‌شناسی. پژوهش و سنجش، 26، صص 175-165.
محمدی، نریمان. (1391). رسانه مدرن و برساخت هویت (کانال‌های ماهواره‌ای کردی و هویت قومی کردهای ایران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات جوانان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی بابلسر.
مک‌کوئیل، دنیس. (1383). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های رسانه‌ها.
مک‌کوئیل، دنیس. (1387). مخاطب‌شناسی (ترجمه مهدی منتظرقائم). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ چهارم.
مولانا، حمید. (1381). جریان بین‌المللی اطلاعات (ترجمه یونس شکرخواه). تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های رسانه‌ها.
نیکو، مینو؛ سعیدیان، ایما و سرکیسیان، وازگن. (1381). شناخت مخاطب تلویزیون با رویکرد استفاده و رضامندی. تهران: سروش.
ویندال، سون؛ سیگنایتزر، بنو و اولسون، جین. (1387). کاربرد نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: جامعه‌شناسان، چاپ دوم.
Al-Masir, M. A. (2010). Jordanian Writers Uses and Gratifications of Traditional and Digital Media, Phd Tesis, University Of Jordan.
Blumer, J. & Katz, E. (1974). The Uses of Mass Communication: Current Perspective on Gratification Research, Beverli Hills, Sage.
Danesi, M. (2009). Dictionary of Media and Communication, Sharpe, London.
Elareshi, M. & Gunter, B. (2010). News Consumption Among Young Libyan Adult. Arabian Media& Society, Vol. 12.
Glob Scan. (2006). "BBC/ Reuters/ Media Center Pool: Trust in Media, http:/WWW.Glob Scan.Com
Hagerty, S. (2008). An Examination of Uses and Gratification of Youtube, A Thesis Presented to The Faculty of The
Department of Communication Villona University.
Jamal, A. & Melkote, R. (2008). Viewing and Avoidance of Al-Jazeera Satellite Television Channel in Kuwait: A Uses and Gratification Perspective. Asian Journal of Communication, Vol. 18, No. 1, Pp. 1-15.
Kohring, M. & Matthes, Y. (2007). Trust in Nesws Media. Communication Research, Vol. 34, No. 3.
Lee, A.; Chen, W.C. & Chang, C. J. (2008). A fuzzy AHP and BSC Approach for Evaluating Performance of IT Department in the Manufacturing Industry in Taiwan. Expert Systems with Applications, 34, Pp. 96 -107.
McQuail, D. & Golding, P. (2005). Communication Theory& Research, Londen, Sage.
McQuail, D. (2002). Mass Communication Theory, London, Sage.
Morly, D. (2007). Key Themes in Media Theory, USA, Open University Press McGraw.
Nwabueze, C.; Nweke, N.; Okowa, L. & Ebeze, E. (2012). Satellite Television and Local Media Use Among Viewers in Satellite Tv Household in the Southeast Geopolitical Zone of Nigeria. Higher Education of Social Science,Vol. 3, No. 3, Pp. 1-10.
Power, P. & Kueby, R. (2008). Audience Activity And Passivity:A Histotical Taxonomy, in Communication Year Book, New Jersy, Erlbaum Association.
Roggiero, T.e. (2000). Uses and Gratification Theory in the 21Th Century. Journal of Transfer, Vol. 10, No. 4, Pp. 56-67.
Saaty, T. (1997). A Scaling for Priorities in Hierarchical Structures. Journal of Mathematical Psychology, 15, Pp.234 -281.
Tsfati, Y. (2003). Does Audience Skepticism of the Media Matters in Agend Setting?. Journal of Broad Casting and Electronic Media, Vol. 42, Pp. 157-176.
Whiting, A .& Williams, D. (2013). Why People Use Social Media: A Uses And Gratification Approach. Emerald Group Publishing Limited, Vol. 16, No. 4, Pp. 362-369.