نوع مقاله : شبکه اجتماعی

نویسندگان

1 دکترای ‌آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد دهاقان اصفهان

چکیده

با پیدایش رسانه‌های جدید اجتماعی، طی کمتر از دو دهه، فرهنگ و آیین مصرف رسانه‌ای تغییر یافته و رسانه‌های جریان اصلی همچون رادیو و تلویزیون، بخشی از مخاطبان خود را از دست داده‌اند. رشد انفجاری رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اکوسیستم صنعت رسانه در حال تغییر است و سازمان‌های رسانه‌ای باید راهبردهای تازه‌ای را برای این فضای در حال تحول اتخاذ کنند. با توجه به نقش و جایگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در اطلاع‌رسانی، مدیریت افکار عمومی و آگاهی‌بخشی، حفظ مخاطبان و تقویت جایگاه آنان، امری راهبردی است. پژوهش حاضر با درک این مهم و با استفاده از رویکرد آینده‌پژوهی و روش‌های متنوع آن، به این پرسش پاسخ داده است که: چه سناریوهای محتملی برای حضور صداوسیما و به‌ویژه صداوسیمای استان چهارمحال و بختیاری در فضای مجازی می‌توان تصور کرد؟ در هر کدام از این سناریوها وضعیت حضور و نقش‌آفرینی صداوسیما در فضای مجازی به چه شکل خواهد بود؟ چه راهبردهایی برای تقویت حضور یا کنترل توسعه فضای مجازی در هر سناریو می‌توان در نظر گرفت؟ روش پژوهش، خبره‌محور و مبتنی بر مصاحبه، پنل‌های خبرگی و جلسات ذهن‌انگیزی است. از نرم‌افزار سناریو ویزارد نیز برای سنجش اثرات متقاطع پیشران‌ها و تعیین سناریوهای سازگار استفاده شده است. خروجی نرم‌افزار، پنج سناریوی سازگار است که به کمک خبره‌ها، راهبردهای رسانه‌ای برای تقویت نقش و جایگاه صداوسیما در نزد مخاطبان استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scenarios of the Presence and Activity of IRIB in Media Perspective Document 1407 (Case: Jahaanbin Broadcasting - Chaharmahal va Bakhtiari Province)

نویسندگان [English]

  • Ahad Rezayan 1
  • Leila Bayati 2

1 Futures Studies, Tehran Uni.

2 Sociology

چکیده [English]

With the advent of new social media, during less than two decades, the culture and media usage has been changed and mainstream media such as radio and TV, have lost some of their audiences. The explosion of social media shows that the ecosystem of the media industry is changing and media organizations should adopt new strategies for this evolving environment. Regarding the role and position of the Islamic Republic of Iran Broadcasting in informing, managing public opinion and awareness, maintaining audience and strengthening their position is a strategic issue. This study, with regard this important and using the future study approaches, answered the question: what possible scenarios can be imagined for presence of IRIB especially Jahaanbin Broadcasting in cyberspace? How will be the presence and the role of each in cyberspace? What strategies can be considered to strengthen the presence or control of developing cyberspace in any scenario? The research method was interview using expert panels and mental stimuli. To measure the cross-effects of drivers and identify the compatible scenarios wizard scenario software was used. The outcomes were 5 compatible scenarios in which extracted media strategies to strengthen the role and position of IRIB to audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Study
  • Scenario planning
  • Cyberspace
  • IRIB
  • Chaharmahal va Bakhtiari
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال‌الدین. (1394). پیامدهای همگرایی اینترنت و تلویزیون بر سیاستگذاری رسانه‌ای در ایران. فرهنگ ارتباطات، 17 (66 )، 45-7.
البرزی، هادی. (1391). آینده‌پژوهی راهبردی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای اینترنت. پژوهش‌های ارتباطی، 21 (1)، 96-69.
توسو، دایا کیشان. (1393). خبر تلویزیونی در عصر جهانی اطلاع ـ سرگرمی (ترجمه امید جهانشاهی). تهران: ثانیه، 138 -117.
خواجه‌ئیان، داتیس. (1388). طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فنّاوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی. پژوهش‌های ارتباطی، 16 (4).
جهانشاهی، امید. (1394). رسانه‌های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه‌های جریان اصلی. رسانه، 26‌(101).
روشندل اربطانی، طاهر و کوهی، احمد. (1391). همگرایی رسانه‌ای (رابطه تولید محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه تماشای تلویزیون). مطالعات فرهنگ، 13 (20).
شمسایی‌نیا، رامین و فرقانی، محمدمهدی. (1395). تعامل رسانه‌های جمعی و فنّاوری‌های نوین ارتباطی بازنمایی اقتصاد مقاومتی در فضای مجازیمطالعات رسانه‌های نوین، 10، 263- 212.
فخرایی، مرضیه. (1391). رویکرد تلویزیون عمومی به رسانه‌های جدید. افق رسانه، ۹۲.
کاستلز، مانوئل. (1392). قدرت ارتباطات (ترجمه حسین بصیریان جهرمی). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
گُل‌بخشی، حسن. (1392). بررسی میزان مخاطبان و ظرفیت‌های رسانه‌های ملّی در فضای مجازی. پژوهش‌های ارتباطی، 20 (4)، 35-9.
یزدانی، ناصر و حمیدی‌زاده، محمدرضا. (1390). تبلیغات تجاری و اینترنت، فرایند اثربخش‌ تبلیغات تجاری در رسانه‌های نوین. افق رسانه، ۸۹.
Chermack, T. J.; Lynham, S. A. & Ruona, W. E. (2001). A Review of Scenario Planning Literature. Futures Research Quarterly, 17(2), 7-32.
Dator, J. (2009). Alternative futures at the Manoa School. Journal of Futures Studies, 14(2), 1-18.
Glenn, C. J. & Gordon, J. T. (2009). Introduction to the Futures Research Methods Series v3, The Millennium Project, Futures Research Methodology.
Jenkins, H. (2009). Confronting the Challenges of Participatavy Culture: Media Education for the 21 St Century. Mit press.
Neef, A. (2014). The Media Discourse of Land Grabbing and Resistance during Myanmar’s Legal Reformation: The Monywa Copper Mine. Law and Development Review, 7(2), 275-312.
Nielsen, R. K. & Sambrook, R. (2016). What Is Happening to Television News?
Picard, R. (2009). Blogs, Tweets, Social Media, and the News Business. Retrieve from: http://jclass.umd.edu/classes/jour698m/picard2_files/ContentServer.pdf
Schoemaker, E. (2016). Digital Faith: Social Media and the Enactment of Religious Identity in Pakistan (Doctoral Dissertation, the London School of Economics and Political Science (LSE)).
Schoemaker, P. J. (1995). Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking. Sloan Management Review, 36(2), 25-50.
Schwartz, P. (1991). The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. New York: Currency Doubleday.