نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکترای علوم ارتباطات، استاد و مدیر گروه دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر درصدد طراحی الگوی کارکردهای متنوع شبکه‌های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی بوده است. از این منظر، پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی، از روش کیفی و مصاحبه عمیق بهره گرفته شده است. داده­‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از دانشجویان اقوام مختلف دانشگاه­‌های تهران که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و نمونه­‌گیری نظری انتخاب شده بودند؛ به اشباع نظری رسیده است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و مدل مفهومی اندازه­‌گیری شبکه‌­ای برساخته شد. یافته­‌های پژوهش نشان داد که الگوی کارکردهای شبکه‌­های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی، متنوع و از سه مقوله فراگیر تأثیرات بین فرهنگی قومی (شامل مضامین سازمان‌یافته: همدلی فرهنگی، پایداری احساسی، ابتکار اجتماعی، انعطاف‌پذیری و گشایش ذهنی)، هویت قومی (شامل عنصر شناختی، عنصر احساسی و عنصر ارزشی) و قوم‌محوری (شامل تعصب قومی، تهدید و کشمکش برون‌قومی و نیز همبستگی درون‌گروهی) بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Pattern of Various Virtual Social Networking Functions in Ethnic Intercultural Communication

نویسندگان [English]

  • zohreh zandieh 1
  • Hadi Khaniki 2

1 Communication Sciences

2 Full Prof. in Communication Sciences, Allameh Tabataba'i Uni.

چکیده [English]

The purpose of the study is to Design a Pattern for Various functions of virtual social networks in ethnic intercultural communication. For this purpose, after reviewing theoretical and empirical backgrounds, the paper was conducted using qualitative method and deep interview. The research data were reached theoretical saturation using deep interview with 20 students from different ethnic groups among universities of Tehran who have been selected by purposeful sampling. The data were analyzed using the Thematic analysis method and then a conceptual model of network measurement was developed. The findings showed that the pattern of virtual social networking functions in ethnic intercultural communication is diverse and consists of three broad categories: Ethnic intercultural effects (including organized themes: cultural sympathy, emotional stability, social initiative, flexibility and mental openness), ethnic identity (including cognitive element, emotional element and value element), and ethnocentrism (including ethnic intolerance, extraneous threats and conflicts, and also intra-group correlations).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercultural Communication
  • Intercultural Impact
  • Ethnicity
  • Ethnic Identity
  • Ethnocentrism
  • Virtual Social Networks
تاملینسون، جان. (1381). جهانی‌شدن فرهنگ (ترجمه محسن حکیمی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
توسلی، غلامعباس و قلی‌پور، سیاووش. (1386). جهانی‌شدن و هویت فرهنگی قوم لک. جامعه‌شناسی ایران، 8 (3)، 29-1.
خانیکی، هادی و بصیریان جهرمی، حسین. (1392). کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه کارکردهای فیس‌بوک در فضای واقعی). علوم اجتماعی، 61، 80-45.
ساروخانی، باقر. (1370). درآمدی بر دایرة‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.
ساروخانی، باقر. (1378). روش‌های تحقیق در علوماجتماعی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، جلد اول.
عابدی جعفری، حسن و همکاران. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی.
اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (2)،198-151.
عاملی، سعیدرضا. (1388). شبکه‌های اجتماعی مجازی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عدلی‌پور، صمد؛ قاسمی، وحید و میرمحمدتبار، سید‌احمد. (1393). تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان. تحقیقات فرهنگی ایران، 7(1)، 28-1.
فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی، چاپ دوم.
قادر‌زاده، امید و عبدالله‌زاده، خالد. (1391). حساسیت بین فرهنگی در اجتماعات قومی در ایران، مورد مطالعه اقوام ترک و کرد در شهر قروه. مجله علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد،154 ـ 119.
کاستلز، مانوئل. (1385). جامعه شبکه‌ای (ترجمه احمد عقیلیان). تهران: طرح نو.
گل‌محمدی، احمد. (1381). جهانی‌شدن فرهنگ، هویت. تهران: نی.
گادیکانست، ویلیام بی. (1396). نظریه‌پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی (ترجمه حسن بشیر و همکاران). تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
لاری سامووار و همکاران. (1379). ارتباط بین فرهنگ‌ها (ترجمه غلامرضا کیانی و سیداکبر میرحسینی). تهران: باز.
Anderson, P. H.; Lawton, L.; Rexeisen, R. J. & Hubbard, A.C. (2005). Short-Term Study Abroad and Intercultural Sensitivity: A Pilot Study. International Journal of Intercultural Relations, 30 (4), 457–469.
Banerjee, C. S. (2007). Ethnocentrism and Sensation Seeking as Variables that Influnce Intercultural Contact Seeking Behaviour: A Path Analysis. Communication Research Reports, 24 (4), 303-310.
Bennett, W. (1995). The International Assignee: The Relative Importance of Factors Perceived to Contribute to Success. Personnel Psychology, 48, 99–114.
Berger, C. & Calabrese, R. (1975). Some Explorations in Initial Interactions and Beyond: Toward A Developmental Theory of Interpersonal Communication. in Human Communication Research, 99-112.
Blumer, H. & Shibutani, T. (1970). Human Nature and Collective Behavior; Papers in Honor of Herbert Blumer. Englewood-Cliffs: Prentice-Hall.
Bolong, J.; Tamam, E. & Wan, A. (2008). Social Relevance and Interpersonal Interpersonal Relationships in the Virtual Community Through Internet Relay Chat (IRC). In Akmar Hayati Ahmad Ghazali, Jusang Bolong, Siti Zobidah Omar & Abdul Mua from @ Zamri Ahmad (Eds.), Current Communication Challenge, 303-313.
Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), 210-230.
Brislin, R. & Yoshida, T. (1994). Intercultural Communication Training: An Introduction. London.
Castells, M. (1997). The Power of Identity, the Information Age: Economy, Society and Culture, 2. Malden, MA; Oxford, UK: Blackwell.
Elola, I. & Oskoz, A. (2009). Blogging: Fostering Intercultural Competence Development in Foreign Language and Study Abroad Contexts. Foreign Language Annals, 41 (3), 454-477.
Gudykunst, W. (1993). Toward A Theory of Effective Interpersonal and Intergroup Communication: An Anxiety/Uncertainty Management (AUM) Perspective. In Intercultural Communication Competence, 33-71. Newbury Park: Sage.
Gudykunst, W. (1995). Anxiety/uncertainty Management (AUM) Theory: Current Status. In L. Wiseman, Intercultural Communication Theory, 8-58. Thousand Oaks: Sage.
Gudykunst, W. & Hammer, M. (1988). Strangers and Hosts: An Extension of Uncertainty Reduction Based Theory of Intercultural Adaptation. In Y. Kim, & W. Gudykunst, Cross-Cultural Adaptation: Current Approaches, 106-139. Newbury Park: Sage.
Gudykunst, W.; Ting-Toomey, S. & Wiseman, R. (1991). Taming the Beast: Designing a Course in Intercultural Communication.
Helms, J. (1990). Toward a Theory of Black and White Racial Identity: Research and Practice. New York: Greenwodd Press.
Hall, P. (2007). Symbolic Interaction. Blackwell Encyclopedia of Sociology. Via Blackwell Encyclopedia of Sociology.
                                                    Internet World Stats. (2017). Usage & Population Statistics. 31 Dec 2017
                                                                                                                 http:// www. Internet world stats.com
Kim, YY. (1986). Understanding the Social Structure of Intergroup Communication. In W.B. Gudykunst (ED), Intergroup Communication,86-95. London: Edward Arnold.
Obar, J. A. & Wildman, S. (2015). Social Media Definition and the Governance Challenge: An Introduction to the Special Issue. Telecommunications Policy, 39 (9), 745–750.
Ponniah, R. (2006). Developing a Contemporary Critique of the Relationship between Public Policy and Racial Integration in Malaysia. Retrieved in 20 Aug 2016 online from http://www.jpnin.gov.my/kajian_perpaduan
Qian, H. & Scott, C. R. (2007). Anonymity and Selfdisclosure on Weblogs. Journal of Computer-Mediated Communication, 12 (4), 1428-1451.
Richards, I. A. (1936). The Philosophy of Rhetoric. London: Oxford University.
Scott, J. P. (2000). Social Network Analysis: A Handbook (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Sumner, W.G. (1906). Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals. Ginn and Company, Boston, MA.
Tajfel, H. (1978). Interindividual Behavior an Intergroup Behavior. London. Academic Press.
Tajfel, H. & Turner, J. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In W. Austin, & S. Worchel, the Social Psychology of Intergroup Relations, 94-109. Montere: Brooks-Cole.
Ting- Toomy, S. (1993). Communicative Resourcefulness: An Identity Negotiation Theory. In R.L. Wiseman& J.Koester (Eds), Intercultural Communicayion Competence, 72-111. Newbury Park, CA: Sage.
Weaver, G. R. (1996). Intercultural Relations: Communication, Identy and Conflict. New York: Pearson Learning Solutions.