نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه‌ای، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت رسانه، استاد گروه مدیریت رسانه‌ای دانشگاه تهران

3 دکترای مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت رسانه‌ای، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی دقیق پژوهش‌های انجام شده در خصوص تابع تقاضا، روشی برای استخراج توابع تقاضای ارتباطات میان فردی در شبکه­‌های اجتماعی ارائه شود تا با مدل‌سازی ریاضی دقیق، امکان مطالعه رفتار کاربران در فضای مجازی و مدیریت آسیب‌های احتمالی فراهم آید. بر این اساس، واحد تحلیل در این مطالعه، کاربران شبکه­‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. پس از مدل‌سازی روش استخراج تابع تقاضا در محیط فعالیت رسانه‌های اجتماعی، به­‌منظور بررسی امکان اجرای روش پیشنهادی در فضای واقعی، اطلاعات مربوط به 621 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری شد و بعد از بررسی اولیه 120 نفر انتخاب شدند. همچنین اطلاعات لازم برای اجرای مدل پیشنهادی بر اساس پرسشنامه محقق‌ساخته (با ضریب CVR و اسپیرمن قابل قبول) جمع‌آوری شد. روش استخراج توابع تقاضا، رگرسیون غیرخطی لگاریتمی و الگوریتم جستجوی غیرخطی تک­بعدی بوده است. یافته‌­ها نشان داد که با ترکیب این دو روش آماری و ریاضی، می‌توان توابع تقاضا را برای شبکه‌­های اجتماعی و ارتباطات رودررو استخراج کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing A Method for Estimating Social Network Demand Function with Nonlinear Approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ghayuomi 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • Hamidreza Hosseini Dana 3

1 Media Management

2 Full Prof. in Media Management,Tehran Uni.

3 Assistant Prof. in Media Management, Azad University of Damavand

چکیده [English]

 
The study tried to extract interpersonal communication demand functions in social networks through review related researches. So that by providing accurate mathematical modeling, it is possible to study users’ behavior in cyberspace and manage potential damage. The analysis unit in the research is social network users. After modeling the method of extracting the demand function in the social media activity environment, in order to examine the feasibility of implementing the proposed method in real space, data was gathered from 621 social network users and then 120 users were selected as a sample after the initial survey. The data needed to implement the proposed model was collected using a researcher-made questionnaire (with acceptable CVR and Spearman coefficient). The method of extraction of demand functions was non-linear logarithmic regression, and one-dimensional nonlinear search algorithm. The findings showed that by combining these two statistical and mathematical methods, it is possible to extract the demand functions for social networks and face-to-face communications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networking Demand function
  • Interpersonal Communication
  • Nonlinear Logarithmic Regression
  • One-dimensional Nonlinear Search Algorithm
  • Media Economics
اثنی عشری، هاجر و مسنن مظفری، مهدیه. (1394). برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه‌­های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل). راهبردهای توسعه روستایی، 2(1).
اکبری، محسن؛ زاهدفر، کامران و ایاغ، زهرا. (1395). درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه‌های اجتماعی. فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران)، 8 (28-27)، 94-81.
آرمن، سید‌عزیز؛ منصوری، سید‌امین و فرح‌بخش و ایمان. (1394). برآورد و مقایسه تابع تقاضا و کشش کالاهای مصرفی در گروه‌های کم درآمد و با درآمد بالا در مناطق شهری (کاربرد داده‌های ادغام شده در سیستم تقاضای تقریباً ایده آل). اقتصاد کلان، 10(20)، 20-2.
بریگام، یوجین و پاپاس، جیمز. (1365). اقتصاد در مدیریت (ترجمه علی‌اصغر موسوی الغروی). تهران: نشر دانشگاهی.
بندگی منفرد، سعیده. (1391). تحلیل محتوای مضامین فرهنگی و اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی (مورد پژوهشی: فیس­بوک و جوانان شهر تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیرانتفاعی سوره تهران.
حسینی جبلی، سیده‌صدیقه؛ آرین‌خصال، آیدین؛ بارونی، محسن؛ حیدری ارجلو، پروانه و خاکیان، مهدی. (1393). تخمین تابع تقاضای دارو برای بیماری‌های خاص در ایران از طریق بودجه خانوار؛ سال 1392. بهداشت و توسعه، 4(2).
خبرگزاری صداوسیما. (1395). تأثیر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر روابط اعضای خانواده از نگاه کارشناسان. تهران.
دریساوی بهمن شیر، حسین؛ سعیدی، سیدناصر و کعبی، عامر. (1395). تخمین تابع تقاضای حمل‌ونقل دریایی کالا در بندر خرمشهر با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی. صنعت حمل‌ونقل دریایی، 2(1).
دلاور، علی. (1396). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
رنجبر، همایون؛ دائی‌کریم‌زاده، سعید و موسوی‌اصل، سیدامیرحسین. (1393). برآورد تابع تقاضای واردات گروه دارویی آنتی بیوتیک در ایران. مدیریت بهداشت و درمان، 6.
زرانژاد، منصور و منصوری، سید‌امین. (1390). تعیین ساختار واقعی تقاضا از طریق سیستم تقاضای تقریباً ایده‌­ال باکس ـ کاکس آشیان‌ه­ای یا غیر آشیان‌ه­ای. پژوهش‌های اقتصادی، 12(2).
زرانژاد، منصور و نوروزانی، سهراب. (1384). تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان. پژوهش‌­های اقتصادی ایران، 7(25).
زنگوئی، فرنوش. (1391). بازنمایی هویت مجازی دانشجویان شهر تهران در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مطالعه موردی: کاربران فیس‌بوک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پردیس نیمه‌حضوری دانشگاه علامه طباطبائی.
سالم، علی‌­اصغر؛ عواطفی همت، محمد و حشمت‌الواعظین، سیدمهدی. (1394). برآورد تابع تقاضای خطی تقریباً ایده‌آل چوب سوخت در مناطق روستایی جنگل‌های شمال ایران. جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، 7(1).
سالواتوره، دومینیک. (1380). تئوری و مسائل اقتصاد خرد (ترجمه حسن سبحانی). تهران: نی.
شهابی، محمود و بیات، قدسی. (1391). اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه‌ای درباره جوانان شهر تهران). مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 13 (20).
طبیبی، سید‌جمال‌الدین؛ ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام. (1397). تدوین پایان‌نامه، طرح پژوهشی و مقاله علمی. تهران: فردوس.
عاملی، سعیدرضا. (1389). مطالعات انتقادی استعمار مجازی امریکا. تهران: امیرکبیر.
عبادی، جعفر؛ مهدوی، غدیر و حائری، مجتبی. (1395). تبیین تابع تقاضا بیمه عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری). پژوهش‌نامه بیمه، 31 (2).
عدلی‌­پور، صمد. (1391). تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
عروجی، فاطمه و تقی‌یاره، فتانه. (1391). تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به‌منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به‌کارگیری آنها در مکانیزم‌های گروه‌بندی. فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران)، 4 (12-11)، 7-1.
عسگری، حشمت‌اله و نور‌محمدی، روح‌اله. (1394). برآورد تابع تقاضای حامل­‌های عمده انرژی بخش کشاورزی استان ایلام با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل. پژوهش‌های رشد و توسعهاقتصادی، 1(2).
فراهانی، طیبه. (1388). جایگزینی و رقابت بین تلفن همراه و ثابت: یک مطالعه تجربی در ایران. تحقیقات اقتصادی، 86، 192-181.
فطرس، محمدحسن؛ صحرایی، راضیه و یاوری، معصومه. (1393). برآورد تابع تقاضای انرژی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران، 1392-1357. سیاست‌های راهبردی و کلان، 2(7)
کوثری، مسعود. (1386). جهان فرهنگی کاربران ایرانی اینترنت در شبکه دوست­یابی اورکات. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
محتشم دولتشاهی، طهماسب. (1372). اقتصاد خرد. تهران: کسرائی.
محمد‌زاده، پرویز، بهبودی، داود و حکمتی فرید، صمد. (1394). مقایسه تطبیقی سیستم­های مختلف تقاضا تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری. تحقیقات اقتصادی، 50(1).
منتظر، غلامعلی و گلشنی روستا، مهرابعلی. (1392). طراحی چارچوب معماری اطلاعاتی برای به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران. فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران)، 5(17-18)، 23-42.
مهدوی، غدیر؛ گودرزی، آتوسا و موسوی‌زاده، سیده‌فاطمه. (1395). برآورد تابع تقاضای بیمه حوادث (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران). پژوهش‌نامه بیمه، 31(1).
مهربانی، وحید. (1393). درآمد خانواده و تقاضا برای فرزند: یک الگوی نظری بدیل و برخی شواهد. تحقیقات اقتصادی، 49 (1).
ورهرامی، ویدا و موحدیان، مهرنوش. (1395). برازش تابع تقاضای برق بخش خانگی شهرستان‌های منتخب استان تهران با استفاده از روش پنل پویا. پژوهش‌هایاقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، (2)17.
ویمر، راجر و دومینیک، جوزف. (1389). تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمه کاووس سیدامامی). تهران: سروش.
هیلیر، فردریک س و لیبرمن، جرالد ج. (1381). برنامه‌­ریزی ریاضی (ترجمه محمد مدرس و اردوان آصف‌وزیری). تهران: جوان. جلد 2.
Bargh, J. A. & McKenna, K. Y. (2004). The Internet and Social Life. Annual Review of Psychology (New York University), 55, 573-590.
Boyd, D. & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.
Campi, C. (2000). The Evaluation of Demand and Pricing for Internet Services, Dept of Computer Science, System and Production, Faculty of Engineering.
Eisner, J. & Waldon, T. (2001). The Demand for Bandwidth: Second Telephone Lines and On-Line Services. Information Economics and Policy, 13(3), 301-309.
Farooq, S.U. (2010). The Analysis Cellular Service and Estimating Fixed to Mobile Price Elasticities- A Case Study of United Kingdom. European Journal of Scientific Research, 40(3), 428-440.
Gupta, R.; Chen, M.; McCanne, S. & Walrand, J. (1998). WebTP: A Receiver-Driven Web Transport Protocol. University of California at Berkeley Technical Report, 1-25.
Hanafizadeh, P.; Behboudi, M.; Koshksaray, A. A. & Tabar, M. J. S. (2014). Mobile-banking Adoption by Iranian Bank Clients. Telematics and Informatics, 31(1), 62-78.
Hum, N. J.; Chamberlin, P. E.; Hambright, B. L.; Portwood, A. C.; Schat, A. C. & Bevan, J. L. (2011). A Picture Is Worth a Thousand Words: A Content Analysis of Facebook Profile Photographs. Computers In Human Behavior, 27(5), 1828-1833.
Joinson, A. N. (2008). Looking at, Looking up or Keeping up With People?: Motives and Use of Facebook. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (1027-1036). ACM.
Larsen, M. C. L. (2009). Girls Are More Preoccupied With Photo Comments Than Boys.
Lenhart, A. & Madden, M. (2007). Teens, Privacy & Online Social Networks. Pew Internet & American Life Project. Washington, DC. Available: on Human Factors in Computing_Systems, New York: ACM,1027–1036.
Madden, G. & Savage, S. (1998). Pricing and Internet Traffic, Paper presented to 1998 International Telecomminations Society Conference, Stockholm.
Marshall, A. (1890). Some aspects of competition. Harrison and Sons.
Rappoport, P. N.; Taylor, L. D.; Kridel, D. J. & Serad, W. (1998). The Demand for Internet and On-Line Access. Telecommunications Transformation: Technology, Strategy and Policy, 205-218.
Rappoport, P.; Kridel, D. J.; Taylor, L. D.; Alleman, J. & Duffy-Deno, K. T. (2003). Residential Demand for Access to The Internet. Emerging Telecommunications Networks: The International Handbook of Telecommunications Economics, 1, 55-72.
Thotho, S.W. (2010). Information Disclosure on Facebook: A Content analysis of American and Kenyan user profiles, a Thesis Submitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of arts, Ball State University.
Zhang, X-Q. (2005). Estimating Network Effects in China's Telecommunications. Economics & Management Sciences, 4(3), 175-178.