نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مردم‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

نظرسنجی‌ها راهی مطمئن و قدرتمند برای جمع‌آوری اطلاعات و آگاهی از نظرها، پنداشت‌ها، گرایش‌ها و حتی باورها و ارزش‌ها و به‌طور کلی آگاهی از چگونه اندیشیدن اذهان عمومی هستند. پرسش‌های حساس را می‌توان پرسش‌هایی دانست که پاسخگو در برابر آنها احساس آسیب‌پذیری می‌کند. از این‌رو با توجه به اهداف پژوهشی لازم است در مطالعات افکارسنجی ابتدا مجموعه آگاهی‌های لازم در مورد جامعه مورد بررسی، بویژه از نظر ویژگی‌های فرهنگی و میزان آگاهی‌های عمومی درباره موضوع مورد مطالعه بررسی و تحلیل شود. نتایج معتبر و قابل اتکا و تفسیر‌پذیر، در گرو پیش‌بینی حساسیت‌ها و اعتراض‌های احتمالی در پاسخگویان نمونه مورد بررسی است. چگونگی مواجهه با موضوعات حساسیت‌برانگیز در پرسش‌های باز و پرسش‌های بسته با گزینه‌های انتخابی محدود، ملاحظات خاص خود را دارند. به نظر می‌رسد در جامعه‌های آماری مختلف و با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، نوع و درجه حساسیت‌ها متفاوت است و در نتیجه ضرورت کسب اطلاعات مقدماتی درباره جامعه مورد بررسی برجسته می‌نماید. در این مطالعه قصد داریم، ضمن شناسایی خطاهای ناشی از پرسش مستقیم موضوعات حساس، به معرفی فنون، شیوه‌ها یا راهکارهایی بپردازیم که در عین پرسیدن پرسش‌های حساس، کمترین خطا و انحراف در نتایج فراهم آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sensitive Questions in Survey and Techniques for Dealing with It

نویسنده [English]

  • Masoumeh Heydari Zahrapor

Anthropology

چکیده [English]

Survey is a powerful and reliable way of gathering information and being aware of opinions, perceptions, attitudes, and even beliefs and values, and generally how the public think. Sensitive questions can be the ones that respondents feel vulnerable to. So, it is necessary to analyze the public knowledge of community under study, especially in terms of cultural characteristics and the level of public awareness about the subject under study due to research purposes. Valid, reliable, and interpretable results depend on predicting the likely sensitivities and objections of the respondents. There are special considerations by limited choices on how to deal with sensitive topics in all questionnaires. It seems that in different societies, the type and degree of sensitivity are different, due to cultural differences. Therefore, it is essential to obtain background information about the community under study. In this study, while identifying errors caused by direct queries on sensitive topics, we intend to introduce techniques, methods, or ways that minimize error and deviation in results while asking sensitive questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survey
  • Sensitive Question Design Techniques
  • Random Answer Technique
  • Item Counting Technique
سادمن، سیمور و برادبرن، نورمن ام. (1388). روش‌های طراحی پرسشنامه (ترجمه عبدالباقی روشنی). تهران: کارا پیام.
گیلهام، بیل. (1384). ساخت و تحلیل پرسشنامه (ترجمه مهناز مهرابی‌زاده و سودابه بساک‌نژاد). تهران: رسش.
Brewer, K. R. W. (1981). Estimating Marijuana Usage Using Randomized Response: Some Paradoxical Findings. Australian Journal of Statistics, 23, 139–148.
Dalton, D. R.; Wimbush, J. C. & Daily, C. M. (1994). Using the Unmatched Count Technique (UCT) to Estimate Base Rates for Sensitive Behavior. Personnel Psychology, 47, 817–828.
De Leeuw, E.; Callegaro, M.; Hox, J. J.; Korendijk, E. & Lensvelt-Mulders, G. (2007). The Influence of Advance Letters on Response in Telephone surveys: A Meta-analysis. Public OpinionQuarterly, 71, 1–31.
De Leeuw, H. & Dillman, J. (2008). International Handbook of Survey Methodology, The European Association of Methodology, CIP, ISBN.
Droitcour, J.; Caspar, R. A.; Hubbard, M. L.; Parsely, T. L.; Visscher, W. & Ezzati, T. M. (1991). The Item Count Technique as a Method of IndirectQuestioning: A Review of its Development and a Case Study Application. New York: Wiley.
Fox, J. A. & Tracy, P. E. (1986). Randomized Response: A Method for Sensitive Surveys. Newbury Park, CA: Sage.
Imai, K.; Bullock,W.; Blair, G. & Shapiro, J. (2010). Eliciting Truthful Answers to Sensitive Survey Questions: New Statistical Methods for List and Endorsement Experiments: Princeton University.
Johnson, T. P. & Van de Vijver, F. J. R. (2003). Social Desirability in Cross-cultural Research. Hoboken, NJ: Wiley.
Krosnick, J. A. (2009). Question and Questionnaire Design, Handbook of Survey Research (second Edition), James D. Wright and Peter V. Marsden (Eds). San Diego, CA: Elsevier.
Kuk, A.Y. S. (1990). Asking Sensitive Questions Indirectly. Biometrica, 77, 436–438.
Lang, S. (2004). Randomized response, Munich University, Munich.
Lee, R. M. & Renzetti, C. M. (1993). The Problems of Researching Sensitive Topics, an Overview and Introduction. Newburry Park, CA: Sage.
Lensvelt-Mulders, G. J. L. M.; Hox, J. J. & Van der Heijden, P. G. M. (2005). How to Improve the Efficiency of Randomized Response Designs. Quality and Quantitiy, 39, 253–265.
Lobel, T. E. & Teiber, A. (1994). Effeect of Self-esteem and Need for Approval on Affective and Cognitive Reaction: Defense and True Self-steem Personality and Individual Differences. American Psychological Association, 16, 315-321
Peeters, C. F. W. (2005). Measuring Politically Sensitive Behavior, Amsterdam: Vrije Universiteit.
Rasinski, K. A.; Rasinski, G. B.; Baldwin, A. K.; Yeh, W. & Lee, L. (1999). Methods of Data Collection: Perception of Risks and Losses, and Motivation to Give Truthful Answers to Sensitive Survey Questions. Applied Cognitive Psychology, 13, 465-484.
Sieber, J. E. & Stanley, B. (1988). Ethical and Professional Dimensions of Socially Sensitive, Research. American Psychologist, 43, 49–55.
Sudman, S. & Bradburn, N. M. (1982). Asking Questions: a Practical guide to Questionnaire Design. San Francisco: Jossey Bass.
Salant, p. & Dillman, D. A. (1994). How to Conduct your Own Survey. New York: John Wiley and Sons.
Tourangeau, R.; Rasinski, K.; Jobe, J.; Smith, T. & Pratt, W.  (1997). Sources of Error in Survey of Sexual Behavior. Journal of Official Statistics, 13, 341-365.
Tourangeau, R. & Yan, T.(2007). Sensitive Questions in Surveys, the American Psychological Association. Psychological Bulletin, 133 (5), 859-883.
Walden, G. R. (1996). Polling and Survey Research Methods 1935-1979, An annotated Bibliography, GreenWood Press, London.
Warner, S.L. (1965). Randomized Response: A Technique for Eliminating Evasive Response bias. Journal of the American Statistical Association, 60, 63–69.
Yan, T. (2016). Asking Sensitive Questions in Surveys. The American psychological Association, University of Michigan.