نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه‌شناسی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله تلاش شده است، ضمن دفاع از قابلیت نظرسنجی‌ها در انکشاف افکار عمومی، زمینه‌های «انگاره ناکارآمدی نظرسنجی‌ها» در سه سطح شهروندان؛ مؤسسات نظرسنجی؛ و مدیران و مسئولان، بررسی شوند. ایده اصلی مقاله این است که «انگاره ناکارآمدی نظرسنجی‌ها» بیش از آنکه مبتنی بر نتایج واقعی نظرسنجی‌ها باشد، حاصل برساخت عوامل گوناگونی است که هریک با انگیزه‌های خود، تلاش در ترویج این انگاره دارند. در حوزه مؤسسات نظرسنجی، برخی افراد و مؤسسات، ناکامی خود در تحلیل نظرسنجی‌ها را که ناشی از ضعف بینش جامعه‌شناختی و عدم التزام به استانداردهای علمی و سازمانی است، به مطالعات نظرسنجی نسبت می‌دهند. در حوزه سازمان‌های مصرف‌کننده نتایج نظرسنجی‌ها، برخی مدیران که قدرت و منافع خود را در نادیده گرفتن صدای مردم می‌دانند، سعی می‌کنند با توسل به ایدئولوژی تخصص‌گرایی و غیرتخصصی جلوه دادن یافته‌های نظرسنجی‌ها، از اعتبار، اهمیت و تأثیرگذاری نظرسنجی‌ها بکاهند. به‌عبارت دیگر، در حوزه‌های مختلف برخی افراد و گروه‌ها، با انگیزه‌های متفاوت، منافعی در ترویج «انگاره نارکارآمدی نظرسنجی‌ها» دارند و با تقلیل مسئله «اعتبار عمومی» نظرسنجی‌ها به مسئله «اعتبار علمی» و تشکیک در اعتبار علمی نظرسنجی‌ها، سعی در باورپذیر کردن این انگاره دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Idea of Inefficiencies in Polling (Reality or Construction)

نویسنده [English]

  • Ali Janadleh

Assistant Prof. In Sociology, Allameh Tabataba’i Uni.

چکیده [English]

This article, while approving the ability of polling to find out public opinion, attempted to examine the areas of “ineffectiveness of polling” at three levels of citizens, polling institutes, and officials. The main idea of the paper is that "ineffectiveness of polling" is the result of the constructing various factors that each of them are trying to promote, rather than based on the actual results of the polls. In polling institutes, some individuals and institutions attribute their failure to the analysis of polls whereas it is due to weak sociological vision and lack of commitment to scientific and organizational standards. In organizations that use poll results, some executives, who realize their power and benefits by ignoring people's voices, try to reduce the validity, importance, and impact of surveys by appealing to the ideology of professionalism and unprofessionalizing poll findings. In other words, some individuals and groups, with different motivations, have an interest in promoting the "idea of ineffectiveness of polling " in different domains, and are trying to make this point by reducing the "public credibility" of polls to "scientific credibility", and doubting the scientific credibility of the polls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polling
  • Construct
  • Idea of Ineffectiveness
  • Scientific Credibility
  • Public Credibility
آزاد ارمکی، تقی. (1385). نظرسنجی و پژوهش‌ها اجتماعی در ایران. در چالش‌ها و چشم­‌اندازهای نظرسنجی در ایران. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
جلائی­‌پور، حمیدرضا. (1385). نگاهی از بیرون به مراکز نظرسنجی، در چالش‌ها و چشم­‌اندازهای نظرسنجی در ایران. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
جنادله، علی و رهنما، مریم. (1387). تفاوت بین نسلی در مناسک عزاداری واقعه کربلا: با تأکید بر دوگانه‌های سنتی/ جدید و محتوایی/ نمایشی. پژوهش‌های علوم اجتماعی ایران، 1(1).
جنادله، علی. (1393). بررسی تطبیقی نگرش‌های مردم و تحولات پرونده هسته‌ای ایران. تهران: ایسپا.
جنادله، علی. (1393) بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی مردم تهران  درسال 1384 و 1393.تهران: ایسپا.
جنادله، علی. (1396). تاریخ‌نگاری توسعه در محاق جامعه‌شناسی امتناع. فرهنگ امروز، 4(20).
حاجیانی، ابراهیم. (1385). مقدمه، در چالش‌ها و چشم‌­اندازهای نظرسنجی در ایران. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
دغاقله، عقیل و جنادله، علی. (1385). نظرسنجی در خصوص نظرسنجی، در چالش‌ها و چشم­‌اندازهای نظرسنجی در ایران. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
عبدی، عباس. (1385). آسیب‌شناسی نظرسنجی­‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری نهم ایسپا. تهران: ایسپا.
فاضلی، محمد. (1384). پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران. تهران: ایسپا.
فرانکوویچ، کاتلین آ. (1385). پیشگفتار واپر، در اشپانگنبرگ، فریتز، وضعیت انتشار نظرسنجی‌ها در جهان (ترجمه علی جنادله و مریم رهنما). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا). (1384)مجموعه گزارش­‌های طرح‌های نظرسنجی ایسپا در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری. تهران.
ناکهاف، فردریک. (1385). پیشگفتار ایزومار، در اشپانگنبرگ، فریتز، وضعیت انتشار نظرسنجی‌ها در جهان (ترجمه علی جنادله و مریم رهنما). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
نایبی، هوشنگ. (1385). اعتبار نظرسنجی­‌های عمومی، در چالش‌ها و چشم‌اندازهای نظرسنجی در ایران. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
Burstein, P. (2003). The Impact of Public Opinion on Public Policy: A Review and an Agenda. Political Research Quarterly, 56(1), 29-40.
Manza, J. & Cook, F. L. (2002). A Democratic Polity? Three Views of Policy Responsiveness to Public Opinion in the United States. American Politics Research, 30(6), 630-667.
Singer, E. (1987). ‘‘Editor’s Introduction’’. Public Opinion Quarterly, 51(Part2), S1–S3.
Veenhoven, R. (2002). Why Social Policy Needs Subjective Indicators. Social Indicators Research, 58(1-3), 33-46.