نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد آمار کاربردی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما

چکیده

 ارائه برآوردی دقیق از میزان مشارکت مردم در انتخابات و برآورد میزان آرای نامزدهای انتخابات همواره مورد توجه افراد، احزاب، جنا‌ح‌ها، گروه‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور بوده است. ازاین‌رو با ارائه راهکاری برای بی‌پاسخی واحدهای جامعه آماری و طبقه‌بندی پسین در نمونه‌گیری، می‌توان نتایج بهتری برای برآورد میزان مشارکت و آرای نامزدها نسبت به سایر طرح‌های نمونه‌گیری احتمالی ارائه داد. اثرات طرح نمونه‌گیری و طبقه‌بندی پسین بر آماره‌های تحلیلی، منجر به برآوردهایی دقیق با استفاده از میانگین‌های نمونه‌ای شد که پیش از این از اساس در تحلیل‌های عملی داده‌های نظرسنجی‌های انتخابات نادیده گرفته می‌شد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Post-Stratified Estimates of Turnout in the 12th Presidential Election

نویسنده [English]

  • Seyyed Soroush Bonakdar

Researcher in Research and Polling Center of IRIB

چکیده [English]

Providing accurate estimates of the turnout and estimating the votes of candidates is always of interest to individuals, parties, factions, groups and political and social institutions in the country. By Providing a solution for missing data of statistical population units and post-stratified sampling, Better results can be obtained to estimate the participation and votes of candidates than other probability sampling methods. The effects of the sampling plan and post-stratified sampling on analytical statistics led to accurate estimates using sample averages that had previously been neglected in the practical analysis of election polling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sampling Plan
  • Post-Stratified
  • Missing Data
  • Size Appropriate Allocation
  • Sample Averages
سرائی، حسن. (1389). مقدمه­‌ای بر نمونه­‌گیری در تحقیق. تهران: سمت.
منابع مطالعه بیشتر
بهبودیان، جواد. (1383). آمار و احتمال مقدماتی. مشهد: انتشارات آستان قدس، چاپ دوازدهم.
شیرانی، پرویز. (1364). نظریه نمونه­‌گیری. تهران: نشر دانشگاهی.
گراوز، رابرت،م. و همکاران. (1387). روش­‌شناسی آمارگیری (ترجمه محمد صالحی و محمدامین جمال­زاده). تهران: مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار.
عمیدی، علی. (1394). نظریه نمونه­‌گیری. تهران: نشر دانشگاهی. جلد اول.
Cochran, William G. (2007). Sampling Techniques. Third Edition, John Wiley & Sons