نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیای‌سیاسی، استادیار دانشگاه مراغه، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا،

2 کارشناسی ارشد `پژوهشگری اجتماعی، مربی دانشگاه پیام‌نور

3 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

رفتار انتخاباتی کنشی است که یک فرد از آغاز تا پایان انتخابات از خود بروز می­‌دهد. رفتار انتخاباتی در همه نظام­‌های اجتماعی ـ سیاسی، تحت تأثیر مسائل اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روان‌شناختی، محیطی و جغرافیایی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رفتار انتخاباتی اقوام بلوچ و ترکمن در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران است. روش پژوهش از نوع پیمایشی، به لحاظ هدف کاربردی و ابزار آن پرسشنامه محقق‌ساخته است که روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری افراد بالای 18 سال که با استفاده فرمول کوکران، 800 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­‌دهد که بین سرمایه اجتماعی (اعتماد و پیوند اجتماعی)، سرمایه فرهنگی (عینی و ذهنی) و برنامه­‌های صداوسیما با رفتار انتخاباتی رابطه معناداری وجود دارد. مطابق نتایج تحلیل مسیر؛ شاخص سرمایه اجتماعی در مقایسه با سایر متغیرها سهم بیشتری را در تبیین رفتار انتخاباتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Electoral Behavior of Iranian Ethnicities in the Eleventh Presidential Election (Case: Baluchi and Turkmen Ethnicity)

نویسندگان [English]

  • Reza Allahverdizadeh 1
  • Mahyar Naeiji 2
  • Ali Enayati Shabkolaei 3

1 Assistant Prof. in Political Geography, University of Maragheh

2 Training in Social Research

3 Political Sciences

چکیده [English]

Electoral behavior is an act that occurs from the beginning to the end of election. Electoral behavior is influenced by socio-cultural, political, economic, psychological, environmental, and geographical issues in all socio-political systems. The main purpose of the present study is to explain the electoral behavior of the baluchi and turkmen ethnicity in the eleventh presidential elections in iran. The research was conducted through survey and was applied in terms of the purpose. Data was collected by the researcher-made questionnaire which was confirmed in terms of validity and reliability. Statistical population was 18 years old and 800 people were selected as sample size using cochran formula. The results showed that there is a significant relationship between social capital (trust and social tie), cultural capital (objective and subjective) and irib programs with electoral behavior. According to the results of the path analysis, social capital has a more contribution in explaining electoral behavior than other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Behavior of Ethnicity
  • Cultural Capital
  • Social Capital
  • IRIB Programs
امام‌جمعه‌­زاده، جواد؛ رهبر‌قاضی، محمود‌رضا؛ عیسی­‌نژاد، امید و مرندی، زهره. (1391). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. علوم سیاسی، 7 (4).
پناهی، محمدحسین و عالی‌­زاده، اسماعیل. (1384). تأثیر وسایل ارتباط‌جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی. علوم اجتماعی، 12، 29-28.
دارابی، علی. (1388). رفتار انتخاباتی در ایران. تهران: سروش.
دورکیم، امیل. (1369). درباره تقسیم‌کار اجتماعی (ترجمه باقر پرهام). آمل: کتابسرای بابل.
رضایی، حسین؛ خوشبخت، سعید و ابراهیمی، قربانعلی. (1392). بررسی رابطه بین استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی و مشارکت سیاسی انتخاباتی (مطالعه موردی شهروندان همدان). انتخابات، 4.
رضایی، عبدالعلی. (1375). مشارکت اجتماعی، وسیله یا هدف یا ابزار توسعه. مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 110-109.
عیوضی، محمدرحیم. (1388). تأثیر رسانه بر رفتار انتخاباتی. پژوهش‌­های ارتباطی، 16 (57).
غفاری هشچین، زاهد؛ بیگی­‌نیا، عبدالرضا و تصمیم قطعی، اکرم. (1389). عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران. دانش سیاسی، 6 (2).
کاویانی­‌راد، مراد و ویسی، هادی. (1387). بررسی تأثیر همسایگی بر انتخابات ایران، مطالعه موردی: دور نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. ژئوپلیتیک، 4 (13).
کلمن، جیمز. (1377). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی (ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان). در مجموعه مقالات سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه. گردآورنده کیان تاجبخش، تهران: شیرازه.
مویر، ریچارد. (1379). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی (ترجمه دره میرحیدر با همکاری سیدیحیی صفوی). تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
ویندال، سون؛ سیگنایزر، بنو و اولسون، جین. (1387). کاربرد نظریه­‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: جامعه‌شناسان.
Alesina, A.; Devleeschauwer, A.; Easterly, W.; Kurlat, S. & Wacziarg, R. (2003). Fractionalization. Journal of Economic Growth, 8 (2), 155-194.
Atkinson, M. D. & Fowler, A. (2012). Social Capital and Voter Turnout: Evidence from Saint’s Day Fiestas in Mexico. British Journal of Political Science, 44 (01), 41-59. Doi: 10.1017/s0007123412000713 
Bevelander, P. & Pendakur, R. (2007). Minorities, Social Capital and Voting, ZA Discussion Paper. (No. 2928), Available at: http://ftp.iza.org/dp2928.pdf
Bevelander, P. & Pendakur, R. (2009). Social Capital and Voting Participation of Immigrants and Minorities in Canada. Ethnic and Racial Studies, 32 (8), 1406 – 1430, DOI: 10.1080/01419870802298447
Galandini, S. & Fieldhouse, E. (2019). Discussants that Mobilise: Ethnicity, Political Discussion Networks and Voter Turnout in Britain. Electroal Studies, 57, 163-173, DOI: 10.1016/j.electstud.2018.12.003
Ikeda, K. & Richey, S. E. (2005). Japanese Network Capital: The Impact of Social Networks on Japanese Political Participation. Political Behavior, 27 (3), 239-260, DOI: 10.1007/s11109-005-5512-0
Nakhaie, R. (2008). Social Capital and Political Participation of Canadians. Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique. 41 (4), 835-860, DOI: 10.1017/S0008423908081055
Pattie, C. & Johnston, R. (2006). Electoral Geography (ms. No. 770), Available at: http://seis.bris.ac.uk/~ggrjj/current-papers/other/other24.pdf
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. PrincetonUniversity Press.
Putnam, R. D. (1995). Tuning In, Tuning out; The Strange Disappearance of Social Capital in America. PS: Political Science and Politics, 28 (4), 664-683, DOI: 10.2307/420517
Rie Lee, A. (2010). The Quality of Social Capital and Political Participation in South Korea. Journal of East Asian Studies, 10 (3), 483-505, DOI: 10.1017/S1598240800003702
Ruedin, D. (2011). The Role of Social Capital in the Political Participation of Immigrants: Evidence from Agent-Based Modelling. Swiss Forum for Migration Studies Discussion, Available at: https://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/nouvelles%20publications/dp27%20 (2).pdf
Warf, B. (2006). Encyclopedia of Human Geography, SAGE Publications.