نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی جهان امروز را رقابت رسانه‌ای می‌دانند و سازمان صدا‌و‌سیما همواره درصدد مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ‌های روانی و رسانه‌ای بوده ‌است، لذا وضعیت سازمان ایجاب می‌کند که اطلاعات محرمانه سازمان در اختیار همه نباشد، این کار می‌تواند باعث بهبود رضایت فرد نسبت به سازمان شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ت‍أثیر پنهان‌سازی منطقی دانش بر عملکرد با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری از 231 نفر تشکیل شده که به دلیل محدودیت، تمامی اعضای آن به‌عنوان نمونه، انتخاب شده‌اند و به‌صورت تمام‌شماری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داده است؛ پنهان‌سازی منطقی دانش به‌طور مستقیم، با ضریب مسیر 69/0 و به‌طور غیرمستقیم، با نقش واسطه‌ای رضایت شغلی با ضریب مسیر 66/0 بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، پنهان‌سازی منطقی دانش با ضریب مسیر 91/0 بر رضایت شغلی و رضایت شغلی نیز با ضریب مسیر 73/0 بر عملکرد شغلی مثبت بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Modeling the Impact of Rational Secrecy on Performance Employee by Emphasizing the Role of job Satisfaction (Case: IRIB Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Hamid Babaei Meybodi 1
  • Asadollah Alirezaei 2

1 Assistant Prof. in Management,, Meybod Uni.

2 Industrial Management

چکیده [English]

Given that the most important issue of today's world is media competition and IRIB has always been to counter cultural aggression, psychological and media wars, the condition of IRIB requires to consider secrecy. This can improve one's satisfaction with the organization. The purpose of this study was to analyze the effect of rational secrecy on employee performance with mediating role of job satisfaction. The research is applied in terms of purpose and was conducted through survey. The sample size was 231 people. The results showed that the rational secrecy has a positive effect on employee performance directly with a path factor of 0.69 and with a path factor of 0.66 indirectly with a mediating role of job satisfaction. In addition, rational secrecy with path coefficient of 0.91 on job satisfaction and job satisfaction with path coefficient of 0.73 on job performance had a positive impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational Secrecy
  • Job Performance
  • Job Satisfaction
اسماعیلی، محمودرضا و صیدزاده، حیدر. (1396). تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(83).
امیری، مهدی و پرتابیان، اکبر. (1393). ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام‌نور مرکز لامرد. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 4 (8)، 93-63.
بهارلو، مصطفی؛ محمودی‌کیا، مریم و احمدی چگنی، سحر. (1392). بررسی رابطه شخصیت پویا با عملکرد شغلی با میانجی‌گری دگرگون‌سازی شغل و اشتیاق شغلی در کارکنان دفاتر آژانس‌های هواپیمایی شهر تهران. روان‌شناسی اجتماعی، 8 (28)، 68-53.
درگاهی، حسین و دست‌افکن، آرزو. (1397). بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و پنهان‌ کردن دانش در سطح فردی آزمایشگاه‌های بالینی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران. آزمایشگاه و تشخیص، 3، 39-24.
سیدجوادین، سید‌رضا. (1391). مدیریت منابع انسانی. تهران: نگاه دانش، چاپ ششم.
عبدالملکی، حسین؛ گودرزی، محمود و نوریزاده، علی. (1393). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان همدان. مدیریت سرمایه اجتماعی، 1(1)، 80-65.
علیرضایی، اسداله. (1393). بررسی رابطه بین مدیریت زمان و رضایت شغلی مدیران در شهرداری‌های سیرجان و نجف شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان.
کمرئی، ملیحه و حسن‌زاده، علیرضا. (۱۳۹۴). عوامل مؤثر بر پنهان‌سازی دانش در سازمان. چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران: شرکت خدمات برتر.
مرادی، مرتضی و جلیلیان، حمیدرضا. (1394). تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا، نقش میانجیگری تنش شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی.نظارت و بازرسی، 9 (31)، 98-73.
مهاجرانی، محمدامین. (1389). کیفیت زندگی کاری و مشارکت سازمانی کارکنان. تهران: امید، چاپ اول.
میرزایی، زینت و گل‌پرور، محسن. (1398). تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه‌ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت مخابرات. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 20 (1)، 12-1.
نصیری‌پور، امیر‌اشکان؛ دلگشایی، بهرام و کلهر، روح‌اله. (1392). عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگ در بیمارستان‌های قزوین. پیاورد سلامت، (7)4، 363-354.
Amar, O. (2018). The Relationship between Individual Knowledge Hiding and Team Performance Mediated by Team Knowledge Hiding: An Upper-Level Mediation in a Two-Level Model. Master’s thesis Human Resource Studies, Tilburg University.
Bakotić, D. (2016). Relationship between Job Satisfaction and Organisational Performance. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29 (1), 118-130.
Byars, L.I. & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.
Castellacci, F. & Viñas-Bardolet, C. (2018). Internet use and job Satisfaction. Computers in Human Behavior 90 (2019), 141–152.
Connelly, C.E. & Zweig, D. (2014). How Perpetrators and Targets Construe Knowledge Hiding in Organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, DOI: 10.1080/1359432X.2014.931325
Connelly, C.E.; Zweig, D.; Webster, J. & Trougakos, J.P. (2012). Knowledge Hiding in Organizations. Journal of Organizational Behavior, 33(1), 64-88.
Demir kasimoglu, N. (2016). Knowledge Hiding in Academia: Is Personality A Key Factor?. International Journal of Higher Education, 5 (1), 1-13.
Fadlallh, A. (2015). Impact of Job Satisfaction on Employees Performance an Application on Faculty of Science and Humanity Studies University of Salman Bin Abdul-Aziz-Al Aflaj. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 2(1), 2349–5219.
Fong, P. S. W.; Men, C.; Luo, J. & Jia, R. (2018). Knowledge Hiding and Team Creativity: The Contingent Role of Task Interdependence. Management Decision, 56(2), 329–343.
Habib Gula, M. U.; Yuxin, L.; Zahid, R. & Khalil, J. (2018). Does The Effect of Power Distance Moderate the Relation between Person Environment Fit and job Satisfaction Leading to Job Performance? Evidence from Afghanistan and Pakistan. Future Businessjourna l4 (2018), 68–83.
Javed, M.; Rifat, B. & Fatima, H. (2014). Determinants of Job Satisfaction and its Impact on Employee Performance and Turnover Intentions. International Journal of Learning & Development, 2014, 4(2).
Johnson, E. C. & Meade, A. W. (2010). A Multi – Level Investigation of Overall Job Performance Ratings. Paper Presented at the 25th Anuaual Meeting of the Society For Industrial and Organizational Psychology, Atlanta, GA, 1-8.
Kwahk, K.-Y. & Park, D.-H. (2018). Leveraging Your Knowledge to my Performance: The Impact of Transactive Memory Capability on Job Performance in a Social Media Environment. Computers in Human Behavior, 80, 314–330.
Kwak, H.; Anderson, R. E.; Leigh, T. W. & Bonifield, S. D. (2019). Impact of Salesperson Macro-Adaptive Selling Strategy on Job Performance and Satisfaction. Journal of Business Research, 94, 42–55.
Malik, O. F.; Shahzad, A.; Raziq, M. M.; Khan, M. M.; Yusaf, S. & Khan, A. (2018). Perceptions of Organizational Politics, Knowledge Hiding, and Employee Creativity: The Moderating Role of Professional Commitment. Personality and Individual Differences.
Martinsons, M. G.; Davison, R. M. & Huang, Q. (2017). Strategic Knowledge Management Failures in Small Professional Service Firms in China. International Journal ofInformation Management, 37(4), 327–338.
Pan, W.; Zhang, Q.; Teo, T. S. H. & Lim, V. K. G. (2018). The Dark Triad and Knowledge Hiding. International Journal of Information Management, 42, 36–48.
Taylor, J. (2014). Public Service Motivation, Relational Job Design, and Job Satisfaction in Local Government. Public Administration, 92(4), 902–918, DOI:10.1111/j.1467-9299.2012.02108.x
Yuen, K. F.; Loh, H. S.; Zhou, Q. & Wong, Y. D. (2018). Determinants of job Satisfaction and Performance of Seafarers. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 110, 1–12.