نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دکترای علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

اینستاگرام به‌عنوان یکی از شبکه‌های اجتماعی، تغییرات بنیادینی در سبک زندگی و فرهنگ ایرانیان ایجاد کرده و در میان سلبریتی‌­ها به‌مثابه الگوی مرجع کنشگران، نقش پررنگی داشته است. پژوهش حاضر که هدف اصلی آن، تبیین کنش­‌های اینستاگرامی سلبریتی­‌ها بر سبک زندگی کاربران ایرانی است، از نوع کاربردی بوده و اطلاعات آن، به شیوه پیمایشی (کمی) گردآوری شده است. جامعه آماری، تمامی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام را شامل می‌شود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر از آنان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. نمونه‌گیری نیز به شیوه غیر تصادفی هدفمند صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که کنش‌­های سلبریتی‌­ها بر سبک زندگی کاربران ایرانی (الگوی مصرف، نوع پوشش، اوقات فراغت، مدیریت بدن و روابط میان فردی) تأثیرگذار است و در مجموع 25‌درصد از واریانس مربوط به تغییرات سبک زندگی کاربران ایرانی اینستاگرام، از طریق کنش­‌های سلبریتی‌ها تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Instagram Activities of Celebrities on the Lifestyle of Iranian users

نویسندگان [English]

  • Atefeh Abbasi 1
  • Ali Jafari 2

1 Communication Sciences

2 Assistant Prof. in Communication Sciences, Islamic Azad University of Ardabil Iran

چکیده [English]

Instagram has made fundamental changes in the lifestyle and culture of Iranians and has played a significant role among celebrities as a role model. The data of this practical research was collected throught survey, and the main purpose of research was to explain the Instagram actions of celebrities on the lifestyle of Iranian users. The statistical population was all Iranian users of the Instagram social network, and 384 of them were selected as the sample using the Krejcie and Morgan tables using purpusful sampling way. The results of the study showed that the actions of celebrities affected the lifestyle of Iranian users (consumption pattern, type of clothing, leisure time, body management and interpersonal relationships).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Lifestyle
  • Celebrity
  • Iranian Users
  • Action
ایزدیار، مریم و جعفری، علی. (1396). بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، اردبیل.
حسنی، حسین و کلانتری، عبدالحسین. (1396). تحلیل پدیدار شناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران. مطالعات فرهنگ ارتباطات، 18(40)، 63- 32.
حسینی، سید‌محمد. (1395). سینرژی دوگانه سلبریتی‌ها و رسانه‌های غیررسمی در تغییر سبک زندگی ایرانی. به‌روز شده در تاریخ 3 مرداد 1395، بازیابی شده از سایت:
https://nasimonline.ir/Content/Detail/2049245
حسینی، سیدمحمد. (1395). نقش چهره‌ها در تغییر سبک زندگی ایرانی. به‌روز شده در تاریخ 6 تیر 1395. بازیابی شده از سایت:
http://old.nasimonline.ir/Content/Detail/2042742/%D9%86%D9%82%D8%B4
خیامی، عبدالکریم؛ اسکندری، علی و خلقتی، مرضیه. (1398). بازکاوی فرهنگ سلبریتی‌گری و تعامل رسانه ملی با چهره‌ها. رسانه‌های دیداری و شنیداری، 13(30).
راودراد، اعظم و گیشنیزجانی، گلنار. (1396). گونه‌شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه‌ای کاربران ایرانی در اینستاگرام. مطالعات رسانه‌های نوین، 3(10).
سهراب‌زاده، مهران؛ واحدیان، مرتضی و پیری، حسن. (1397). تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام). اسلام و مطالعات اجتماعی، 6(3).
فاضلی، محمد. (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق.
فتحی، حبیب اله و جعفری، علی. (1395). رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. مطالعات رسانه‌­های نوین،3(9).
محمودی میمند، محمد و خسروآبادی، ملیحه. (1396). مطالعه رابطه اعتبار شخصیت‌های مشهور (سلبریتی) با ارزش ویژه برند با نقش میانجی‌گرانه اعتماد برند. بررسی‌های بازرگانی، 15.
هابرماس، یورگن. (1384). نظریه کنش ارتباطی (ترجمه کمال پولادی). تهران: مرکز.
Behan, E. (2015). Negative Reflections ـ How Social Media Affects Body Image Satisfaction in Irish Females. National College of Ireland, 13. (2), 1-79.
Bell, D. (2001). An Introduction to Cybercultures, Publisher: Routledge. Place of publication: London.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social  Critique of  the Judgments of Taste, London: R.K.P.
Brynley, J. (2015). 8 Useful Social Media Statistics for 2015, Oursocialtimes.
Deller, R. (2016). Star Image, Celebrity Reality Television and the Fame Cycle. Selebrity Studies, 7(3), 373-389.
Dutta, P.; Chirashri, De. & Chandan, A. (2017). Impact of Social Media on Student Life: A Blessings or Curse. International Journal of Multidisciplinary Research and Development Online, 4(7), 479-486.
Klein. K. (2013). Why Don't I Look Like Her? The Impact of SocialMedia on Female Body Image, University psychology graduate thesisClaremont McKenna College. http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/720.
Nayar, P.K. (2009). Seeing Stars: Spectacle, Society and Celebrity Culture, 220 £14.99, ISBN: 978-817-829-9075
Nylander, S. (2013). Social Media for Lifestyle Change – Social With Whom, and Why? Avalable, Http://Www.Mobilelifecentre.Org/Sites/Default/Files/Nylandersocialmedia forchange.Pdf
V. Kanagarajoo, M. (2018). A framework for Social Media use in Project Management, This Thesis is Posted at Research Online, https://ro.ecu.edu.au/theses