نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

دکترای علوم ارتباطات، دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره،تهران،ایران

چکیده

کمپین‌هایی که طی سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی شکل ‌گرفته تا از زنان برای مبارزه با حجاب قانونی دعوت کند، تاحدودی تأثیرگذار بوده و چالش‌هایی را در جامعه زنان ایجاد کرده است؛ ازجمله، کمپین «چهارشنبه‌های سفید» که به ‌عنوان یک کمپین اعتراضی، علیه حجاب زنان در ایران راه‌اندازی شده است. به‌این‌ترتیب، پژوهش حاضر به بررسی محتوای پیام‌های زنان کمپین در شبکه اجتماعی اینستاگرام پرداخته، از میان 4600 پست ارسالی کاربران، تعداد 94 پست با نمونه‌گیری هدفمند، از آغاز کمپینِ چهارشنبه‌های سفید، یعنی اردیبهشت 1396 تا اردیبهشت 1397 مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از میان 94 پیام کدگذاری شده، 17 مؤلفه، 9 اصل و چهار مبنا استخراج‌ شده است. اصول حاکم بر محتوای این پیام‌‌ها در اینستاگرام، شامل 4 اصل عدالت اجتماعی، ابراز مخالفت، ساختارشکنی و دموکراسی غربی بوده و با توجه به مبناها و مؤلفه‌های استخراج‌شده، مشخص می‌شود که هسته اصلی پیام‌ها رسیدن به دموکراسی غربی از طریق مخالفت با سنت حاکم بر جامعه و حمایت از آزادی زنان به سبک غرب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Action Understanding of Women Activists in The white Wednesday Campaign (Case: Instagram Social Network, 2018)

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoudi

Associate Prof. in Communication Sciences, Sooreh University, School of Culture & Communication, Iran

چکیده [English]

Campaigns on social media in recent years have been somewhat effective to invite women to fight the legal veil and have created challenges in the women's community. For example, the "White Wednesdays" campaign, which has been launched as a protest campaign against women's hijab in Iran. This study examined the content of the women's messages of the campaign on the social network Instagram. Out of 4600 posts released by users from the beginning of the White Wednesdays campaign, ie May 2017 to May 2019, 94 posts were analyzed which selected by purposeful sampling. Out of 94 coded messages, 17 components, 9 principles and 4 foundations were extracted. The results showed that the principles outlining the content of these messages on Instagram included four principles of social justice, opposition, deconstruction and Western democracy. And given the foundations and components extracted, it became clear that the core message was to achieve Western democracy by opposing the prevailing tradition of society and supporting women's liberation in the Western style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • White Wednesdays Campaign
  • Social Networks
  • Activity
  • Legal Hijab
اجاق، سیده‌زهرا و میرزائی‌موسوی، سید‌رسول. (1395). تحلیل کنش‌های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه‌های تلگرام. مطالعات رسانه‌های نوین، 2(15).
چارمز، کتی. (1397). ساختن نظریه مبنایی (ترجمه مهزیار کاظمی موحد و حمیدرضا ایرانی). تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
حق‌شناس و همکاران. (1383). فرهنگ معاصر هزار انگلیسی ـ فارسی. تهران: معاصر.
خبرگزاری جمهوری اسلامی. (1394). حجاب در گامبیا اجباری شد. بازیابی شده از سایت: http://www.jomhornews.com
خواجه‌ئیان، داتیس. (1398). درآمدی بر مدیریت شبکه‌های اجتماعی و کسب‌وکارهای پلتفرمی. تهران: ادیبان روز.
دیکشنری آنلاین آبادیس. (1395). بازیابی شده از سایت: https://dictionary.abadis.ir
رضایی، عیسی و همکاران. (1393). تحلیل محتوای کیفی نظریه ارتباط‌گرایی و ارائه الگوی مفهومی طراحی زیست ـ بوم‌های یادگیری. یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 5 (1).
شاو، دونالد و کامبز، مکسول. (1383). کارکرد برجسته‌سازی در اندیشه‌های بنیادین علم ارتباطات (ترجمه امیدعلی مسعودی). تهران: خجسته.
شعبانی، حسین. (1382). مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی. تهران: رشد.
صفایی‌نژاد، قاسم. (1395). جریان‌سازی در فضای مجازی؛ با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی. مدیریت رسانه، 26.
صفایی‌نژاد، قاسم. (1396). کمپین و جنبش‌های اجتماعی. مدیریت ارتباطات، 84.
طالبیان، حامد و طالبیان، سارا. (1396). زنان و کنشگری در رسانه‌های اجتماعی، مطالعه موردی: صفحه فیس‌بوکی، آزادی یواشکی زنان. زن در توسعه و سیاست، 15(2).
طریحی، فخرالدین. (1375). مجمع‌البحرین (محقق احمد الحسینی). تهران: مرتضوی.
فن‌دایک، یوزه. (1396). فرهنگ اتصال (ترجمه حسین حسنی). تهران: سوره مهر.
کریمی، علی. (1388). درآمدی بر کاربرد و نقد نظریه چارچوب‌سازی در تحلیل پویش‌های قومی. مطالعات ملی، 10(4).
مسعودی، سارا. (1396). چگونگی طراحی کمپین سیاسی هوشمند. مدیریت رسانه، 29.
مک‌کوئیل، دنیس. (1382). درآمدی بر نظریه ارتباط ‌جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های رسانه.
Aguayo, A. J. (2011). New Media and Activism’; [Cited in]: John D. H. Downing. Encyclopedia of Social Movement Media. UK:Sage.
Birks, M. & Mills, J. (2011). Grounded Theory: A Practical Guide, London: Sage Publications.
Castells, M. (2009). Communcation Power. UK: Oxford University.
Fiegerman, S. (2014). Instagram Tops 300 Million Active Users, Likely Bigger Than Twitter. From: http://mashable.com, Retrieved 10 June 2017.
Gamson, W.A. & Modigliani. (1987). The Changing Culture of Affirmative Action. In Research in Political Sociology, Ed. RD Braungart, 3, 137–77. Greenwich, CT: JAI.
Goffman, E. (1959). The presentation of Self in Every Dey Life. NewYork Doubleday.
Goffman, E. (1974). Frame Analysis, Cambridge University Press.
Guido, A. (1994). General Principles of Law. Annual Survey of International & Comparative Law, 1, Is 1, Article.
Scheufel, D. & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming, Journal of Communication, 57 (1).
Topsfield, J. (2016). Ban on Outdoor Music Concerts in West Aceh Due to Sharia law.