نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکترای روان‌شناسی، استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دکترای روان‌شناسی تربیتی، استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به آزمون مدل علی سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. ابزار آن نیز از 5 پرسشنامه استاندارد؛ سبک‌های نظارتی اسمال و کرنز (1993)؛ پرسشنامه جو عاطفی خانواده جعفری هرندی و رجایی موسوی (1395)؛ پرسشنامه شکاف نسلی اولسون (1999)؛ پرسشنامه کارکرد خانواده مک‌ماستر (2002) و یک پرسشنامه محقق‌ساخته (اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی) تشکیل شده است. جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر سال دوم دوره دوم دبیرستان‌های منطقه 5 شهر تهران را که حدود 6000 نفر بوده­اند، در برگرفته و تعداد نمونه بر اساس قاعده کلاین (2010) بیست نفر برای هر مؤلفه (در مجموع 7 مؤلفه) یعنی 140 نفر نمونه بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده­اند. نتایج نشان داده است که انواع سبک‌های نظارتی ادراک ‌شده والدین با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات فرزندان بر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی رابطه مستقیم دارد و رابطه جو عاطفی خانواده، کارکرد خانواده و شکاف نسلی، با سبک‌های نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، غیرمستقیم است؛ همچنین جو عاطفی خانواده، با کارکرد خانواده رابطه مستقیم و کارکرد خانواده با شکاف نسلی نیز رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural Model of Monitoring Style and Social Media Addiction Mediated by Generation Gap

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Misaghi 1
  • Esmaeil Sadipour 2
  • Fariborz Dortaj 3
  • Abdollah Motamedi 4

1 Educational Psychology

2 Full Prof. in Psychology, Allameh Tabataba'I Uni., Iran

3 Full Prof. in Educational Psychology, Allameh Tabataba'I Uni., Iran

4 Associate Prof. in Educational Psychology, Allameh Tabataba'I Uni., Iran

چکیده [English]

The present study examines the causal model of the structural model of the monitoring style and addiction to social networks mediated by the generation gap. This research is applied in terms of purpose and correlation in terms of method. Data collection tools consist of 5 standard questionnaires of Small and Kerns monitoring styles (1993); Emotional atmosphere of familie of Jafari Harandi and Rajaei Mousavi (2016); Olson Generation Gap (1999); The family function of mcmaster (2002) and researcher-made (social media addiction). The statistical population includes all Sophomore students in the 5th district of Tehran, which is about 6000 people. The sample size consisted of twenty people for each element (totally 7 elements); 140 people were selected by multi-stage cluster random sampling method. The results showed that the types of perceived parent monitoring styles in the use of children's information and communication technology are directly related to addiction to social networks. There was an indirect relationship between family emotional atmosphere, family function, and generation gap with monitoring styles and social media addiction. The emotional atmosphere of the family was also directly related to the family function that related to the generation gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental Monitoring Style
  • Adolescents
  • Social Networks
  • Family Emotional Atmosphere
  • Generation Gap
جعفری هرندی؛ رضا و رجایی موسوی، سیده‌فاطمه. (1398). رابطه بلوغ عاطفی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و جو عاطفی خانواده در بین دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قم. اندیشه­‌های نوین تربیتی، 15(2).
حکیمی، سمانه و خسروی، معصومه. (1391). رابطه سبک­‌های فرزند‌پروری والدین و اعتیاد به اینترنت با اختلالات یادگیری در دانش‌آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان.
رحمانی، پریسا. (1390). بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزند‌پروری و جو عاطفی خانواده با هراس اجتماعی در کودکان پیش‌دبستانی. اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت.
رضویه؛ اصغر و سامانی، سیامک. (1379). بررسی ساختار عاملی مقیاس استقلال عاطفی استنبرگ و سیلور برگ برای استفاده در ایران. ششمین کنفرانس پژوهش روان‌پزشکی و روان­شناسی در ایران. علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.
سامانی، سیامک. (1381). مدل علی برای همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی و سازگاری. پایان‌نامه دکتری رشته روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.
سلیمی، عظیمه؛ جو‌کار، بهرام و نیک‌پور، روشنک. (1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از استفاده از اینترنت. مطالعات روان‌­شناختی، 5 (3).
شعبانی، بختیار و پورافشاری، احد. (1384). تأثیر باورهای نظارتی مدیران مدارس ابتدایی بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان. علوم تربیتی و روان‌شناسی، 12(4)، 70-51.
علیزاده، محمد و ملک‌خسروی، غفار. (1385). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی و اعتبار‌یابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده. خانواده‌پژوهی، 2 (5)، 89-69.
کفاشی، مجید. (1396). عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر شکاف نسلی جوانان شهر تهران. زن و جامعه، 6 (1).
معید‌فر، سعید؛ حبیب‌پور، کرم و گنجی، احمد. (1386). مطالعه پدیده استفاده اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15 سال) شهر تهران. رسانه، 4.
یارمحمدیان، احمد؛ فرزانه‌خو، مرجان و مولوی، حسین. (1394). تأثیر عملکرد کلی خانواده بر وضعیت هویت دانش‌آموزان. علوم رفتاری، 2(3).
Alavi, S.; Janatifard, F.; Eslami, M. & Razavi, M. (2010). Evaluation of Diagnostic Criteria of DSM-IV-TR for Diagnosis of Internet Addiction Disorder. Zahedan Journal of Resarch in Medical Sciences, 13(6), 3-31.
Aricak, O. T. & Ozbay, A. (2016). Investigation of the Relationship between Cyberbullying, Cybervictimization, Alexithymia and anger Expression Styles among Adolescents. Computers in Human Behavior, 55(A), 278e285, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.09.015
Cankaya, S. & Odabasi, H. (2009). Parental Controls on Children's Computer and Internet use. Procedia e Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1105e1109.
Carvalho, J.; Francisco, R. & Relvas, A. (2015). Family Functioning and Information and Communication Technologies: How do they relate? A Literature Review. Computers in Human Behavior, 45, 99–108.
Chen, S. & Lin, S. S. J. (2015). A Latent Growth Curve Analysis of Initial Depression Level and Changing Rate as Predictors of Problematic Internet use Among College Students. Computers in Human Behavior, 54, 380e387, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.018
Chou, M. & Fen, C. (2014). Parent-Child Play within Information Technology: A Quest for Quality Family Atmosphere. Social and Behavioral Sciences, 122, 273 – 282.
Desjerdins, J.; Zdenski, JM. & Coplan, RJ. (2008). An Investigation of Maternal Personality, Parenting Styles, and Subjective Well-Being. Personality and Individual Differences, 44(3), 587-597.
Duerager, A. & Livingstone, S. (2012). How can Parents Support Children's Internet Safety? London: EU Kids Online. Retrieved from http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU20Kids%20III/Reports/ParentalMediation.pdf
 El Asam, A. & Samara, M. (2016). Cyberbullying and the law: a Review of Psychological and legal Challenges, Comput. Hum. Behav, 65, 127–141.
Esen, BK.; Aktas, E. & Tuncer, I. (2013). An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1504-8.
Ezoe, S. & Toda, M. (2013). Relationships of Loneliness and Mobile Phone Dependence with Internet Addiction in Japanese Medical Students. Open Journal of Preventive Medicine, 3(6), 407-12.
Fenichel, M. (2003). Internet Addiction: Addictive Behavior, Transference or More?. http:// www. Fenichel.com/addiction.shtml
Ghasemi, V. & Malekahmadi, H. (2010). ExplaInIng Internet Addiction among ShahIn Shahr Cafe Net Users. Quarterly Journal of Communication Research, 17(4), 51-77.
Hoeve, M. & et al. (2011). Maternal and Paternal Parenting Styles: Unique and Combined Link s to Adolescent and Early Adult Delinquency. Journal of Adolescence, 34 (5), 813-˚827.
Leung, L. & Lee, P. S. N. (2012). The Influences of Information Literacy, Internet Addiction and Parenting Styles on Internet Risks. New Media & Society, 14(1), 117-136.
Malekahmadi, H. & Jafarian, A. (2011). Pathology of Internet Addiction (Case Study: ShahIn Shahr, Esfahan). Historical Sociology, 3(2), 94-116.
Ota, F. ( 2012). A Study of Social Networking Sites for Learners of Japanese. New Voices, 4, 144-167.
Ozgur, H. (2016). The Relationship between Internet Parenting Styles and Internet Usage of Children and Adolescents. Computers in Human Behavior, 60, 411-424.
Rathore, S.; Kumar, P. & Loia, V. (2017). Social Network Security: Issues, Challenges, Threats, and Solutions. Information Sciences, 421, 43–69.
Senormanci, O. & et al. (2014). Attachment and Family Functioning in Patients with Internet Addiction. General Hospital Psychiatry, 36, 203–207.
Tsitsika, A.; Critselis, E.; Louizou, A.; Janikian, M.; Freskou, A. & Marangou, E. (2011). Determinants of Internet Addiction among Adolescents: A Case-control Study.
Valcke, M.; Bonte, S.; DeWever, B. & Rots, I. (2010). Internet Parenting Styles and the Impact on Internet use of Primary School Children. Computers & Education, 55, 454- 464.
Valkenburg, P.; Koutamanis, M. & Vossen, H. (2017). The Concurrent and Longitudinal Relationships between Adolescents' use of Social Network Sites and Their Social Self-Esteem. Computers in Human Behavior, 76, 35-41.
Wen, L.; Garland, E. & Howard, M. (2014). Family Factors in Internet Addiction among Chinese Youth: A Review Of English- and Chinese-Language Studies. Computers in Human Behavior, 31, 393–411.
Widmer, ED.; Kemp, f N.; Sapin, M. & Galli-Carminati, G. (2013). Family Beyond Parents? An Exploration of family Configurations and Psychological Adjustment in young adults with Intellectual Disabilities. Res Dev Disabil, 34(1), 207–217.
Wuyts, D.; Vansteenkiste, M.; Mabbe, E. & Soenes, B. (2017). Effects of Social Pressure and Child Failure on Parents’ use of Control: An Experimental Investigation. Contemporary Educational Psychology, 51, 378–390.
Yang, S. C. & Tung, C. J. (2007). Comparison of Internet Addicts and Non-Addicts in Taiwanese High School. Computers in Human Behavior, 23, 79-96.
Zarbakhsh Bahri, M.; Rashedi ,V. & Khademi, M. (2013). Loneliness and Internet Addiction in Students. Journal of Health Promotion Management, 2(1), 32-38.