نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشیار گروه کامپیوتر نرم‌افزار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

5 دکترای علوم کامپیوتر، استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

آموزش سواد رسانه با تکیه بر روش­‌های نوین آموزشی یک ضرورت برای دانشجویان آموزش عالی به‌حساب می­‌آید. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی روش یادگیری شخصی­‌سازی شده مبتنی بر سبک­‌های شناختی بر سواد رسانه­‌ای دانشجویان است. این پژوهش به روش آزمایشی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل و به روش نمونه‌گیری ترکیبی انجام شده است. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش به روش یادگیری شخصی‌­سازی شده با محتواها و راهبردهای آموزشی متناسب با سبک­‌های شناختی خود و تکالیف متنوع منطبق با زندگی روزمره آموزش دیده‌اند. درحالی‌که برای گروه کنترل به روش متداول، یک آموزش و تکلیف یکسان برای همه در نظر گرفته شد. نتایج حاصل آزمون t مستقل نشان داد که در یادگیری مفاهیم تحلیل پیام‌های رسانه­‌ای و کاربرد آنها در موقعیت­‌های جدید بین دو گروه آزمایش و کنترل با سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری وجود دارد و با بهره­‌گیری از روش‌­های نوین آموزشی متناسب با ویژگی­‌ها و نیازهای شخصی یادگیرندگان و ارتباط آن با زندگی واقعی‌شان، تسلط بر مهارت‌­های سواد رسانه­‌ای و شکل‌گیری ساختارهای دانش مرتبط تسهیل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Personalized Learning Approach on Media Literacy Based on Cognitive Styles

نویسندگان [English]

  • Raha Abedi 1
  • Mohammad Reza Nili Ahmadabadi 2
  • Fataneh Taghiyareh 3
  • khadijeh aliabadi 4
  • Saeid Pourroostaei ardakani 5

1 Educational Technology

2 Associate Prof. in Educational Technology, Allameh Tabataba'i Uni., Iran

3 Associate Prof. in Computer Engineering, Electrical and Computer Engineering Department, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Associate Prof. in Educational Technology, Psychology and Educational Sciences , Allameh Tabataba’i university, Tehran, Iran.

5 Assistant Prof. in Computer Science, Allameh Tabataba'i Uni., Iran

چکیده [English]

Applying new educational approaches in media education is essential in higher education. The aim of this study is to investigate the effectiveness of personalized learning which is based on students’ cognitive styles on their media literacy. The experimental design by considering pre-test, post-test with control group and mixed sampling method was applied in this study. The experimental group was instructed with personalized contents, strategies and various task fitted with their cognitive styles and their real worlds, while the control group received the common approach which was one education for all. The result of independent t-test revealed that with %99 Confidence level, there was a significant difference between two groups in learning of concepts and their application in media messages analysis skill. By applying new educational approaches which fit students’ needs, characteristics and their real worlds experiences, mastering media literacy skills and constructing related knowledge structures will be facilitated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy Education
  • Personalized Learning
  • Cognitive Styles
  • Media Massages Analyzing Skill
  • New Educational Approaches
اسکندری، حسین و تقی‌زاده، عباس. (۱۳۹۵). سواد رسانه‌ای: برنامه درسی مغفول در آموزش عالی. فناوری برنامه درسی، 1(1).
‏‫ایمان‌زاده، علی؛ کریمی، جواد و فرجپور بناب، فاطمه. (۱۳۹۸). اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز. پژوهش‌های ارتباطی، 26(100).
سازمان پژوهش و برنامه‌­ریزی آموزشی. (1395). کتاب تفکر و سواد رسانه­‌ای در برنامه درسی دوره دوم متوسطه. بازیابی شده از: http://www.oerp.ir/news/2784، آذر 98.
شریفی رهنمو، مجید؛ سراجی، فرهاد و شریفی رهنمو، سعید. (۱۳۹۷). نیازهای سواد رسانه‌ای دانشجویان دوره کارشناسی. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 9(18).
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1395). برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی. بازیابی شده از: https://www.msrt.ir/fa/grid/283/، مهر 98.
Bouckenooghe, D.; Cools, E.; De Clercq, D.; Vanderheyden, K. & Fatima, T. (2016). Exploring the Impact of Cognitive Style Profiles on Different Learning Approaches: Empirical Evidence for Adopting A Person-Centered perspective. Learning and Individual Differences, 51, 299-306, doi.org/10.1016/j.lindif.2016.08.043
Chookaew, S.; Panjaburee, P.; Wanichsan, D. & Laosinchai, P. (2014). A Personalized E-Learning Environment to Promote Student’s Conceptual Learning on Basic Computer Programming. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 815-819, doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.303
Cools, E. & Van den Broeck, H. (2007). Development and Validation of the Cognitive Style Indicator. The Journal of Psychology, 141(4), 359-387, doi.org/10.3200/JRLP.141.4.359-388
Dishon, G. (2017). New Data, old Tensions: Big Data, Personalized Learning, and The Challenges of Progressive Education. Theory and Research in Education, 15(3), 272-289, doi.org/10.1177/1477878517735233
Drachsler, H. & Kirschner, P. A. (2012). Learner Characteristics. In N. M. Seel (ed.), (N. M. Seel, ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning, 1743-1745. Springer US.
Essalmi, F.; Ayed, L.; Jemni, B.; Jemni, M.; Graf, S. & Kinshuk. (2015). Generalized Metrics for the Analysis of E-learning Personalization Strategies. Computers in Human Behavior, 48, 310-322, doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.050
Fiedler, S. H. D. & Väljataga, T. (2011). Personal Learning Environments: Concept or Technology? International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 2(4), 1-1,doi.org/10.4018/jvple.2011100101
Hadjileontiadou, S. J.; Dias, S. B.; Diniz, J. A. & Hadjileontiadis, L. J. (2015). Fuzzy Logic-Based Modeling in Collaborative and Blended Learning: IGI Global.
Kallick, B. & Zmuda, A. (2017). Students at the Center: Personalized Learning with Habits of Mind. ASCD.
Kim, J.; Lee, A. & Ryu, H. (2013). Personality and its Effects on Learning Performance: Design Guidelines for an Adaptive E-Learning System Based on a user Model. International Journal of Industrial Ergonomics, 43(5), 450-461, doi.org/10.1016/j.ergon.2013.03.001
Kozhevnikov, M.; Evans, C. & Kosslyn, S. M. (2014). Cognitive Style as Environmentally Sensitive Individual Differences in Cognition: A Modern Synthesis and Applications in Education, Business, and Management. Psychological Science in the Public Interest, 15(1), 3-33, doi.org/10.1177/1529100614525555
Lemish, D. (ed.). (2013). The Routledge International Handbook of Children, Adolescents and Media. Routledge, Taylor & Francis Group.
Moskvina, V. & Kozhevnikov, M. (2011). Determining Cognitive Styles. In Style differences in Cognition, Learning, and Management: Theory, Research, and Practice.
Ouf, S.; Abd Ellatif, M.; Salama, S.E. & Helmy, Y. (2017). A Proposed Paradigm for Smart Learning Environment Based On Semantic Web. Computers in Human Behavior, 72, 796-818, doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.030
Potter, W. J. (2004). Theory of Media Literacy: A Cognitive Approach. SAGE Publications.
Potter, W. J. (2019). Seven Skills of Media Literacy. Sage.
Reigeluth, C. M.; Beatty, B. J. & Myers, R. D. (eds.). (2017). Instructional-Design Theories and Models, 4, the Learner-Centered Paradigm of Education. Routledge.
Reigeluth, C.M.; Myers, R. D. & Lee, D. (2017). The Learner-Centered Paradigm of Education. In Reigeluth, C.M., Beatty, B.J.@ Myers, R.D. (Eds.), Instructional-Design Theories and Models the Learner-Centered Paradigm of Education, IV, Routledge: New York.
Rey, G. D. & Steib, N. (2013). The Personalization Effect in Multimedia Learning: The Influence of Dialect. Computers in Human Behavior, 29(5), 2022-2028, doi.org/10.1016/j.chb.2013.04.003
Rogow, F. (2011). Ask, don’t tell: Pedagogy for Media Literacy Education in the Next Decade. Journal of Media Literacy Education, (3), 16-22.
Sadler-Smith, E. (2001). The Relationship between Learning Style and Cognitive Style. Personality and Individual Differences, 30, 609–616.
Schmid, R. & Petko, D. (2019). Does the use of Educational Technology in Personalized Learning Environments Correlate with Self-Reported Digital Skills and Beliefs of Secondary-School Students? Computers & Education, 136, 75-86, doi.org/10.1016/j.compedu.2019.03.006
Simuth, J. & Sarmany-Schuller, I. (2014). Cognitive Style Variable in E-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 1464-1467, doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.417
Tsianos, N.; Germanakos, P.; Lekkas, Z. & Mourlas, C. (2011). Personalizing Web Environments on Cognitive Style. In Style Differences in Cognition, Learning, and Management: Theory, Research, and Practice.
Virtue, D. (2020). Student Perceptions of Their Web Literacy Identities. Computers and Composition, 55, 102549, doi.org/10.1016/j.compcom.2020.102549
Watson, W. R.& Watson, S. L. (2017). Principles for Personalized Instruction. in Reigeluth, C.M., Beatty, B.J., Myers, R.D. (Eds.), Instructional-design Theories and Models the Learner-Centered Paradigm of Education,IV, Routledge: New York.