نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دکترای مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 دکترای مدیریت ورزشی، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

رسانه­‌ها ضمن ایفای نقش اساسی در اطلاع‌رسانی، یکی از منابع قابل‌ دسترس و باصرفه برای ورزش هستند که تمام جزئیات را با کیفیتی مطلوب در اختیار مردم قرار می‌دهند، ازاین‌رو، دریافت متنوع و متعدد پیام‌های ورزشی، مستلزم برخورداری از سواد رسانه‌ای است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی کاربردی سواد رسانه‌ای در حوزه ورزش بوده که با رویکرد کیفی و با روش داده‌بنیاد انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 26 نفر از استادان دانشگاهی در حوزه‌های رسانه و ورزش، مدیران رسانه‌های جمعی و مخاطبان فعال رسانه‌های ورزشی که با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده‌اند، به‌دست آمده است. یافته‌ها، رژیم سواد رسانه‌ای ورزشی را در قالب الگویی ارائه می‌کنند که طبق آن، برجسته‌سازی مقوله ورزش، مدیریت محتوای پیام (شرایط علی) و گنجاندن آموزش سواد رسانه‌ای در محتوای رسانه‌های جمعی به‌ویژه رسانه ملی (شرایط زمینه‌ای)، منجر به توانمندسازی در مصرف رسانه‌ای، همچنین ارتقای مهارت‌های اجتماعی در مخاطبان ورزشی می­شود. از طرف دیگر، بی‌توجهی سیاستگذاران و درک نشدن اهمیت سواد رسانه­ای به‌عنوان موانع فراگیری سواد رسانه‌ای در ورزش مطرح می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Pattern of Media Literacy in Sport

نویسندگان [English]

  • Hamed Nazarweisi 1
  • Mozafar Yektayar 2
  • Hamid Ghasemi 3

1 Sport Management

2 Assistant Prof. in Sport Management, Branch of Sanandej, Islamic Azad Uni., Sanandej, Iran

3 Associate Prof. in Sport Management, Department of Sport Management, Payame Noor Uni., Tehran, Iran

چکیده [English]

The media, while playing a key role in communicating information, is one of the most accessible and cost-effective resources for sports, providing all the details with the desired quality. So, receiving a variety of sports messages requires media literacy. The purpose of this study is to provide a practical model of media literacy in the field of sports, which has been done with a qualitative approach and grounded theory method. The research data were obtained through in-depth interviews with 26 university professors in the fields of media and sports, mass media managers and active sports media audiences selected by purposefully non-random sampling method. The findings present the sports media literacy as a model according to which highlighting sports, message content management and including media literacy training in mass media content, especially national media (contextual conditions), leads to empowerment in media consumption, as well as improving social skills of sports audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Sports Media
  • grounded Theory
  • Sports Audience
  • Sports Literacy
اسمعیل پونکی، الهام؛ اسمعیلی‌گیوی، محمدرضا و فهیم‌­نیا، فاطمه. (1395). بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش‌شناسی. پژوهش پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(2)، 604-579.
افشانی، سیدعلیرضا؛ مزیدی‌شرف‌آبادی، علی‌محمد و صدری، منیره. (1397). رابطه سرمایه فرهنگی و سواد رسانه‌ای بین جوانان شهر بافق. مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 19(43).
ایمان‌زاده، علی؛ کریمی، جواد و فرجپور بناب، فاطمه. (1398). اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز. پژوهش‌های ارتباطی، 26(4).
بنی‌هاشم، سیدکاظم؛ نوشادی، سکینه؛ سلطانی‌زاده، هدایا و علی‌آبادی، خدیجه. (1396). مقایسه و بررسی میزان سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان دختر و پسر. مطالعات رسانه‌ای، 12.
بهرامی، شهاب. (1397). آموزش سواد رسانه‌ای بر نگرش ورزشکاران درباره مصرف مکمل‌های ورزشی (مطالعه موردی باشگاه‌های بدن‌سازی شهر کرمانشاه). سواد سلامت، 2‌(3)، 112-104.
تسلیمی، محمد‌سعید و آقامحمدی، آمنه. (1394). بازطراحی سازوکار سیاستگذاری رسانه‌ای متأثر از رویکرد ارتقای سواد رسانه‌ای (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران). پژوهش‌های فرهنگی ایران، 2(8)، 28-1.
تقی‌زاده، عباس. (1391). ارتقای سواد رسانه‌ای زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی نوپدید فضای مجازی. نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی نوپدید،   DOI:NOPADID01_030
تقی‌زاده، عباس. (1396). اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر دانش‌آموزان در شهر کرمان. پژوهش‌های ارتباطی، 4 (92)، 174-153.
حسینی، سید‌بشیر و حق‌پناه، حسین. (1394). 150 هشتک # نهضت سواد رسانه‌ای. تهران: رواق اندیشه.
حسینی، معصومه و قاسمی، نازنین. (1398). مقایسه سواد رسانه‌ای در متخصصان گرایش‌های تربیت‌بدنی. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 6 (24)، 58-49.
خواستار، حمزه. (1388). ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی. روش‌شناسی علوم انسانی، 1(58)، 174-161.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل. (1393). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
دهقان، علیرضا. (1397). نظریه‌های ارتباطات. چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زردشتیان، شیرین؛ عباسی، همایون و خانمرادی، سعید. (1396). اثر سواد رسانه‌ای بر قابلیت‌های کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان علوم ورزشی. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 2(5)، 54-41.
ساعی، محمدحسین؛ آزادی، محمدحسین، البرزی‌دعوتی، هادی. (1398). مبانی طراحی نظام سواد رسانه‌ای برای مقابله با خبر جعلی. پژوهش‌های ارتباطی، 4(26).
سلوکی، هما؛ احمدی، سید‌عبدالحمید؛ شجیع، رضا و هنری، حبیب. (1396). مقایسه میزان مصرف رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 4(4)، 51-43.
سلیمان، سفر؛ خسروی، فریبرز و حداد، زهرا. (1392). ارزیابی سواد رسانه‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان شهر تهران. رسانه ـ نسخه فارسی، 2(8).
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1397). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سیلوربلات، آرت؛ جین، فری و باربارا، فینان. (1393). رویکردهایی به سواد رسانه‌ای (ترجمه امیر یزدیان). قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی.
شکرخواه، یونس. (1385). سواد رسانه‌ای؛ یک مقاله عقیده‌ای. رسانه، 68.
صلواتیان، سیاوش؛ میناوند، محمدقلی و خدابنده بایگی، ایمان. (1396). چالش‌های‌ سازمان‌ صداوسیما ‌در ‌مواجهه ‌با ‌مخاطبان ‌با ‌سواد‌‌ رسانه‌ای ‌بالا‌ در‌ دهکده‌ جهانی. مطالعات جامعه‌شناختی، 2(24).
عبدلی سلطان احمد، جواد؛ علیزاده، رقیه و حداد، زهرا. (1397). تأثیر سواد رسانه‌ای بر مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان. مطالعات رسانه‌ای، 13(40).
قاسمی، حمید و کشاورز، لقمان. (1396). ورزش و رسانه با رویکردی کاربردی. تهران: علم و ورزش.
قاسمی، حمید و کشکر، سارا. (1391). مبانی اجتماعی فرهنگی ورزش. تهران: ورزش.
قاسمی، حمید؛ فراهانی، ابوالفضل و حسینی، معصومه. (1397). مدیریت روابط عمومی و بین­‌المللی در ورزش. تهران: دانشگاه پیام‌نور.
قاسمی، طهمورث. (1385). سواد رسانه‌ای؛ رویکردی جدید به نظارت. رسانه، 68.
Bulger, M. & Davison, P. (2018). The Promises, Challenges andFutures of Media Literacy. Routledge.
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry.Theoryinto Practice, 39 (3), 124-130.
Diergarten, A. K.; Möckel, T.; Nieding, G. &Ohler, P. (2017). The Impact of  Media Literacy on Children's Learning from films and Hypermedia. Journal of Applied Developmental Psychology, 48, 33-41.
Fabio, L.; Luca, M.; Fabio, A.; Andrea, C.; Sara, M.; Federica, G. &Valeria, B. (2017). The Effectiveness of a New School-Based Media Literacy Intervention on Adolescents’ Doping Attitudes and Supplements Use. Teaching and Learning through Critical Media Literacy Pedagog, 2, 6.
Hobbs, R. & Frost, R. (2003). Measuring the Acquisitionof Media Literacy Skills. Reading research quarterly.
Livingstone. (2011). Media Literacies:Ambitions, Policies, Measures. London: Of com.
Melzer, M.; Elbe, A. & Brand, R. (2010). Moral and Ethical Decision-Making: A Chance for Doping Prevention in Sports? Nordic Jurnal of Applied Ethics, 4(1), 69- 85.
Mihailidis, P. (2008). Beyond Cynicism: How Media Literacy can Make Students more Engaged Citizens.
Neeraj, K. (2019). Media Literacy, Journalist and Empowerment of Democracy. Journal of Media Studies, 1, 118-125.
Pevneva, M. V. & Maximets, S. V. Toupchi. N. V. (2019). Media as a Means of Developing a Sports Culture of Adolescents. Media education, 59, (3), 425-432.
Potter, W. J. (2016). Media Literacy. SAGE Publications, Inc.
Potter, W. J. (2018). Media literacy. Sage Publications. ResearchQuarterly, 25(2), 20-32.
Teaker, A. (2001). The Public Reltions Handbook, London, Rotledge.
Wood, E. (2009). Media Literacy Education: Evaluating Media Literacy Educationin Colorado Schools (Doctoral Dissertation, University of Denve