نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایذه، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری دلایل ‌حمایت نکردن رسانه ­ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری بوده است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در گام اول، روش پژوهش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در گام دوم روش کمی بر اساس مدل‌سازی ساختاری تفسیری به کار گرفته شده است. جامعه آماری را در هر دو بخش کیفی و کمی، با‌توجه‌به خبره محور بودن رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، گروهی از خبرگان، شامل استادان حوزه مدیریت ورزشی و رسانه‌های ورزشی، مدیران فدراسیون فوتبال و هیئت ­های استانی تشکیل داده‌اند که همگی مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند. از دو روش تحلیل مضمون (نرم ­افزار مکس کیودی ­ای) و مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) (نرم ­افزار اکسل) برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده ‌است. 5 مضمون اصلی برای دلایل ‌حمایت نکردن رسانه ­ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران شناسایی ‌شده‌اند: ماهیتی، مدیریتی، انسانی، امکانات و اقتصادی. عوامل ماهیتی و امکانات، متأثر از عوامل دیگرند و بر این عوامل، تأثیر اندکی دارند. عوامل مدیریتی و اقتصادی بر سایر عوامل تأثیرگذارند و خود نیز از آنها تأثیر می­ گیرند و در نهایت عامل انسانی، خود بر عوامل دیگر تأثیر زیاد دارد اما تأثیر عوامل دیگر بر آن اندک است.

تازه های تحقیق

پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی نیز مواجه بوده است که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های پژوهشی در زمینه همکاری جامعه ورزش و رسانه در حوزه استعدایابی ورزشی، سواد رسانه‌ای محدود کارشناسان استعدایابی ورزشی، تمرکز رسانه‌ها بر پوشش مسابقات پرطرفدار و نداشتن گرایش به برنامه‌های آموزشی و زمینه‌ای اشاره کرد.

امید است که نتایج پژوهش حاضر، زمینه بهبود همکاری‌های مشترک ورزش و رسانه را در حوزه استعدادیابی فراهم آورد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an Interpretive Structural Model of the Reasons for Media not Supporting Talent Management in Iranian Football

نویسندگان [English]

  • Sajjad Mehdipour 1
  • Amir Nadri 2
  • Mohammad Sajjadian 3

1 Ph.D. Student in Department of Sports Management, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

2 Assistant Prof. In Department of Physical Education, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh Branch, Iran

3 Assistant Prof. In Department of Physical Education, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar , Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to design an interpretive structural model of the reasons for media not supporting talent management in Iranian football with an interpretive structural modeling approach. The research conducted by mixed method (qualitative and quantitative). In the first step, thematic analysis and in the second step, interpretative structural modeling was done. The statistical population in both qualitative and quantitative parts, due to the expert-centeredness of the interpretive structural modeling approach, included a group of experts, including professors in the field of sports management and sports media, managers of the football federation and provincial boards, all of whom were interviewed. Two methods of thematic analysis (MAXQDA software) and Interpretive Structural Modeling (ISM) (Excel software) were used to analyze the data. Five main themes were identified for the reasons of media not supporting talent management in Iranian football: nature, managerial, human, facilities and economic. Nature and facilities factors are affected by other factors and have little effect on the others. Management and economic factors affect other factors and are affected by them, and finally, the human factor itself has a great influence on other factors, but the influence of other factors on it is small.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature
  • Management
  • Human
  • Facilities
  • Economic
اسدی، نوید؛ محمود، گودرزی؛ سید‌نصرالله، سجادی و ابراهیم، علی‌دوست قهفرخی. (1396). بررسی موانع استعدادیابی در ورزش ایران. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 5 (18)، 23-32.
خالدیان، محمد؛ فردین، مصطفایی؛ مهران، صمدی و فرخ، کیا. (1393). نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 1، 8- 1.
عبدی، حامد و بهرام، یوسفی. (1394). بررسی منابع درآمدی روز جهانی فوتبال و مقایسه آن با فوتبال باشگاهی در ایران. بازاریابی ایران، 5، 17-1.
گوهری، زهراب؛ مهرزاد، حمیدی و سیداحسان، امیرحسینی. (1399). طراحی و تدوین راهبردهای توسعه فوتبال کشور. مجلس و راهبرد، 27(104)، 291-320.
نوری، محمدحسین و حیدر،صادقی. (1397). مروری بر مطالعات استعدادیابی ورزشی، مدیریت ورزشی، 2(10)، 400-387.
Baker, J.; Wattie, N. & Schorer J. (2019). A Proposed Conceptualization of Talent in Sport: The First Step in a Long and Winding Road. Psychology of Sport and Exercise, 43, 27-33.
Ballard, M.; Gray, M.; Reilly, J. & Noggle, M. (2018). Correlates of Game Screen Time Among Males: Bodty, Physical Activity and Other Media Use. Eating Behaviors, 10, 161-167.
Brown, G. K. (2022). The Future of Media, Social Media, and Sports Media. Digital Commons.Calpoly.Edu.
Carl, T.; Woods, C. T.; Raynor, A. J.; Bruce, L.; McDonald, M. & Robertson, S. (2016). The Application of A Multi-Dimensional Assessment Approach to Talent Identification in Australian Football. Journal of Sports Sciences, 34(14), 1340-5.
Collings D. G. & Mellahi K. (2009). Strategic Talent Management: A Review And Research Agenda. Human Resource Management Review, (19), 13–304.
Cooky, C.; Council, L. D.; Mears, M. A. & Messner, M. A. (2021). One and Done: The Long Eclipse of Women’s Televised Sports, 1989–2019. Communication & Sport, 9(3), 347-371.
Damstra, A. & Boukes, M. (2021). The Economy, the News, and the Public: A Longitudinal Study of the Impact of Economic News on Economic Evaluations and Expectations. Communication Research, 48(1), 26-50.
Dashti, A. A.; Haynes, R.; & Murad, H. A. (2022). The Impact of Media Globalization of English Football: The Kuwaiti Experience. International Journal of Sport Communication, 15(2), 158-166.‏
Datson, N.; Drust, B.; Weston, M. & Gregson, W. (2019). Repeated Highspeed Running in Elite Female Soccer Players During International Competition, Science and Medicine in Football, 3(2), 150-156.
Fenton, A.; Keegan, B. J. & Parry, K. D. (2021). Understanding Sporting Social Media Brand Communities, Place and Social Capital: A Netnography of Football Fans. Communication & Sport, 2167479520986149.‏
Gledhill, A. Harwood, C. & Forsdyke, D. (2017). Psychosocial Factors Associated With Talent Development in Football: A Systematic Review. Psychology of Sport and Exercise, 31, 93–112.
Henriksen, K.; Stambulova, N. & Roessler, K. K. (2011). Riding the Wave of an Expert: A Successful Talent Development Environment in Kayaking. The Sport Psychologist, 25 (1), 341-62.
Hosain, M. S. & Liu, P. (2020). The Role of Social Media on Talent Search and Acquisition: Evidence From Contemporary Literature. Journal of Intercultural Management, 12(1), 92-137.‏
Jafri, F. & Yahya, A. H. (2021). An Overview of Crisis Management, Decision-Making, and Sports Media Concept. E-Journal of Media and Society (e-JOMS), 6, 1-12.
Kelly, D. J.; Fletcher, D.; Henry, I.; Borrie, A.; Emmett, J. & Buzza, A. (2018). A British University Case Study of the Transitional Experiences of Student-Athletes. Psychology of Sport and Exercise, 21, 399–406.
Kiani, M. S. & Rezvandi, A. (2021). Examining the Relationship Between the Media and the Mass Communication in the Prosperity of National and International Sports Events. Journal of Humanities Insights, 5(03), 19-24.
Lewis, R. E. & Heckman, R. J. (2006). Talent Management: A Critical Review. Human Resource Management Review, (16), 130-54.
Mirer, M. (2022). Just How They Drew it Up: How in-House Reporters Fit Themselves into the Sports Media System. Communication & Sport, 10(3), 438-455.‏
Mudege, SM. (2011). Factors Associated With Successful Talent Development in South African Soccer Players. Port Elizabeth City: Nelson Mandela University.
Murr, D.; Feichtinger, P.; Larkin, P.; O‘Connor, D. & Höner O. (2018). Psychological Talent Predictors in Youth Soccer: A Systematic Review of The Prognostic Relevance of Psychomotor, Perceptual-Cognitive and Personality-Related Factors. PLOS ONE, 13(10), 1-24.
Mutz, M.; Müller, J. & Reimers, A. K. (2021). Use of Digital Media for Home-Based Sports Activities During the COVID-19 Pandemic: Results From the German SPOVID Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(9), 4409.
Neff, T. & Benson, R. (2021). News You Can use to Promote your Interests: Media Ownership Forms and Economic Instrumentalism. Journalism Studies, 22(15), 2103-2121.‏
Ning, C. & Kim, I. J. (2021). Analysis on The Status Quo of Dalian University Students' Contact with Sports Media. Journal of Human Movement Science, 2(2), 1-5.
Oršolić, M.; Barbaros, P. & Novak D. (2020). Talent in Sports is Never Enough: A Preliminary Qualitative Data Analysis. Collegium Antropologicum, 45(1), 45-53.‏
Peltola, E. (2010). Talent Identification. New studirs Journal, 3(17), 7-12.
Pion, J.; Hohmann, A.; Liu, T.; Lenoir, M. & Segers, V. (2017). Predictive Models Reduce Talent Development Costs in Female Gymnastics. Journal of Sports Sciences, 35(8),806-11.
Pouyandekia, M &.  Memari, z. (2020). How the Germans are Using the Football Talent Management Program. New Approaches in Sport Sciences (NASS), 2(3).
Roberts, A. H.; Greenwood, D. A.; Stanley, M.; Humberstone, C.; Iredale, F. & Raynor, A. (2019). Coach Knowledge in Talent Identification: A Systematic Review and Meta-Synthesis. Journal of Science and Medicine in Sport, 22(10), 1163-1172.
Rommers, N.; Mostaert, M.; Goossens, L.; Vaeyens, R.; Witvrouw, E.; Lenoir, M. & D’Hondt, E. (2019). Age and Maturity Related Differences in Motor Coordination Among Male Elite Youth Soccer Players. Journal of Sports Sciences, 37(2), 196-203.
Schmidt, M. B. (2021). The Competitive Returns to the Global Search for Talent: Professional Sports Markets and Foreigners. Economic Inquiry, 59(1), 396-419.
Stegmann, P.; Sieghartsleitner, R.; Zuber, C.; Zibung, M.; Lenze, L. & Conzelmann, A. (2012). Successful Talent Development in Popular Game Sports in Switzerland: The Case of Ice Hockey. International Journal of Sports Science & Coaching, 1747954121992764.‏
Vaeyens, R.; Lenoir, M. (2018). Talent Identification and Development Programmers in Sport: Current Models and Future. Journal of Sport Medicine, 38(9), 703-14.
Wilson, R.; Ferreri, N. & Mayhorn, C. B. (2022). Game On: Using Virtual Reality to Explore the User-Experience in Sports Media. In Handbook of Usability and User Experience, 157-170. CRC Press.
Zawadzka, A. M.; Kasser, T.; Niesiobędzka, M.; Lewandowska-Walter, A. & Górnik-Durose, M. (2022). Environmental Correlates of Adolescent’Materialism: Interpersonal Role Models, Media Exposure, and Family Socio-Economic Status. Journal of Child and Family Studies, 31(5), 1427-1440.‏
Zheng, J. & Chen, S. (2016). Exploring China's success at the Olympic Games: a Competitive Advantage Approach. Journal of European Sport Management Quarterly, 16(2), 148-71.
Zumoff, M. & Negin, M. (2022). Total Sports Media: Production, Performance and Career Development. Taylor & Francis.‏