نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، نحوه چارچوب‌سازی رسانه‌ای زنان و نژاد در عکس‌های خبری ورزشی در رسانه‌های آنلاین ورزشی بررسی شده است. تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا عکس‌های زنان در سایت‌های مختلف ورزشی، گفتمان و نشانه‌ای خاص را مبتنی بر ایدئولوژی مردسالار و نژادی، بازتولید و چارچوب‌سازی می‌کنند یا دیدگاه‌های مختلف، به بازنمایی زنان با محوریت نژاد در عکس‌های ورزشی خود می‌پردازند. برای این منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند عکس‌های زنان ورزشکار در المپیک سال 2020 در سایت‌های یورو اسپرت، ورزش سه، اسپرتینگ نیوز، گلف نیوز و تیتان اسپرت، بررسی و در مجموع 646 عکس به روش تحلیل محتوا کدگذاری شده‌اند تا با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین وب‌سایت‌های ورزشی و موضوع عکس، نقش زنان، نژاد و نوع ورزش رابطه معنادار وجود دارد همچنین بین موضوع عکس و نقش زنان، نژاد و نقش زنان و نژاد و موضوع عکس با اطمینان 99 درصد رابطه معنادار دیده می‌شود. عکس‌های منتشر شده حاکی از آنند که چارچوب خبری زنان در رسانه‌های ورزشی به‌صورتی ساخته می‌شود که با نقش‌های کلیشه‌ای فرهنگی که به‌منظور باز شکل‌گیری نقش‌های جنسی سنتی به کار می‌رود، هماهنگی دارد ضمن اینکه «ناچیزانگاری» زنان نیز در خط‌مشی رسانه‌های ورزشی در سرتاسر جهان ‌دیده می‌شود.

تازه های تحقیق

در پایان در باب نوآوری و سهم مطالعه حاضر از ادبیات نظری و عملی رسانه‌ها می‌توان اذعان کرد که این پژوهش در باب پوشش و چارچوب‌سازی رسانه‌ای زنان ورزشکار، از این حیث حامل نوآوری است که با‌توجه‌ صرف به زنان ورزشکار از دریچه عکس‌های خبری پرداخته و سعی داشته تا چارچوب‌سازی را بر محور نژاد نیز متمرکز کند که تلاقی مسئله زنان ورزشکار و نژاد نیز ضمن اینکه در زمره مسائل انتقادی قرار می‌گیرند، به نوین‌بودگی پژوهش یاری رسانده‌ است؛ البته محدودیت‌های موجود به‌دلیل نبود تناسب محتوایی بین رسانه‌های مختلف بر پایه بافت مذهبی، به‌ویژه بافت اسلامی کشور ایران باعث شده است که برخی محتواها کمتر مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Media Framing of Female Athletes in Sports News Images (Content Analysis of Eurosports, Varzesh 3, Sporting News, Golf News and Titan Sports Websites)

نویسندگان [English]

  • Massoud Taghiabadi 1
  • Atiyeh Pirhadi 2

1 Communication Science , Allameh Tabataba'I Uni. Tehran, Iran

2 Communication Science

چکیده [English]

This research studied the way of media framing of women and race in sports news photos in online sports media in order to answer the question whether the photos of women in different sports sites reproduce a specific discourse and sign based on patriarchal and racial ideology and framing or different perspectives on the race-centered representation of women in their sports photographs. For this purpose, by using the non-probability sampling method, the photos of female athletes in the 2020 Olympics on the websites of Eurosports, Varzsh 3, Sporting News, Golf News, and Titan Sports were examined and a total of 646 photos were coded using the content analysis method, then were analyzed by SPSS software. The findings showed that there is a significant relationship between sports websites and the subject of the photo, the role of women, race and type of sport. Also, there is a significant relationship between the subject of the photo and the role of women, race and the role of women, and race and the subject of the photo with 99% confidence. The published photos suggest that women's news in sports media is framed in a way that conforms to cultural stereotypes that are used to reproduce traditional gender roles. Also, the " Underestimate" of women is seen in the policy of sports media all over the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Framing
  • Female Athletes
  • News Photo
  • Sports Media
استریناتی، دومینیک. (1392). مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه (ترجمه ثریا پاک‌نظر). تهران: کتابخانه فروردین.
سلطانی، هادی. (1400). مقایسه پوشش رسانه‌ای ورزشی زنان و مردان در پایگاه‌های خبری مجازی. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 9 (1).
کشکر، سارا و نرجس‌خاتون، اویسی. (1395). تحلیل محتوای عکس‌های روزنامه ایران ورزشی با تأکید بر متغیرهای اجتماعی در سال 1394. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 14.
مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1387). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1396). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
Acosta, R. V. & Carpenter, L. J. (2012). Women in Intercollegiate Sport: A Longitudinal, National Study: Thirty-five-year Update, 1977–2012. New York, NY: Brooklyn College. Retrieved from, http://www.acostacarpenter.org
Angelini, J. R. (2008). Television Sports and Athlete Sex: Looking at the Differences in Watching Male and Female Athletes. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 52, 16–32.
Billings, A. C. (2004). Depicting the Quarterback in Black and white: A content Analysis of College and Professional Football Broadcast Commentary. The Howard Journal of Communications, 15, 201-210.
Carty, V. (2005). Textual Portrayals of Female Athletes. Frontier: A Journal of Women Studies, 26(2), 132-237. Retrieved October 10, 2006, from EBSCOhost Database. doi:10.1353/fro.2005.0020
Christopherson, N.; Janning, M. & McConnell, E. D. (2002). Two Kicks Forward, one Kick Back: A Content Analysis of Media Discourses on The 1999 Women's World Cup Soccer Championship. Sociology of Sport Journal, 19, 170-188.
Clasen, P. R. W. (2001). The Female Athlete: Dualisms and Paradox in Practice. Women and Language, 24, 7–13.
Coche, R. (2015). “The Amount of Women’s Sports Coverage on International Sports News Websites’ Home Pages Content Analysis of the Top Two Sites From Canada, France, Great Britain, and the United States.” Electronic News. 1931243115604882.
Cooky, C.; Wachs, F.; Messner, M. & Dworkin, S. (2010). It's Not About the Game: Don Imus, Race, Class, Gender and Sexuality in Contemporary Media. Sociology of Sport Journal, 27, 139-159. 10.1123/ssj.27.2.139.
Duncan, M. C. & Sayaovong, A. (1990). Photographic Images and Gender in Sports Illustrated for kids. Play & Culture, 3(2), 91-116.
Duncan, M. C. (1990). Sports photographs and Sexual Difference: Images of Women and Men in the 1984 and 1988 Olympic Games. Sociology of Sport Journal, 7(1), 22-43.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43 (4), 51-58.
Fink, J. S. & Kensicki, L. J. (2002). An Imperceptible Difference: Visual and Textual Constructions of Femininity In Sports Illustrated and Sports Illustrated for Women. Mass Communication & Society, 5(3), 317-339.
Fink, J. S. (2014). Female Athletes, Women’s Sport, and the Sport Media Commercial Complex: Have we Really ‘‘Come A Long Way, Baby’’? Sport Management Review. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2014.05.001
Funderburk, M.R. (2019). The Games Behind the Scenes: Newspaper Framing of Female African American Olympic Athletes. (Master's thesis). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/5227
Goldberg, V. (1991). The Power of Photography: How Photographs Changed Our Lives. Abbeville Pr.
Hardin, M.; Dodd, J. E.; Chance, J. & Walsdorf, K. (2004). Sporting Images in Black and White: Race in Newspaper Coverage of the 2000 Olympic Games. Howard Journal of Communications, 15(4), 211-227.
Hardin, M.; Lynn, S. & Walsdorf, K. (2005). Challenge and Conformity on 'contested terrain': Images of Women in four Women's Sport/fitness Magazines`. Sex Roles, 53(1/2), 105-117.
Hill Collins, P. (2000). Black Feminist TYhought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment (2nd ed.). New York: Routledge.
Jones, D. C. (2006). The Representation of Female Athletes in online Images of Successive Olympic Games, PACIFIC JOURNALISM REVIEW, 12 (1).
Jones, D. C. (2004). Half the story? Olympic Women on ABC News Online. Media International Australia Incorporating Culture and Policy, 110, 132–146.
Kachgal, T. M. (2001). Home Court Disadvantage? Examining the Coverage of Female Athletes on Leading Sports Websites: A Pilot Study. National Convention of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, Washington, DC.
Kane, M. J. (1996). Media Coverage of the Post Title IX Female Athlete: A Feminist Analysis of Sport, Gender, and Power. Duke Journal of Gender Law and Policy, 3, 95-127.
Kane, M. J. (2013). The Better Sportswomen Get, the More the Media Ignore Them. Communication & Sport, 1, 231–236.
Knight, J. L. & Giuliano, T. A. (2001). He’s a Laker; she’s a “Looker”: The Consequences of Gender-stereotypical Portrayals of Male and Female Athletes by the Print Media. Sex Roles, 45 (3/4), 217-229.
Lavoi, N. M. (2013). Gender and Sport Media. In E. A. Roper (Ed.), Gender Relations in Sport, 39–52. Boston, MA: Sense.
Lester, P. (2013). Visual Communication: Images With Messages. Cengage Learning.
Lumpkin, A. & Williams, L. D. (1991). An Analysis of Sports Illustrated feature Articles, 1954-1987. Sociology of Sport Journal, 8 (1), 16-30.
Rada, J. A. & Wulfemeyer, K. T. (2005). Color Coded: Racial Descriptors in Television Coverage of Intercollegiate Sports. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49 (1), 65-85.
Scheufele, B. (2004). Framing-effects Approach: A Theoretical and Methodological Critique. Communications, 29, 401-428.
Seate, A.; Harwood, J. & Blecha, E. (2010). ‘He was Framed!’ Framing Criminal Behavior in Sports News. Communication Research Reports, 27, 343–354.
Smith, L. (2016). What’s the Best Exposure? Examining Media Representations of Female Athletes and the Impact on Collegiate Athletes’ Self-Objectification. Communication & Sport, 4(3), 282–302.
Terkildsen, N. & Schnell, F. (1997). How Media Frames Move Public Opinion: an Analysis of The Women’s Movement. Political Research Quarterly, 50 (4), 879- 900.
Wade, A.N. (2008). A Content Analysis of Black Female Athletes and White Female Athletes in Sports Magazines. Thesis. Rochester Institute of Technology.
Weber, J. D. & Carini, R. M. (2013). Where are the Female Athletes in Sports Illustrated? A Content Analysis of Covers (2000–2011). International Review for the Sociology of Sport, 48, 196–203.