نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مخاطب محوری فضای مجازی در آینده پژوهی رسانه ملی با استفاده از روش ترکیبی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. نمونه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه رسانه بوده که تعداد 15 نفر اعضای پنل دلفی نمونه را تشکیل داده‌‌اند براساس یافته‌های پژوهش، 16 عامل شناسایی گردید. رتبه‌بندی این معیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی نشان داد معیارهای اعتبار منبع پیام و خود پیام، تبدیل شدن به رسانۀ مرجع در حوزۀ اطلاع رسانی در فضای مجازی، پرهیز از نگاه جانب‌دارانه و کاستن از مقررات سختگیرانه و ممیزی‌ها در حوزۀ تولید محتوا در فضای مجازی به ترتیب رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده و در نهایت معیارهایی همچون استفادة حداکثری از جذابیت‌های بصری، امکان دسترسی بیشتر به آرشیو برنامه‌ها در سایت‌های رسانه ملی و ایجاد پادکست‌های رادیویی و تلویزیونی از کمترین اهمیت برخوردار بوده‌اند.
هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مخاطب محوری فضای مجازی در آینده پژوهی رسانه ملی با استفاده از روش ترکیبی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است.
هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مخاطب محوری فضای مجازی در آینده پژوهی رسانه ملی با استفاده از روش ترکیبی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the audience-oriented virtual space in the national media with a future research approach

نویسنده [English]

  • Morteza Bbagheri

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the central audience of cyberspace in national media futures research using fuzzy hybrid method and hierarchical analysis process. The statistical sample of the research in the qualitative part includes media experts who are 15 members of the Delphi panel . In order to identify the factors affecting the audience-oriented cyberspace of the national media, the fuzzy Delphi method was used, which according to experts, 16 factors were identified. The ranking of these criteria using the hierarchical analysis process showed that the criteria for the credibility of the message source and the message itself, becoming a reference media in the field of information in cyberspace, avoiding bias and reducing strict regulations and audits. In the field of content production in cyberspace, it is ranked first to fourth, respectively, and finally criteria such as maximum use of visual attractions, greater access to the archive of programs on national media sites and the creation of podcasts. Radio and television stations have been of the least importance.
The purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the central audience of cyberspace in national media futures research using fuzzy hybrid method and hierarchical analysis process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audience Orientation
  • Cyberspace
  • National Media
  • Fuzzy Delphi
  • Hierarchical Analysis