نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

با توجه به کمبود تحقیقات کیفی در زمینه تولید محتوای محیط‌زیستی، تحقیق حاضر در جهت بررسی عوامل مؤثر بر تولید محتوای محیط‌زیستی در بین کنشگران حوزه محیط‌زیست در شبکه‌های مجازی در شهر تبریز انجام شده است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسی به دنبال تحلیل تجارب زیسته فعالان محیط‌زیستی است که در شبکه‌های اجتماعی مجازی به تولید محتوای محیط‌زیستی می‌پردازند. داده‌های به دست آمده از مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته با 13 شرکت کننده به روش هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها به استخراج 7 مقوله اصلی منجر شد که عبارت است از دغدغه‌مندی محیط‌زیستی، آموزش محیط‌زیستی، نهادینه‌شدن ارزش‌های محیط‌زیستی، دانش محیط‌زیستی، سبک زندگی محیط‌زیستی، استفاده از شبکه‌های مجازی در راستای تولید محتوای محیط‌زیستی و اثرات بازگشتی مداخله انسان در محیط‌زیست. طبق نتایج دریافت آموزش و مشاهده اثرات بازگشتی مداخله انسان در طبیعت باعث کسب دانش محیط‌زیستی از سوی افراد شده و زمانیکه افراد از دانش محیط‌زیستی برخوردار شوند، می‌توانند با درک ضرورت کسب دانش، آن را نیز با کمک نهادهای اجتماعی در وجود خود نهادینه سازند. نهادینه شدن ارزش‌های محیط‌زیستی در افراد سبب احساس دغدغه‌مندی شده که در سبک زندگی آنها نمود پیدا می‌کند. در واقع فردی که با برخورداری از دانش و نهادینه کردن ارزش‌های محیط‌زیستی در قبال محیط‌زیست احساس مسئولیت نماید به دنبال انتقال دانش و ارزش‌های خود به دیگران است. این افراد علاوه بر فعالیت در فضای واقعی زندگی، با فعالیت و تولید محتوای محیط‌زیستی در فضای مجازی، به انتقال دانش محیط‌زیستی خود می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Phenomenological study of factors affecting the production of environmental content among environmental activists in virtual space (case study: Tabriz city) Community Verified icon

نویسندگان [English]

  • mahdiye farajzadeh 1
  • nahid kordi 2
  • ali jafari 3

1 phd in communication

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Due to the lack of qualitative research in the field of environmental content production, the present research was conducted to investigate the factors affecting the production of environmental content among environmental activists in virtual networks in Tabriz city. Based on the phenomenological approach, this research seeks to analyze the lived experiences of environmental activists who produce environmental content in virtual social networks. The data obtained from the semi-structured interview with 13 participants were analyzed using the seven-step Claesian method. Findings from the target community led to the extraction of 7 main categories, which are: environmental concern, environmental education, institutionalization of environmental values, environmental knowledge, environmental lifestyle, use of virtual networks in order to produce environmental content, and the recurring effects of human intervention in the environment. life According to the results of receiving training and observing the return effects of human intervention in nature, people have acquired environmental knowledge, and when people have environmental knowledge, they can institutionalize it with the help of social institutions by understanding the necessity of acquiring knowledge. The institutionalization of environmental values ​​in people has caused a feeling of concern that manifests in their lifestyle. In fact, a person who feels responsible for the environment by having knowledge and institutionalizing environmental values ​​seeks to transfer his knowledge and values ​​to others. In addition to working in real life, these people transfer their environmental knowledge by working and producing environmental content in virtual space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Environmental content production"
  • "Environmental knowledge"
  • "Environmental attitude"
  • "Environmental values"
  • "Virtual space"