نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،‌ واحد اسلامشهر، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه مدل راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران و روش پژوهش از نوع کیفی، با رویکرد گراندد تئوری از نوع گلیزری بوده است. جامعه آماری دو بخش منابع انسانی (استادان، مدیران ورزش شهرداری، مدیران مجموعه‌های ورزشی) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد و رسانه‌ها) را شامل می‌شود و نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شده است (22 نفر). ابزار پژوهش، شامل مطالعه کتابخانه‌ا‌ی نظام‌مند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بوده و روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان، ارزیابی و تأیید شده است. بر اساس چارچوب مفهومی، سه کد محوری برای تدوین راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران به دست آمده است: راهبردهای رسانه‌ای قبل از وقوع بحران که دارای مقوله‌های برنامه‌ریزی، شبکه‌سازی، کانال ارتباطی و آموزش است، راهبردهای رسانه‌ای حین وقوع بحران که دارای مقوله‌های روانی، ارتباطی و نظارتی است و راهبردهای رسانه‌ای بعد از وقوع بحران که ارزیابی و آینده‌نگری را شامل می‌شود. در نهایت بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران، فرایندی نظام‌مند و چندسطحی است که در هر سطح و مرحله، ویژگی‌های مختص به خود را دارد و از عوامل همبسته اثر می‌پذیرد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت

مهم‌تریـن جنبـه نـوآوری این پژوهش را می­تـوان، دسـت­اول بـودن موضـوع و نیـز روش انجـام کار آن، یعنی رویکرد گراندد تئوری از نوع گلیزری دانسـت.

تـا زمـان نـگارش ایـن پژوهـش، کار علمـی مشـابهی در مجموعه­ های ورزشی شهرداری تهران یافـت نشـد و همیـن امـر نگارنـدگان را در جمـع ­آوری مطالـب بـا چالـش رو بـه ­رو کرد. از محدودیت های دیگر این پژوهش می ­توان به قوانین و مقررات سختگیرانه شهرداری تهران در جمع آوری داده­ ها اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing the Model of Crisis Management Media Strategies in Sports Complexes of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Amiri Q.R 1
  • Sepideh Ghatanian 2
  • Zohreh Afsharmand 2
  • Motahareh Moslehi 2

1 Sports Management

2 Assistant Prof. Physical Education Department, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to provide a model of media strategies for crisis management in sports complexes of Tehran Municipality. The research was conducted through a qualitative method, with a grounded theory approach of the Glazier type. The statistical population consists of two parts: human resources (teachers, municipal sports managers, sports complex managers) and information resources (books, articles, documents and media). The samples (22 people) were selected in sufficient number and by judgment method until reaching theoretical saturation. The research tool, including systematic library study and structured exploratory interviews, was prepared and its validity was evaluated and confirmed based on the legal and scientific validity of the sample, experts' opinion and agreement between the correctors. Based on the conceptual framework, three core codes were obtained for developing media strategies for crisis management in sports complexes of Tehran municipality: media strategies before the occurrence of a crisis, which have the categories of planning, networking, communication channel and education. Media strategies during a crisis that have psychological, communication and monitoring categories. and media strategies after the crisis, which is evaluation and foresight. Finally, based on the findings of the research, it can be concluded that crisis management media strategies is a systematic and multi-level process that has its own characteristics at each level and stage and is affected by interrelated factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Sports Complexes
  • Media
  • Municipality
  • Model
براخاص، حسین؛ محمدرضا، برومند؛ صلاح، دستوم و بینش، بزرگپور. (1400). مدیریت کسب‌وکار در دوره بحران: عوامل، چالش‌ها و راهبردها (مطالعه صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا. مطالعات مدیریت ورزشی، 13(66)، 326-297.
حلاجیان، علی؛ مینا، مستحفظیان؛ حمیدرضا، میرصفیان و حمید، زاهدی. (1399). ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر اساس الگوی سیپ با رویکرد ورزش شهروندی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،  20(36)، 227-204.
خزایی، علی؛ حبیب، هنری؛ احمد، محمودی و سمیه، جعفرپور‌مرزونی. (1399). سنجش سیستم مدیریت کیفیت سازمان ورزش شهرداری تهران بر اساس مدل ISO 9000. مدیریت ورزشی، 12 (3)، 928-907.
شفیعی، شهرام؛ رضایی‌صوفی، مرتضی و افروزه، حکیمه. (1395). بررسی محتوای وب‌سایت منتخبی از فدراسیون ورزش‌های ایران با استفاده از معیار سیلبرگ اس‌ام‌آر‌تی و اکشن فور هلس. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 3(11)، 41-35.
قنبری فیروزآبادی، علیرضا؛ امین، امانی؛ محمد، ریحانی و مهتا، سردرودیان. (1399). طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش دانش‌آموزی. پژوهش در ورزش تربیتی، 8 (20)، 204-179.
کرامتی مقدم، مجید. (1400). وضعیت عملکرد رسانه‌های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران. پژوهش‌های معاصر در علوم و تحقیقات، 3(29)، 47-55.
کمالوند، عباس و مصطفی، افشاری. (1400). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی در ورزش دانش‌آموزی. پژوهش در ورزش تربیتی، 9(22)، 304-261.
موحد، محمدامین؛ مینا، مستحفظیان و حمید، زاهدی. (1400). تدوین راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانه‌های ورزشی باهدف توسعه فوتبال. مدیریت ورزشی، 13(3)، 977-963.
نژادسجادی، سیداحمد؛ مهرزاد، حمیدی و محسن، ارسلان. (1397). شناسایی و اولویت‌بندی مناظر و استراتژی‌های سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل AHP (شاخص‌های پایه ارزیابی عملکرد مدل اجرایی BSC). مدیریت و توسعه ورزش، 7(15)، 43-31.
Byers, T.; Gormley, K. L.; Winand, M.; Anagnostopoulos, C.; Richard, R. & Digennaro, S. (2022). COVID-19 Impacts on Sport Governance and Management: A Global, Critical Realist Perspective. Managing Sport and Leisure, 27(1-2), 99-107.
Dave, S. C. & Fisher, M. (2022). Relative Energy Deficiency in Sport (RED–S). Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 101242.
Higgs, N. & Stavness, I. (2021). Bayesian Analysis of Home Advantage in North American Professional Sports Before and During COVID-19. Scientific Reports, 11(1), 1-11.
Khatibzadeh, M. (2015). Designing a Pattern of Regular Sports Participation. Phd Thesis, Tarbiat Modares University. (In Persian)
Kim, J.; Ellard, C.; Tamminen, K. A. & Arbour-Nicitopoulos, K. (2022). Special Olympics Athletes' Experiences and Perspectives Regarding Mental Health and Help-seeking. Journal of Exercise, Movement, and Sport (SCAPPS refereed abstracts repository), 53(1).
Lee, S. & Oh, T. (2022). The Role of Trust in Sports Organization Crisis Communication: The Case of the Houston Astros' Sign-Stealing Scandal. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, (ahead-of-print).
Mirabadi, M.; Golzadeh, M. & Karimi, A. (2018). Evaluation of the Role and Performance of the Media on the Development of Sports Tourism in East Azerbaijan Province. Regional Planning, 34, 66-80. (In Persian)