نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه مدل راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران می‌باشد. روش پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد تماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران ورزش شهرداری، مدیران مجموعه‌های ورزشی) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (22 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه-ای نظامند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. بر اساس چارچوب مفهومی استخراج سه کد محوری به‌منظور تدوین راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران در مجموعه-های ورزشی شهرداری تهران وجود دارد. کد محوری راهبردهای رسانه‌ای قبل از وقوع بحران که دارای مقوله‌های برنامه‌ریزی، شبکه‌سازی، کانال ارتباطی و آموزش می‌باشد. کد محوری راهبردهای رسانه‌ای حین وقوع بحران که دارای مقوله‌های روانی، ارتباطی و نظارت می‌باشد و کد محوری راهبردهای رسانه‌ای بعد از وقوع بحران که شامل ارزیابی و آینده‌نگری می‌باشد. در نهایت بر اساس کلیات یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران، فرآیندی سیستماتیک و چند سطحی است که در هر سطح و مرحله دارای ویژگی‌های مختص به خود می‌باشد و از عوامل همبسته خود اثر می‌پذیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the model of crisis management media strategies in sports complexes of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Amiri Ghaleh Rashidi 1
  • Sepideh Ghatanian 2
  • Zohreh Afsharmand 2
  • Motahareh Moslehi 2

1 PhD student in sports management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

2 Assistant Professor of Physical Education Department, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to present the model of media strategies for crisis management in sports complexes of Tehran municipality. The research method is qualitative and with a thematic approach. The statistical population included two parts of human resources (professors, municipal sports managers, managers of sports complexes) and information sources (books, articles, documents, media). Sampling was done in a sufficient number and with a judgment method based on reaching theoretical saturation (22 people). Research tools included systematic library study and structured exploratory interviews. The validity of the tool was evaluated and confirmed based on the legal and scientific validity of the sample, expert opinion and agreement between the correctors. In order to analyze the findings, a multi-stage conceptual coding method with a systemic analysis approach was used. Based on the conceptual framework, there are three core codes to formulate crisis management media strategies in sports complexes of Tehran municipality. The core code of media strategies before the crisis, which has the categories of planning, networking, communication channel and education. The core code of media strategies during a crisis, which has psychological, communication and monitoring categories, and the core code of media strategies after a crisis, which includes evaluation and foresight. Finally, based on the general findings of the research, it can be concluded that crisis management media strategies is a systematic and multi-level process that has its own characteristics at each level and stage and is affected by related factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Sports Complexes
  • Media
  • Municipality
  • Model