نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ،ایران

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

3 دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، گروه مشارکت‌ها و ارتباطات، تهران، ایران

چکیده

گردشگری سلامت در ایران با وجود کیفیت بالای خدمات درمانی و قیمت ارزان، به دلیل نبردن بهره مناسب از ابزارهای رسانه‌ای و ارتباطی و نیز برخی عوامل دیگر، هنوز نتوانسته است جایگاه خود را در بازار به دست آورد؛ البته در مورد ماهیت گردشگری سلامت، پژوهش‌های قابل توجه و به‌نسبت گسترده‎ای تاکنون انجام شده اما موضوع شناسایی نقش رسانه‌ها در جذب گردشگر سلامت از نظر دور مانده، موضوعی که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده ‌است. به ‎این ‏منظور، مصاحبه‌های عمیقی با متخصصان حوزه سلامت و رسانه انجام شده و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و جمـع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه، در نهایت، نتایج با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل شده است. عامل‌های اصلی در این پژوهش، در 4 گروه، نوع پیام، مخاطبان، کانال‌های ارتباطی و انتقال‌دهنده پیام مبتنی بر مدل ارتباطی، طبقه بندی و زیر مؤلفه هایی با تشریح بیشتر و بر اساس مسائل روز در قالب مدل گردشگری حوزه سلامت ارائه شده‌اند. نتایج نشان داده است که عامل مخاطبان، مهم‌ترین عامل برای توسعه گردشگری حوزه سلامت در کشور محسوب می شود و پس از آن، عوامل کانال‌های ارتباطی، نوع پیام و انتقال‌دهنده پیام به ‎ترتیب، در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند.

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت

مهم‌ترین نوآوری پژوهش حاضر، شناسایی نقش رسانه‌ها در جذب گردشگر سلامت بوده است، ‌موضوعی که در پژوهش‌ها از نظر دور مانده است. ابزارگردآوری در این پژوهش، مصاحبه و پس از آن پرسشنامه بوده و بیشتر محدودیت‌ها به طراحی سؤالات پرسشنامه و به کارگیری و پاسخ‌دهی به آنها مربوط می‌شود. ضمن اینکه کارشناسان بخش ارتباطات و حوزه سلامت به دلیل مشلغه کاری، تمایل چندانی به تکمیل دقیق پرسشنامه‏ ها نداشته‌اند؛ البته مسائلی از این دست، جزء مشکلات بنیادی پژوهش‌هایی است که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده می‌کنند.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Media Model for Hospitals to Attract Health Tourists Based on the Laswell Communication Model

نویسندگان [English]

  • Maryam Amiri 1
  • Alimohammad Muzashi S. 2
  • Shahnaz Hashemi 3

1 Communication

2 Assistant Prof. In Communication, Department of Social Communication, Meybod Branch, Islamic Azad University, Meybod, Iran

3 Associate Prof. In Communication, Educational Research and Planning Organization, Department of Partnerships and Communications, Tehran, Iran

چکیده [English]

Despite the high quality of medical services and cheap prices, health tourism in Iran has not yet been able to gain its position in the market due to several factors, including the lack of proper use of media and communication tools. Of course, about the nature of health tourism, significant and relatively extensive researches have been done so far, but the issue of identifying the role of media in attracting health tourists has been neglected. In this research, which deals with the same issue, in-depth interviews were conducted with experts in the field of health and media. The data was collected through a questionnaire and analyzed using confirmatory factor analysis (qualitative method). The main factors in this research were divided into 4 groups: message type, audience, communication channels, and the message transmitter based on the communication model. Classification and sub-components were presented with more explanation and based on current issues in the form of health tourism model. The results showed that the audience is the most important factor for the development of health tourism in the country, and after that, the factors of communication channels, message type and message transmitter are ranked third and fourth respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Health Tourist
  • Media Model
  • Structural Equations
  • Laswell Model
جعفری، علی و پروین، خدادادی‌حدادان. (1398). نقش رسانه‌های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (مطالعه موردی: شهر رامسر). مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(54)، 231-215.
چکین، میثم. (1401). طراحی چارچوب توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت در کشور . برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 11 (41)، 224-201.
حیدری، اصغر. (1384). نقش رسانه‌ها در شناسایی مقاصد گردشگران ایرانی و خارجی. پیش شماره دوماهنامه تخصصی مطالعات رسانه‌ای. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم‌‌و‌تحقیقات.
دنیای اقتصاد. (1396). درآمد رسمی ایران از توریسم سلامت، شماره 4116.
دهقان، رضا؛ حمیده، رشادت‌جو؛ کامبیز، طالبی و حسین، درگاهی. (1400). تحلیل راهبردی صنعت گردشگری سلامت ایران در دوران کرونا. پیاورد سلامت، 14(6)، 534-519.
رستگار، امیر؛ باقر، ساروخانی؛ شهناز، هاشمی و اصحاب، حبیب‌زاده. (1398). تدوین الگوی دیپلماسی رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی بین‌المللی در حوزه گردشگری سلامت. پایش، 17(4)،360-349.
ستاری، محمد؛ ‌آزاده، محمدی؛ علی، اکبری و سیدفرزان، فخرایی ‌. (1399). طراحی و توسعه شبکه اجتماعی گردشگری سلامت. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 7(37)، 16-11.
ضیغمی، رضا؛ معصومه، باقری‎نسامی؛ سیده فاطمه، حق‌دوست‌اسکویی و منصوره، یادآور‎نیکروش. (1387). تحلیل محتوا. پرستاری ایران، 21(53).
طاهری میرقائد، مسعود؛ بتول، احمدی؛ عباس، رحیمی‌فروشانی؛ قاسم، رجبی واسوکلایی و محمد، عرب. (1399). بررسی وضعیت بازاریابی گردشگری سلامت در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 97. پیاورد سلامت، 13(6)، 500-492.
عقیلی، سیدوحید و حمدالله، باستی. (1390). مروری بر اثرات رسانه‌ها بر گردشگری. پژوهش‌های ارتباطی، 18(68)، 185-159.
نوراله‌زاده، فریبا و علی، اسدی. (1399). راهبرد رسانه استانی در خصوص توسعه اقتصادی استان، با تأکید بر گردشگری زیارتی در اربعین حسینی‌(ع). پژوهش‌های ارتباطی، 4(104)، 62-41.
وثوقی، لیلا؛ علی، شالبافیان، علی‌اصغر؛ سمیه، تیموری؛ و وحیده، جعفری. (1394). گردشگری سلامت، مبانی و مفاهیم: تأکید بر عوامل رشد، گردشگری پزشکی در کشورهای در حال توسعه. اولین همایش ملی گردشگری پایدار، اردبیل.
Agyeiwaah, E. (2019). Over-tourism and Sustainable Consumption of Resources Through Sharing: The Role of Government. International Journal of Tourism Cities, 6 (1), 99-116.
Altın, U.; Bektas, G.; Antep, Z. & ˙ Irban, A. (2012). The International Patient’s Portfolio and Marketing of Turkish Health Tourism. Proc Soc Behav Sci 2012, 58,1004–7.
Büyüközkan, G.; Mukul, E. & Kongar, E. (2021). Health Tourism Strategy Selection Via SWOT Analysis and Integrated Hesitant Fuzzy Linguistic AHP-MABAC Approach. Socio-Economic Planning Sciences, 74, 100929.
Cheng, Y.; Fang, S. & Yin, J. (2022). The Effects of Community Safety Support on COVID‐19 Event Strength Perception, Risk Perception, and Health Tourism Intention: The Moderating Role of Risk Communication. Managerial and Decision Economics, 43(2), 496-509.
Doshiri, N. (2016). What`s Health Tourism, homepage on, the Internet, Available in, https://www. kojaro. com
Erdem, B. & Gündoğdu, İ. (2018). An Investigation on Kumiss Treatment in The Context of Health Tourism: A Literature Review. Turizam, 22(3), 107-120.
Hadizadeh Moghadam, A.; Zahediannejad, MH.; Ghanbarzadeh Miandehi, R. & Fakharmanesh, S. (2013). Pattern of Factors Affecting the Motivation of Tourists, Medicine, to Enter Iran. Business Management Perspectives 2013; 15, 79-59. [In Persian] https://www.who.int/
Jakšić Stojanović, A.; Janković, M. & Šerić, N. (2019). Montenegro as a High-quality Health Tourism Destination: Trends and Perspectives. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 8(3), 1-9.
Mahdavi, Y. (2013). The Factors in Development of Health Tourism in Iran. International Journal of Travel Medicine & Global Health, 1, Issue 3, 113-118. [In Persian]
Manna, R.; Cavallone, M.; Ciasullo, MV. & Palumbo, R. (2019). Beyond the Rhetoric of Health Tourism: Shedding Light on the Reality of Health Tourism in Italy. Curr Issues Tourism, 2019, 1–15.
Park, E.; Choi, B. & Lee, T. (2019). The Role and Dimensions of Authenticity in Heritage Tourism, Tourism Management, 74, 99-109.
Rodrigues, H.; Brochado, A.; Troilo, M. & Mohsin, A. (2017). Mirror on the Wall, Who’s the Fairest of Them All? A Critical Content Analysis on Medical Tourism. Tour Manag Perspect, 2017, 24, 16–25.
Zhang, W.B. (2015). Tourism, Trade and Wealth Accumulation with Endogenous Income and Wealth Distribution Among Countries. EcoForum Journal, 1 (6), 7-13.