نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتباطات اجتماعی،واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد،ایران

2 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، گروه مشارکت ها و ارتباطات، تهران، ایران

چکیده

گردشگری سلامت در ایران با وجود کیفیت بالای خدمات درمانی و قیمت ارزان، به علت عدم استفادۀ مناسب از ابزارهای رسانه ای و ارتباطی و دلایل دیگر، هنوز نتوانسته است جایگاه خود را در بازار بدست بیاورد. اگر چه در مورد ماهیت گردشگری سلامت تاکنون پژوهشهای نسبتا قابل توجهی و گسترده ای انجام شده اما موضوع شناسایی نقش رسانه ها در جذب گردشگر سلامت مغفول مانده که در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده ‌است. در این راستا، مصاحبۀ عمیق با متخصصین حوزه سلامت و رسانه انجام ‌شد و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و جمع‌آوری داده ها از طریق پرسشنامه در نهایت، نتایج با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی، تحلیل شده است. عاملهای اصلی در این پژوهش در 4 گروه نوع پیام، مخاطبین، کانالهای ارتباطی و انتقال دهنده پیام مبتی بر مدل ارتباطی طبقه بندی شد و زیر مولفه هایی با تشریح بیشتر و بر اساس مسائل روز در قالب مدل گردشگری حوزه سلامت ارائه شد. نتایج نشان داد که عامل مخاطبین، مهمترین عامل برای توسعه گردشگری حوزه سلامت در کشور محسوب می شود و پس از آن عامل کانال های ارتباطی، نوع پیام و انتقال دهنده پیام به ترتیب در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a media model to hospitals to attract health tourists based on the Laswell communication model

نویسندگان [English]

  • maryam amiri 1
  • Ali Mohammad Muzashi Sharafabadi 1
  • shahnaz hashemi 2

1 Department of Social Communication, Meybod branch, Islamic Azad University, Meybod, Iran

2 Educational Research and Planning Organization, Department of Partnerships and Communication, Tehran, Iran

چکیده [English]

Despite the high quality of medical services and cheap prices, health tourism in Iran has not yet been able to gain its position in the market due to the lack of proper use of media and communication tools and other reasons. Although relatively significant and extensive researches have been conducted on the nature of health tourism, but the issue of identifying the role of the media in attracting health tourists has been neglected, which is addressed in the present study. In this regard, in-depth interviews were conducted with experts in the field of health and media, and using the method of qualitative content analysis and data collection through a questionnaire, finally, the results were analyzed using the method of confirmatory factor analysis. The main factors in this research were classified into 4 groups of message types, contacts, communication channels and message transmitters based on the communication model, and sub-components with more explanation and based on current issues were presented in the form of the health tourism model. The results showed that the audience factor is considered the most important factor for the development of health tourism in the country, and then the communication channel factor, the type of message, and the message transmitter were ranked third and fourt,h respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tourism"؛"health tourist
  • media model"؛"structural equations"؛" Laswell model"