نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و‎پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه ورزش نه‌تنها یک فعالیت فردی است که به تأمین سلامت جسمی کمک می‌کند، بلکه نوعی پدیده اجتماعی است که بر ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه اثر می‌گذارد. بااین‌‌حال، گسترش ویروس کرونا منجر به تغییرات جدی در ابعاد مختلف زندگی بسیاری از افراد شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش صدا‌و‌سیما در توسعه فرهنگ ورزش در خانه در دوران کرونا بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر حسب نحوه اجرا از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را نیز تمامی شهروندان شهر تهران تشکیل می‌دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده و داده‌های به دست آمده، به کمک آزمون‌های آماری‌ مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که رسانه در زمینه آموزش و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم برای ورزش در خانه نقش پررنگ‌تری دارد و در رتبه‌های بعدی، ایجاد هیجان و ارزش‌آفرینی قرار گرفته‌اند. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز حاکی از آن است که در توسعه فرهنگ ورزش در خانه، صداوسیما باتوجه‌به جنسیت، سطح سلامت، منطقه سکونت، اوقات فراغت هفتگی و وضعیت مالی دارای نقش مؤثر است؛ اما باتوجه‌به میزان تحصیلات، شغل، سن، اوقات فراغت روزانه، آداب‌و‌رسوم، تعداد اعضای خانواده و وضعیت تأهل، نقش مؤثری ندارد.
 

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت‌ پژوهش

پژوهش حاضر در دوران شیوع بیماری کرونا انجام شده است؛ به همین دلیل بیشتر مردم در قرنطینه خانگی بودند و به رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما توجه خاصی داشتند. باتوجه‌به این مسئله، سنجش آگاهی مردم در خصوص نوع ورزش و فعالیت بدنی در این دوران و همچنین تأثیر رسانه بسیار مهم است. ازجمله محدودیت‌های پژوهش، به نبودن امکان دسترسی به افراد باتوجه‌به شرایط خاص حاکم بر جامعه و پاسخگو نبودن آنان به سؤالات به دلیل ترس از انتقال بیماری می‌توان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Radio and Television in The Development of Sports Culture in the Era of Corona (Case: Tehrani Citizens)

نویسندگان [English]

  • Ali Jafari 1
  • Tayyebeh Sadat Zargar 2

1 Assistant Prof. Institute for Educational Studies, Organization for Educational Research and Planning (OERP), Tehran, Iran

2 Assistant Prof. In Sports Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Sports is not only an individual activity and helps physical health, but it is also a kind of social phenomenon that affects different aspects of people’s lives. Pandemy of corona virus has led to serious changes in many aspects of people’s lives. The main goal of this research is to examine the role of radio and television in the development of sports culture at home in the era of Corona. The research method is applied in terms of purpose and survey in terms of implementation. The statistical population consists of all the citizens of Tehran. The sample size was estimated using the Cochran formula of 384 people who were selected using the multi-stage cluster sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire and the collected data were analyzed using the statistical tests. The findings show that radio and television plays a role in the field of education and creating the necessary cultural platforms for sports at home and then creating excitement and appreciation. The results of the research hypothesis test also show that in the development of sports culture at home, radio and television plays an effective role according to gender, health level, residential area, weekly free time and financial status, but according to the level of education, occupation, age, daily free time, Customs, number of family members and marital status do not play an effective role.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Activity
  • Lifestyle
  • Corona
  • Radio and Television
  • Sports
افروزه، محمدصادق؛ مهرزاد، حمیدی و علیرضا، الهی. (1390). شناسایی دیدگاه اعضای انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌ها در خصوص رویکرد رسانه‌ها به ورزش. پژوهشهای ارتباطی، 19 (69)، 55-70.
حاجی‌حسنی، مهرداد و فریده، حاجی‌حسنی. (1400). مدل شادی: یک مطالعه نظریه داده بنیاد. پژوهش‌نامه روان‌شناسی مثبت، 7 (2)، 16-1.
سورین، ورنر و جیمز، تانکارد. (1384). نظریه‌های ارتباط جمعی (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: دانشگاه تهران.
طلوعی اشلقی، عباس؛ محمود، پاشائی و رحیم، مدبری‎کلیانی. (1389). نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش شهروندی همگانی. مطالعات مدیریت شهری، 2 (2)، 192-181.
قاسمی، حمید. (1387). فعالیتهای رسانهای در ورزش. تهران: بامداد کتاب.
کشکر، سارا؛ حمید، قاسمی و غلامعلی، کارگر. (1395). تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه‌های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش کشور.  مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3 (4)،11-22.
مک‎ کوئیل، دنیس. (1382). درآمدی بر نظریههای ارتباطات جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. چاپ اول.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1396). نظریههای رسانه. تهران: همشهری.
میناوند، محمدقلی؛ سعید، باقری و حمید، قاسمی. (1394). روش‌های نهادینه کردن ورزش همگانی از طریق صداوسیما از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: شبکه ورزش سیما). پژوهشهای ارتباطی، 22 (81)، 9-34.
ویندال،‌ سون؛ سیگنایزر، بنو و اولسون، جین. (1387). کاربرد نظریههای ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: جامعه‌شناسان.
 
Blumler, J. G & Katz, E. (1974). The Uses of Mass Communication Newbury Pank, CA: Sage.
Boussoulas, E. (2022). “A Review of Accessibility and Return to Sport (COVID-19) Policy in Provincial and Territorial Sport Organizations across Canada”.
Daniels, T. & Tichaawa, T. M. (2021). “Rethinking Sport Tourism Events in a Post- COVID-19 South Africa”. African Journal of Hospitality,
Tourism and Leisure, 10(4), 1241-1256.
DiFiori, J. P.; Green, G.; Meeuwisse, W.; Putukian, M.; Solomon, G. S. & Sills, A. (2021). “Return to sport for North American Professional Sport Leagues in the Context of COVID-19”. British Journal of Sports Medicine, 55(8), 417-421.
Fernandes, N. (2020). Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID-19) on the World Economy. Rochester, NY.
Fiorilli, G.; Grazioli, E.; Buonsenso, A.; Di Martino, G.; Despina, T. & Calcagno, G. (2021). A National COVID-19 Quarantine Survey and its Impact on the Italian Sports Community. Implications and Recommendations, Plos One, 16 (3), e0248345.
Goldschmidt, A. B.; Wall, M. M.; Choo, T. H. J.; Evans, E. W.; Jelalian, E.; Larson, N. &Neumark-Sztainer, D. (2018). Fifteen-yearweight and
Disordered Eating Patterns Among Community-based Adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 54(1), e21-e29.
Grix, J.; Brannagan, P. M.; Grimes, H. & Neville, R. (2021). “The Impact of COVID-19 on Sport”. International journal of sport policy and politics, 13(1), 1-12.
Hallal, P. C.; Andersen, L. B.; Bull, F. C.; Guthold, R.; Haskell, W.; Ekelund, U. & Lancet Physical Activity Series WorkingGroup. (2012). Global Physical Activitylevels: Surveillance Progress, Pitfalls, Andprospects. The Lancet, 380(9838), 247-257.
Hammami, A.; Harrabi, B.; Mohr, M. & Krustrup, P. (2020). Physical Activity and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Specific Recommendations for Home-Based Physical Training. Managing Sport and Leisure, 10, 15-22.
Jiang, W.; Hou, G.; Li, J.; Peng, C.; Wang, S.; Liu, S. & Liu, H. (2019). Prevalence of H7N9 Subtype Avian Influenza Viruses’ Inpoultry in China, 2013–2018. Transboundaryand Emerging Diseases, 66(4), 1758-1761.
Keen, S. (2020). “Coronavirus Brutally Exposes the Fallacies Underlying Neoclassical Economics and Globalisation”. Revista de Economía Institucional, 22 (43), 17-27.
Lee, I. M. & Skerrett, P. J. (2001). “Physical Activity and All-cause Mortality: What is the Dose-response Relation? Medicine and Science in Sports and Exercise, 33.
Madrigal, J.C. (2020). “Raticos de Coronavirus: La COVID-19 explicada con fútbol”. Julián Cerón Madrigal.
Malina, R. M. & Little, B. B. (2008). “Physical Activity: the Present in the Context of the Past”. American Journal of Human Biology, 20.
Mann, R. H. (2020). Athletes as Community; Athletes in Community: COVID-19, Sporting Mega-Events and Athlete Health Protection. BMJ Publishing Group Ltd and British Association of Sport and Exercise Medicine.
Parastesh, M. & Moradi, J. (2020). A Guide to Physical Activity at Home During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. J Arak Uni Med Sci 2020; 23 (5), 632-645 URL: http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-6331-fa.html, (In Persin)
Ravalli, S. & Musumeci, G. (2020). Coronavirus Outbreak in Italy: Physiological Benefitsof Home-Based Exercise During Pandemic. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 5(2), 31-39.
Smith, A. C. & Skinner, J. (2022). “Sport Management and COVID-19: Trends and Legacies”. European Sport Management Quarterly, 22(1), 1-10.
Taku, K. & Arai, H. (2020). Impact of COVID-19 on Athletes and Coaches, and Their Values in Japan: Repercussions of Postponing the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games. Journal of Loss and Trauma, 25 (8), 623–630. 
Timpka, T. (2020). “Sport in the Tracks And Fields of the Corona Virus: Critical Issues During the Exit From Lockdown”. Journal of Science and Medicine in Sport, 23(7), 634- 642.
Vatten, L. J.; Nilsen, T.I. & Holmen, J. (2006).“Combined Effects of Blood Pressure and Physical Activity on Cardiovascular Mortality”.
Journal of Hypertension, 24.