نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه ورزش نه تنها یک فعالیت فردی در جهت سلامت جسمی، بلکه یک پدیده اجتماعی است که در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی اثرگذار است، با این حال گسترش ویروس کرونا منجر به تغییرات جدی در ابعاد مختلف زندگی بسیاری افراد جامعه شد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش صدا و سیما در توسعه فرهنگ ورزش در خانه در دوران کرونا است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و بر حسب نحوه اجرا از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة شهروندان شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود. داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌های تحقیق به کمک آزمون‌های آماری کولموگروف اسمیرنف، T و تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که رسانه در زمینه آموزش و ایجاد بسترهای فرهنگی برای ورزش در خانه دارای نقش پرنگ‌تری است و در رتبه‌های بعدی ایجاد هیجان و ارزش‌آفرینی اهمیت دارند. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز نشان داد که صدا و سیما در توسعه فرهنگ ورزش در خانه با توجه به جنسیت، سطح سلامت، منطقه سکونت، اوقات فراغت هفتگی و وضعیت مالی نقش مؤثری دارد. نتایج همچنین نشان داد که صدا و سیما در توسعه فرهنگ ورزش در خانه با توجه به میزان تحصیلات، شغل، سن، اوقات فراغت روزانه، آداب و رسوم، تعداد اعضاء خانواده و وضعیت تاهل نقش موثری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of IRIB in the Development of Sports Culture in the Era of Corona (case study: citizens of Tehran)

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • tayebeh sadat zargar 2

1 Assistant Professor, Institute for Educational Studies, Organization for Educational Research and Planning (OERP), Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, exercise is not only an individual activity for physical health, but also a social phenomenon that is effective in various dimensions of social life.The main purpose of the current research is to investigate the role of the national media in the development of sports culture at home during the Corona era. The research method, in terms of the goal, is an applied research according to the method of implementation, of the survey type. The statistical population of this research includes all citizens of Tehran. The sample size was estimated using the Cochran formula of 384 people who were selected using the multi-stage cluster sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire. The data obtained from the research questionnaires were analyzed with the help of Kolmogorov Smirnov, T and analysis of variance tests. The findings showed that the media has a more comprehensive role in the field of education and creating cultural platforms for sports at home, and the next ranks are important in creating excitement and creating value. The results of the research hypothesis test also showed that the national media has an effective role in the development of sports culture at home according to gender, health level, residential area, weekly free time and financial status. The results also showed that the national media does not play an effective role in the development of sports culture at home according to the level of education, jobs, age, daily leisure time, customs, number of family members and marital status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical activity
  • lifestyle
  • corona
  • radio and television
  • sports