نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه، گروه مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان سواد رسانه‌ای و خوداثربخشی خلاق در کارکنان معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این پژوهش، توصیفی، از نوع همبستگی بودن و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، کارکنان معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران (2100 نفر) را شامل می‌شود که با روش تصادفی 324 نفر آنان به ‎عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق‌ساخته با اقتباس از پرسشنامه خلاقیت تورنس و پرسشنامه سواد رسانه‌ای فلسفی استفاده شده و روایی و پایایی در حد مطلوب و قابل قبول (با آلفای کرونباخ 88/0) به دست آمده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین سواد رسانه‌ای و خوداثربخشی خلاق در کارکنان سیمای جمهوری اسلامی ایران رابطه‌ای معنادار و مثبت وجود دارد؛ همچنین بین سواد رسانه‌ای و مؤلفه‌های خلاقیت از دیدگاه تورنس که در 4 مؤلفه؛ ابتکار، بسط خلاقیت، سیالیّت و انعطاف‌پذیری مورد بررسی قرار گرفته، رابطه معنادار و مثبت دیده می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که چنانچه دانش و مهارت‌های سواد رسانه‌ای کارکنان رسانه ارتقا باید، توانمندی بالقوه آنان در بروز خلاقیت‌های شغلی بیشتر می‌شود و باور هر یک نسبت به توانایی خود در فکر، عمل و خلق راهکارهای خلاقانه افزایش می‌یابد. از آنجا که خوداثربخشی خلاق، پیش‌بینی‌کننده خوبی برای سطح عملکرد بالاتر شغلی افراد است؛ با اتکا به این دارایی نامشهود به‌عنوان اهرم و عاملی برای رقابت در تولیدات رسانه‌ای، می‌توان به خودشکوفایی کارکنان از یک‌سو و کاربست خلاقیت در تولید محتوای خلاقانه رسانه‌ای از سوی دیگر دست یافت.

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت‌ پژوهش

مهم‌ترین جنبه نوآوری این پژوهش را می‌توان اولاً، در سنجش سواد رسانه‌ای نه در میان مخاطبان رسانه بلکه در میان کارکنان آن (معاونت سیمای ج.ا.ا.ا) دانست. ثانیاً، وجه دیگر نوآورانه این پژوهش در پیوند موضوع سواد رسانه‌ای با مفهوم خوداثربخشی خلاق است که در پژوهش‌های داخلی به اهمیت و ضرورت آن (نسبت به مفهوم خلاقیت) کمتر پرداخته شده است درحالی‌که خوداثربخشی خلاق به‌مثابه عامل خودانگیزاننده درون‌زا عمل می‌کند. برخی از محدودیت‌های پژوهش به شرح زیر بوده است:

به دلیل بحران همه‌گیری ویروس کرونا، در زمان اجرای، پروژه ارتباط حضوری محدود شده بود، این مسئله، پژوهش را تحت تأثیر قرار داد و به‎ناچار روند توزیع پرسشنامه را وارد فاز آنلاین کرد؛ همچنین به دلیل استفاده از پرسشنامه احتمال داشت برخی افراد از ارائه پاسخ واقعی خودداری کنند هرچند که با تعبیه سؤالات کنترلی در پرسشنامه، تأثیر این امر تاحدّی تعدیل شد. در نهایت، به دلیل همکاری نکردن تعدادی از مشارکت‌کنندگان، پاسخگویی تا انتهای سؤالات انجام نگرفته و این امر، گردآوری داده‌ها را با کندی و شرایط طاقت‌فرسایی روبه‌رو کرد؛ اما با وجود طولانی شدن مدت پیمایش، با نرخ قابل قبول بازگشت پرسشنامه، محدودیت پیش‌ گفته نیز مرتفع گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Media Literacy and Creative Self-Efficacy of IRIBs’ Employees

نویسندگان [English]

  • Mitra Afzali Farooji 1
  • Shima Kaveh 2

1 Media Management, University Lecturer, Department of Media Management, University of Tehran, Tehran,, Iran ,

2 Media Management

چکیده [English]

The present research has examined the relationship between media literacy and creative self-efficacy of IRIBs’ employees in TV Deputy of IRIB. This research is descriptive, conducted using correlational and survey method. The statistical population includes the employees of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (2100 people) from which 324 were randomly selected as a sample. To collect data, a researcher-made questionnaire adapted from Torrance’s creativity questionnaire and Falsafi’s media literacy questionnaire was used. The validity and reliability of the questionnaires were acceptable (with Cronbach›s alpha 0.88). The findings of the research indicated that there is a significant and positive relationship between media literacy and creative self-efficacy of employees of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization. Also, a meaningful and positive relationship was seen between media literacy and the components of creativity from Torrance’s point of view, which was examined in 4 components of innovation, development of creativity, fluidity and flexibility. The results of this study showed that if the knowledge and skills of media literacy of media workers would be improved, their potential ability in the emergence of career creativity will increase, and the belief of each individual in their ability to think, act and create innovative solutions will increase. Because creative self-efficacy is a good predictor for better job performance of people; Relying on this
capability as a factor for competition in media productions, one can achieve self-actualization of employees on one hand and the use of creativity in the production of creative media content on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Creative Self-Efficacy
  • Creativity
  • Creative Employees
  • TV Deputy of IRIB
افخمی، حسینعلی و مجید، رجبی. (1392). سواد رسانه‌ای مدیران و کارکنان روابط ‌عمومی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کشور و عوامل مرتبط با آن. رادیو تلویزیون، 9(21)، 126-91.
براون، جیمز. ای. (1385). رویکردهای سواد رسانه‌ای (ترجمه پیروز ایزدی). رسانه، 17(68)، 70-51.
بورقانی‌فراهانی، سهیلا و علی، میراب. (1397). خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های رسانه‌ای. مدیریت رسانه، 6(40)، 26-9.
پاشاشریفی، حسن و نسترن، شریفی. (1383). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: سخن.
حبیب‌پور، کرم و رضا، صرفی. (1390). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی. تهران: لویه.
حسینی، افضل‌السادات و سیده‌زهره، محمدزاده. (1394). اثربخشی برنامه آموزش خلاقیت در قالب فعالیت‌های هنری بر رشد خلاقیت دانش‌آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(1)، 130-109.
سخراوی، رضا؛ مطهره، خدروی و مصطفی، بهارلو. (1393). طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای خلاقیت سازمانی در کارکنان. روانشناسی اجتماعی، 9(3)، 78-65.
دلاور، علی. (1380). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات مؤسسه نشر ویرایش.
رحمان‌زاده، سیدعلی. (1395). عوامل انسانی مؤثر بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در سازمان صداوسیما. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6( 3)، 1-34.
صادقی مال امیری، منصور. (1386). تئوری سیستمی خلاقیت در سازمان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(4).
صلواتیان، سیاوش و حامد، منصوری. (1395). پیشنهاد الگوی مفهومی مدیریت خلاقیت و نوآوری در تولید محتوای تلویزیونی برای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(3)، 35-76.
فقیه‌آرام، بتول و زهرا، ابراهیمی. (1396). رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی با مهارت فراشناختی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر. پژوهشهای ارتباطی، 24( 4 )، 152-125.
Amabile, T.M. (1983b). The Social Psychology of Creativity: A Componential Conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45 (2), 76-357.
Celot, P. (2009). Study Assessment Criteria For Media Literacy Levels. Brussels: European Commission.
Demir, V. (2006). Media Ethics. Istanbul: Beta.
European Commission. (2009). Media Literacy Study The Framework. Annex B for Study Assessment Criteria for Media Literacy Levels, Brussels .
Grabner, I. (2007). Managing Organizational Creativity Otivational Aspects of Management Control Systems for Creative Employees, Wirtschaftsuniversitat Wien, Nordbergstrasse15, A-1090Wien  Austria16th EDAMBA Summer Academy , Soreze, France, July2007.
Houghton, S. K. & Dililio, A. F. (2009). Global Organizational Learning Capacity in Purchasing: Construct and Measurement. Journal of Business Research, 40, 11-97.
Kaufman, G. E. (2011). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35, 128-152.
Kong, L. (2008). Strategic Management in the Media from Theory to Practice. Sage Publications Ltd.
Livingston, SY. (2004). Adult Media Literacy: A Review of the Research Literature. London: Department of Media and Communication.
Nonaka, I. (1991). The Knowledge - Creating Company. Harvard Business Review, 69, 96-104.
Pandey, S.  &Sharma, R. (2009). Organizational Factors for Exploration and Exploitation”, J. Technol. Manag. Innov, 4, Issue 1.
Rabbani, S.; Sarmad, M.; Khattak, A. & Khan, M. (2020). Creative Self-Efficacy and Product Innovation: Uncovering the Role of Creativity and Entrepreneurial Passion. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13, Issue 10, 901 – 924. (In Persian)
Santoso, H.; Abdinagoro, Sri. B. & Muhtosim, A. (2019). The Role of Creative Self-Efficacy, Transformational Leadership, and Digital Literacy in Supporting Performance Through Innovative Work Behavior: Evidence from Telecommunications Industry. Management Science Letters, 9, 2305-2314.
Taylor, R. (2002). The Implemention of Media Literacy: An Analysis of the Media Literacy.
Tığlı, M. (2006). Duties of Television as a Medium in Art Marketing. C. Bilgili (Ed.). In Those Not In the Media: Media Criticism, 65-72. Istanbul: Beta Basım Yayim Dağıtım A.Ş.
Tuğru, B.; Uysal, H.; Güneş, G. & Okutanc, Ş. (2014). “Picture of the Creativity”, Conference: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 3096 – 3100.
UNESCO. (2013). Global Framework on MIL Indicators. [on Line]. 2013; Available
from: URL.http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/media development/media-literacy/globalframework-on-milindicators
Wu, X.; Kin, W.; Michael, S.; Jörn, B. & Caterina, V. (2022). The Relationship between Creative Self-Efficacy, Achievement Motivation, and Job Burnout among Designers in China’s e-Market. Social Sciences, 11, 509. https://doi.org/10.3390/socsci11110509
Zhou, J. & George, J. M. (2003).”A waking Employee Creativity: The Role of leader emotional Intelligence”. The Leadership Quarterly, 14, 45,545-568.