مدیر مسئول


دکتر محسن شاکری‌نژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما

علوم ارتباطات

 • faslnameh-cririb.ir
 • 22167044

سردبیر


سیاوش صلواتیان دانشیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

مدیریت رسانه

مدیر داخلی


زهرا نوین مدیر داخلی

جامعه شناسی

 • managmirib.ir
 • 22013734

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی‌اکبر فرهنگی استاد دانشگاه تهران

ارتباطات و مدیریت

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی رضائیان استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

 • b.saroukhaniyahoo.com
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرحیم عیوضی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران

جامعه‌شناسی سیاسی

 • ra.eivaziyahoo.com
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی کتبی استاد دانشگاه تهران

روان‌شناسی اجتماعی

 • m.kotobiyahoo.com
 • 22013734
 • h-index: 2

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل سعدی‌پور استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

روان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی‌اصغر کیاء استاد دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات

اعضای هیات تحریریه


دکتر طاهر روشندل اربطانی استاد دانشگاه تهران

مدیریت رسانه

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما، دانشیار و هیئت علمی دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

مدیریت استراتژیک

 • faslnameh-cririb.ir
 • 22013734
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن خجسته باقرزداه دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

مدیریت استراتژیک

اعضای هیات تحریریه


علی دارابی دانشیار دانشگاه صداوسیما

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسام‌الدین آشنا دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

فرهنگ و ارتباطات

 • hesamodingmail.com
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسن شیخ‌الاسلامی دانشیار دانشگاه وزارت امور خارجه، تهران، ایران

روابط بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه


داود نعمتی انارکی دانشیار گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

علوم ارتباطات

 • .
 • nematiiribu.ac.ir
 • 22013734
 • h-index: .

ویراستار انگلیسی


دکتر ناصر اسدی ویراستار انگلیسی

علوم ارتباطات

 • naserasadyyahoo.com

صفحه آرا


سیده‌سمیه حسینی تایپیست و صفحه آرا

گرافیک

 • somayeblueyahoo.com
 • 22013591

ویراستار ادبی


سیما زریسفی ویراستار

ادبیات فارسی

 • simazarisfiyahoo.com