آ

 • آموزش نقش طراحی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در ارتقای مهارت‌های ارتباطی دانشجویان دوره کارشناسی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 73-103]

 • آموزش جنسی تحلیل محتوای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر سلامت جنسی (مورد مطالعه: حریم مهرورزی، هزار راه نرفته و سری سوم برنامه حال خوب) [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 117-149]

 • آموزش رسانه‌ای سیاست‌پژوهی گسترش سواد رسانه‌ای در آلمان، انگلستان، هند، و (اردن) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 37-75]

 • آموزش همگانی سیاست‌پژوهی گسترش سواد رسانه‌ای در آلمان، انگلستان، هند، و (اردن) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 37-75]

 • آموزش‌و‌پرورش نقش رسانه ها در ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش وپرورش [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 151-168]

 • آموزشی ارائه الگوی بهره گیـری از ظرفیت رسانه ها در توسعه نوآوری های آموزشی در برنامه درس تربیت بدنی [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 93-115]

 • آینده شناسایی روند‌های حاکم بر صنعت ویدئو‌‎به‌‌درخواست در ایران [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 9-37]

ا

 • اپیدمی بیماری طراحی الگوی مدیریت عملکرد در سازمان های رسانه ای در زمان اپیدمی بیماری (مطالعه موردی: بیماری کرونا و سازمان صداوسیما) [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 33-59]

 • اخبار چالش های خبر جعلی از منظر حقوق [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 9-31]

 • اخبار جعلی رسانه‌های اجتماعی و اخبار جعلی در عصر پساحقیقت [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 9-35]

 • ارتقای سلامت تحلیل محتوای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر سلامت جنسی (مورد مطالعه: حریم مهرورزی، هزار راه نرفته و سری سوم برنامه حال خوب) [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 117-149]

 • ارزیابی عملکرد نقش رسانه ها در ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش وپرورش [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 151-168]

 • اطلاعات واقعی رسانه‌های اجتماعی و اخبار جعلی در عصر پساحقیقت [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 9-35]

 • الگوی رسانه‌ای ارائه الگوی رسانه‌ای به بیمارستان‌ها برای جذب گردشگر سلامت مبتنی بر مدل ارتباطی لاسول [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 77-105]

 • انگیزشی ارائه الگوی بهره گیـری از ظرفیت رسانه ها در توسعه نوآوری های آموزشی در برنامه درس تربیت بدنی [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 93-115]

ب

 • بحران ارائه مدل راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 107-123]

 • برساخت‌گرایی روایتِ برساخته از قهرمان و ضدقهرمان در سریال تلویزیونی کوچک جنگلی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 183-209]

 • برنامه درسی نقش طراحی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در ارتقای مهارت‌های ارتباطی دانشجویان دوره کارشناسی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 73-103]

 • برنامه‌سازی تلویزیونی تحلیل محتوای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر سلامت جنسی (مورد مطالعه: حریم مهرورزی، هزار راه نرفته و سری سوم برنامه حال خوب) [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 117-149]

 • برنامه‌ها و راهبردهای فرهنگی طراحی الگوی کاهش شکاف بین‌نسلی از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام در بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 61-91]

پ

 • پساحقیقت رسانه‌های اجتماعی و اخبار جعلی در عصر پساحقیقت [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 9-35]

 • پیشران شناسایی روند‌های حاکم بر صنعت ویدئو‌‎به‌‌درخواست در ایران [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 9-37]

ت

 • تحلیل روایت روایتِ برساخته از قهرمان و ضدقهرمان در سریال تلویزیونی کوچک جنگلی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 183-209]

 • تحلیل سلسله‌مراتبی مخاطب محوری رسانه ملی در فضای مجازی(با رویکرد آینده‌پژوهی) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 153-181]

 • تربیت‌بدنی نقش رسانه ها در ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش وپرورش [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 151-168]

 • تولید محتوا زیست‌محیطی مطالعه پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر تولید محتوای محیطزیستی در بین کنشگران حوزه محیط زیست در فضای مجازی (مورد مطالعه: شهر تبریز) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 125-151]

ج

 • جامعه‌پذیری بررسی عوامل مؤثر بر جامعه پذیری سیاسی با تأکید بر سرمایه‌ اجتماعی و سواد رسانه‌ای جوانان شهر اهواز [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 105-129]

 • جوانان بررسی عوامل مؤثر بر جامعه پذیری سیاسی با تأکید بر سرمایه‌ اجتماعی و سواد رسانه‌ای جوانان شهر اهواز [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 105-129]

ح

 • حقوق بین الملل چالش های خبر جعلی از منظر حقوق [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 9-31]

خ

 • خبر جعلی چالش های خبر جعلی از منظر حقوق [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 9-31]

 • خدمات ویدئویی برتر شناسایی روند‌های حاکم بر صنعت ویدئو‌‎به‌‌درخواست در ایران [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 9-37]

 • خلاقیت بررسی رابطه میان سواد رسانه ای و خوداثربخشی خلاق درکارکنان معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 153-181]

 • خوداثربخشی خلاق بررسی رابطه میان سواد رسانه ای و خوداثربخشی خلاق درکارکنان معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 153-181]

د

 • دانش‌آموزان طراحی الگوی کاهش شکاف بین‌نسلی از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام در بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 61-91]

 • دانشجویان نقش طراحی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در ارتقای مهارت‌های ارتباطی دانشجویان دوره کارشناسی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 73-103]

 • دانش محیط‌زیستی مطالعه پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر تولید محتوای محیطزیستی در بین کنشگران حوزه محیط زیست در فضای مجازی (مورد مطالعه: شهر تبریز) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 125-151]

 • دلفی فازی مخاطب محوری رسانه ملی در فضای مجازی(با رویکرد آینده‌پژوهی) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 153-181]

ر

 • رسانه نقش رسانه ها در ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش وپرورش [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 151-168]

 • رسانه ارائه مدل راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 107-123]

 • رسانه بررسی عوامل مؤثر بر جامعه پذیری سیاسی با تأکید بر سرمایه‌ اجتماعی و سواد رسانه‌ای جوانان شهر اهواز [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 105-129]

 • رسانه ملی مخاطب محوری رسانه ملی در فضای مجازی(با رویکرد آینده‌پژوهی) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 153-181]

 • رسانه ملی تحلیل محتوای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر سلامت جنسی (مورد مطالعه: حریم مهرورزی، هزار راه نرفته و سری سوم برنامه حال خوب) [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 117-149]

 • رسانه ملی طراحی الگوی مدیریت عملکرد در سازمان های رسانه ای در زمان اپیدمی بیماری (مطالعه موردی: بیماری کرونا و سازمان صداوسیما) [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 33-59]

 • رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و اخبار جعلی در عصر پساحقیقت [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 9-35]

 • رسانه های اجتماعی چالش های خبر جعلی از منظر حقوق [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 9-31]

 • روان‌درمانگر سیمای ترسیم شده از روان درمانی و متخصصان حوزه سلامت روان در دو دهه‌ اخیر سینمای ایران [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 183-205]

 • روان‌درمانی سیمای ترسیم شده از روان درمانی و متخصصان حوزه سلامت روان در دو دهه‌ اخیر سینمای ایران [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 183-205]

 • روند شناسایی روند‌های حاکم بر صنعت ویدئو‌‎به‌‌درخواست در ایران [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 9-37]

س

 • سازمان‌های رسانه‌ای طراحی الگوی مدیریت عملکرد در سازمان های رسانه ای در زمان اپیدمی بیماری (مطالعه موردی: بیماری کرونا و سازمان صداوسیما) [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 33-59]

 • سبک زندگی نقش صداوسیما در توسعه فرهنگ ورزش در دوران کرونا (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 131-151]

 • سبک‌زندگی محیط‌زیستی مطالعه پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر تولید محتوای محیطزیستی در بین کنشگران حوزه محیط زیست در فضای مجازی (مورد مطالعه: شهر تبریز) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 125-151]

 • سرگرمی ارائه الگوی بهره گیـری از ظرفیت رسانه ها در توسعه نوآوری های آموزشی در برنامه درس تربیت بدنی [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 93-115]

 • سرمایه اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر جامعه پذیری سیاسی با تأکید بر سرمایه‌ اجتماعی و سواد رسانه‌ای جوانان شهر اهواز [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 105-129]

 • سریال کوچک جنگلی روایتِ برساخته از قهرمان و ضدقهرمان در سریال تلویزیونی کوچک جنگلی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 183-209]

 • سلامت جنسی تحلیل محتوای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر سلامت جنسی (مورد مطالعه: حریم مهرورزی، هزار راه نرفته و سری سوم برنامه حال خوب) [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 117-149]

 • سلامت روان سیمای ترسیم شده از روان درمانی و متخصصان حوزه سلامت روان در دو دهه‌ اخیر سینمای ایران [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 183-205]

 • سواد رسانه‌ای سیاست‌پژوهی گسترش سواد رسانه‌ای در آلمان، انگلستان، هند، و (اردن) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 37-75]

 • سواد رسانه‌ای نقش طراحی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در ارتقای مهارت‌های ارتباطی دانشجویان دوره کارشناسی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 73-103]

 • سواد رسانه‌ای بررسی رابطه میان سواد رسانه ای و خوداثربخشی خلاق درکارکنان معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 153-181]

 • سواد رسانه‌ای انتقادی سیاست‌پژوهی گسترش سواد رسانه‌ای در آلمان، انگلستان، هند، و (اردن) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 37-75]

 • سیاستگذاری رسانه‌ای  سیاست‌پژوهی گسترش سواد رسانه‌ای در آلمان، انگلستان، هند، و (اردن) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 37-75]

 • سینما سیمای ترسیم شده از روان درمانی و متخصصان حوزه سلامت روان در دو دهه‌ اخیر سینمای ایران [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 183-205]

ش

 • شبکه اجتماعی اینستاگرام طراحی الگوی کاهش شکاف بین‌نسلی از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام در بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 61-91]

 • شکاف بین‌نسلی طراحی الگوی کاهش شکاف بین‌نسلی از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام در بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 61-91]

 • شهرداری ارائه مدل راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 107-123]

ص

 • صداوسیما نقش صداوسیما در توسعه فرهنگ ورزش در دوران کرونا (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 131-151]

ض

 • ضدقهرمان روایتِ برساخته از قهرمان و ضدقهرمان در سریال تلویزیونی کوچک جنگلی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 183-209]

ط

 • طراحی الگو نقش طراحی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در ارتقای مهارت‌های ارتباطی دانشجویان دوره کارشناسی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 73-103]

ع

 • عدم مداخله چالش های خبر جعلی از منظر حقوق [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 9-31]

ف

 • فرهنگ‌سازی ارائه الگوی بهره گیـری از ظرفیت رسانه ها در توسعه نوآوری های آموزشی در برنامه درس تربیت بدنی [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 93-115]

 • فضای مجازی مخاطب محوری رسانه ملی در فضای مجازی(با رویکرد آینده‌پژوهی) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 153-181]

 • فضای مجازی مطالعه پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر تولید محتوای محیطزیستی در بین کنشگران حوزه محیط زیست در فضای مجازی (مورد مطالعه: شهر تبریز) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 125-151]

 • فضای مجازی چالش های خبر جعلی از منظر حقوق [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 9-31]

 • فضای مجازی بررسی عوامل مؤثر بر جامعه پذیری سیاسی با تأکید بر سرمایه‌ اجتماعی و سواد رسانه‌ای جوانان شهر اهواز [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 105-129]

 • فعالیت بدنی نقش صداوسیما در توسعه فرهنگ ورزش در دوران کرونا (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 131-151]

 • فیلم مستند برساخت معانی اجتماعی در فیلم مستند تاریخی؛ مطالعه مستندهای «آقای نخستوزیر» و «مصدق، نفت، کودتا» [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 39-71]

ق

 • قهرمان روایتِ برساخته از قهرمان و ضدقهرمان در سریال تلویزیونی کوچک جنگلی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 183-209]

ک

 • کارکنان خلاق بررسی رابطه میان سواد رسانه ای و خوداثربخشی خلاق درکارکنان معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 153-181]

 • کرونا نقش صداوسیما در توسعه فرهنگ ورزش در دوران کرونا (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 131-151]

 • کرونا طراحی الگوی مدیریت عملکرد در سازمان های رسانه ای در زمان اپیدمی بیماری (مطالعه موردی: بیماری کرونا و سازمان صداوسیما) [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 33-59]

 • کودتا برساخت معانی اجتماعی در فیلم مستند تاریخی؛ مطالعه مستندهای «آقای نخستوزیر» و «مصدق، نفت، کودتا» [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 39-71]

گ

 • گردشگر سلامت ارائه الگوی رسانه‌ای به بیمارستان‌ها برای جذب گردشگر سلامت مبتنی بر مدل ارتباطی لاسول [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 77-105]

 • گردشگری ارائه الگوی رسانه‌ای به بیمارستان‌ها برای جذب گردشگر سلامت مبتنی بر مدل ارتباطی لاسول [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 77-105]

م

 • مجموعه‌های ورزشی ارائه مدل راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 107-123]

 • مخاطب‌ محوری مخاطب محوری رسانه ملی در فضای مجازی(با رویکرد آینده‌پژوهی) [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 153-181]

 • مدل نقش رسانه ها در ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش وپرورش [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 151-168]

 • مدل ارائه مدل راهبردهای رسانه‌ای مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 107-123]

 • مدل ارائه الگوی بهره گیـری از ظرفیت رسانه ها در توسعه نوآوری های آموزشی در برنامه درس تربیت بدنی [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 93-115]

 • مدل لاسول ارائه الگوی رسانه‌ای به بیمارستان‌ها برای جذب گردشگر سلامت مبتنی بر مدل ارتباطی لاسول [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 77-105]

 • مدیریت عملکرد طراحی الگوی مدیریت عملکرد در سازمان های رسانه ای در زمان اپیدمی بیماری (مطالعه موردی: بیماری کرونا و سازمان صداوسیما) [دوره 30، شماره 114، 1402، صفحه 33-59]

 • مستند تاریخی برساخت معانی اجتماعی در فیلم مستند تاریخی؛ مطالعه مستندهای «آقای نخستوزیر» و «مصدق، نفت، کودتا» [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 39-71]

 • مصدق  برساخت معانی اجتماعی در فیلم مستند تاریخی؛ مطالعه مستندهای «آقای نخستوزیر» و «مصدق، نفت، کودتا» [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 39-71]

 • معادلات ساختاری ارائه الگوی رسانه‌ای به بیمارستان‌ها برای جذب گردشگر سلامت مبتنی بر مدل ارتباطی لاسول [دوره 30، شماره 113، 1402، صفحه 77-105]

 • معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران بررسی رابطه میان سواد رسانه ای و خوداثربخشی خلاق درکارکنان معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 153-181]

 • مهارت‌های ارتباطی نقش طراحی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در ارتقای مهارت‌های ارتباطی دانشجویان دوره کارشناسی [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 73-103]

ن

 • نفت برساخت معانی اجتماعی در فیلم مستند تاریخی؛ مطالعه مستندهای «آقای نخستوزیر» و «مصدق، نفت، کودتا» [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 39-71]

و

 • ورزش نقش صداوسیما در توسعه فرهنگ ورزش در دوران کرونا (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 131-151]

 • ویدئوبه درخواست شناسایی روند‌های حاکم بر صنعت ویدئو‌‎به‌‌درخواست در ایران [دوره 30، شماره 115، 1402، صفحه 9-37]