نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت استراتژیک، استادیار دانشگاه صداوسیما

2 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه صداوسیما

3 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما

چکیده

«آرایش رسانه‌ای کارآمد» الزام اصلی مأموریت صداوسیماست و از این رو، ضرورت دارد که الگویی برای تنظیم آرایش رسانه‌‌ای تدوین شود تا با در نظر گرفتن آن، صداوسیما مأموریت خود را محقق و بر تهدیدات امپریالیسم رسانه‌ای نیز فایق آید. به این ترتیب مسئله این‌ است‌ که الگوی آرایش رسانه‌ای صداوسیما چگونه باید باشد؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر به صورت کیفی، اکتشافی و استقرایی و با بهره‌گیری از روش تئوری زمینه‌ای انجام گرفته است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 15 کارشناس، گردآوری و پس از استخراج و کدگذاری، مقوله‌بندی شده است. در نهایت، نظریه‌ای در قالب الگوی گام‌به‌گام شکل گرفته که شامل گام‌های زیر است: پیش‌گام. تنظیم عقبه 1. رویکردهای طراحی 2. تفکیک پارادایم 3. ‌تنظیم اصول طراحی 4. تعیین نوع آرایش آفندی، تدافعی 5. شناخت وضع موجود 6. ترسیم وضع مطلوب 7. تعیین حوزه نفوذ تمدنی 8. تنظیم حوزه‌های آرایش 9. سازماندهی10. تبیین اهداف،‌ مأموریت‌ها و چشم‌انداز 11. تأمین منابع انسانی و امکانات 12. هدایت و رهبری 13. انتشار پیام و 14. نظارت و بازطراحی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for IRIB Media Arrangement in The International New Media Space

نویسندگان [English]

  • Abdolali Aliaskari 1
  • Siyavash Salavatiyan 2
  • Esmaeil Arjmandi 3

1 assistant prof. in strategic management, IRIB Uni.

2 assistant prof. in media management, IRIB Uni.

3 media management

چکیده [English]

An effective media arrangement is the IRIB's primary mission; proposing a model for developing media arrangement is a necessity in the organization, so far as to realize the mission defined for it and overcome the imperialistic possible threats. The question is: What does a model for IRIB media arrangement look like? To answer this question, the present qualitative, exploratory and deductive study was carried out using grounded theory. The data were collected through deep interviews with 15 professionals, and were coded and categorized consequently. Finally, a theory, in form of step-to-step model, was developed; these steps are as follows: preliminary step, adjusting the ending; 1. Design-related approaches; 2. Differentiating paradigm; 3. Developing design principles. 4. Defining the type of arrangement: offensive or defensive; 5. Knowing the current situation; 6. Depicting the ideal situation; 7. Determining the realm of civilization influence; 8. Developing the arrangement areas; 9. Organization; 10. Explaining objectives, mission, perspective; 11. Procuring human resources and amenities; 12. Guidelines and leadership; 13. Publishing the message; 14. Monitoring and re-designing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Arrangement
  • Media Competition
  • soft power
  • Public Diplomacy
  • IRIB
اشتراوس، انسلم و کوربین، جولیت .(1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای (ترجمه ابراهیم‌افشار). تهران: نی.
بازرگان، عباس. (1389). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته (رویکردهای متداول در علوم رفتاری). تهران: دیدار.
بیانات مقام معظم رهبری،در دیدار مسئولان صداوسیما، 1383.
بیانات مقام معظم رهبری،پس از بازدید از سازمان صداوسیما، 1383.
جلالی، عرفان. (1390). جام جم. بازیابی شده: http://www.jamejamonline.ir
قوام، عبدالعلی. (1382). جهانی شدن و جهان سوم. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
کاظم‌پور، سید‌محمد. (1383). چارچوب‌های مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
گیلبوآ، ا. (1388). ارتباطات جهانی و سیاست خارجى (ترجمه حسام‌الدین آشنا و محمد اسماعیلی). تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
Bartston, R. (1997). Modern Diplomacy. London: Longman.
Chamberlain, K. (1995). What Is Grounded Theory? Qualitative Research For The Human Sciences. Retrieved from: http://www.Kerlins.Net
Hindell, K. (1995). The Influence of the Media on Foreign Policy. International Relations, 12.
Nationmaster. (2010). Country-Info. Retrieved From Nationmaster: http://www. nationmaster.com
Nye, J.S. & Owens, W. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, No. 75, pp.23–36.
Internetworldstats. (2015). Internet Usage in the Middle East. Retrieved from Internetworldstats: http://www.internetworldstats.com/stats5.htm