باسمه تعالی

محورهای فراخوان ویژه‌نامه فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی با موضوع «امنیت و رسانه»

الف: مباحث نظری

1-     نظریه رسانه و امنیت در گفتمان ایرانی ـ اسلامی (تحلیل اسناد بالادستی)

2-     امنیت و رسانه در اندیشه رهبران جمهوری اسلامی

3-     بنیان‌های نظری امنیت رسانه‌ای شده

4-      نقش و جایگاه رسانه در الگوی امنیت‌سازی (داخلی و خارجی)

5-     امنیت و سرمایه اجتماعی و نقش رسانه

6-     امنیت و رسانه ملی در ایران از منظر آینده‌پژوهشی

ب: امنیت و رسانه ملی

7-     رسانه ملی و امنیت انتخابات

8-     جایگاه رسانه در مدیریت ناامنی و شورش الگوی مطلوب برای ایران

9-     راهبرد صداوسیما در عرصه امینت سایبری

10-  تهدیدات امنیتی فضای مجازی در ایران و نقش صداوسیما در قبال آن

11-  جهت‌گیری صداوسیما در قبال تهدیدات امنیتی شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی (نقاط قوت و ضعف)

12-  امنیت اجتماعی شده و رسانه با تأکید بر رسانه ملی

13-  ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سیاست‌گذاری در خبر با رویکرد امنیت‌سازی

14-  رسانه ملی؛ امنیت و قومیت در ایران

15-  بازنمایی امنیت در رسانه ملی: تحلیل مجموعه‌ها و فیلم‌های به نمایش گذارده شده در رسانه ملی در موضوعات امنیتی (‌سریال گاندو...)

16-  رسانه ملی و مدیریت بحران

17-  رسانه ملی و مدیریت بحران مخاطرات طبیعی (سیل؛ زلزله و ...)

18-  رسانه ملی و احساس امنیت: آسیب‌ها و راهبردها

19-   بازنمایی نهادهای نظامی و امنیتی در رسانه ملی

20-  نقش صداوسیما در برخورد با گروه‌های تروریستی در نواحی ایران

21-  امنیت و سیگنال رسانی حداکثری بررسی امنیت فناوری ارسال سیگنال صداوسیما در ایران

22-  مطالعه تطبیقی نقش صداوسیما و رسانه‌های خارجی در حوزه امنیت

23-  مطالعه موردی مناسبات امنیت و رسانه تجارب موفق دیگر کشورها

24-  مطالعه تطبیقی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های رسانه ملی و رسانه‌های اجتماعی در حوزه امنیت