محورهای پیشنهادی:

  1. نقش مهارت‌های سواد رسانه‌ای در اثربخشی پیام‌های ارتباطی
  2. نقد روش‌شناسی و سواد رسانه‌ای 
  3. شیوه‌ها و مهارت‌های سواد رسانه‌ای
  4. گونه‌شناسی سواد رسانه‌ای
  5. نقش سواد رسانه‌ای در رمزگشایی از پیام‌های ارتباطی
  6. معناسازی، گفتمان و سواد رسانه‌ای
  7. سواد رسانه‌ای؛ از مدرنیسم تا پست مدرنیسم
  8. تکثر معنایی و سواد رسانه‌ای
  9. تأثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف کالاهای فرهنگی
  10. تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای