فراخوان

 

بدین‌وسیله از صاحبنظران، پژوهشگران و علاقمندان دعوت می‌شود، مقالات خود را در حوزه‌های مورد نظر (به شرح زیر) به سامانه فصلنامه‌ علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های ارتباطی» ارسال نمایند؛ گفتنی است مقالات مورد تأیید هیئت داوران با اولویت در شماره‌های ویژه فصلنامه به چاپ خواهد رسید:

 

  1. رسانه و افکارسنجی
  2. رسانه و امنیت
  3. رسانه و دین
  4. ارتباطات سلامت
  5. اقتصاد رسانه
  6. سواد رسانه‌ای
  7. دیپلماسی رسانه‌ای
  8. ارتباطات بحران
  9. رسانه و جمعیت