نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

به طور کلی شکل گیری رسانه های محلی در ایران، از دیرباز حساسیت برانگیز بوده است. این امر بیشتر از دو عامل تنوع قومی کشور و ساختار نظام سیاسی حاکم در قبل و بعد از انقلاب ناشی می‌‌شود. استان آذربایجان غربی از‌جمله مراکزی است که به سبب همجواری با دو قومیت کرد و ترک و نیز شرایط سیاسی خاص حاکم بر آن، حوزه قابل مطالعه ای محسوب می شود. تولید و انتشار اخبار برای مخاطبان اقوام، بسیار حساس و مهم است و با توجه به سوابق تاریخی این موضوع‌، کمترین غفلت در این خصوص می‌تواند بحران‌زا باشد. هدف اصلی این پژوهش شناخت دقیق چگونگی انتشار اخبار قومیت‌های ترک و کرد در سیمای استان آذربایجان غربی است. به این منظور، بخش های خبری به زبان ترکی و فارسی در بازه زمانی سه ماهه بهار 91 با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن نسبت جمعیتی اقوام ترک و کرد استان آذربایجان غربی، تفاوت معنا‌داری در پوشش خبری اقوام کرد و ترک از نظر متغیرهای زمان اختصاص داده شده، رویدادمداری و فرایندمداری، رویکرد و محتوای مطالب و محل گزارش رویداد وجود دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عدالت توزیعی (زمان)، رویه‌ای (رویداد و فرایند‌مداری‌ ) و اطلاعاتی (ارزش‌های خبری) در مورد دو قومیت کمتر رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethnicity News Coverage in Azerbaijan Local TV

نویسندگان [English]

  • Akbar Nasrollahi 1
  • Mo’azameh Hajizadeh 2

1 assistant prof. in media management of Azad Uni.

2 communication

چکیده [English]

  The present study aims to shed lights on the way news related to Turkish and Kurdish ethnic groups are covered in local television in Azerbaijan, northwestern Iran. For the purpose of this research, the newscasts presented in Turkish and Persian within the first three month of the year 1391 (Iranian Calendar) were content analyzed. The research findings indicate that, given Turkish and Kurdish ethnic groups demography, there was a significant difference between these two groups in terms of the allocated time, news strategy, being event-based or process-based and the location of reporters. The conclusion is that distributive justice (in terms of time), procedural justice (event-based or process-based) and informational justice (in terms of news values) were not served to these two ethnic groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • Ethnicity
  • Local Media
  • Radio
  • Television
احمدی، حمید. (1389). قومیت و قوم‌گرایی در ایران. تهران: مرکز.
بدیعی، نعیم. (1377). تحلیل محتوای مطالب 10 روزنامه تهران. فصلنامه رسانه، 9 (1).
بروجردی علوی، مهدخت. (1381). دروازه‌بانی خبر چیست؟ دروازه‌بانان کیستند؟. فصلنامه رسانه، 4 (1).
پورعزت، علی‌اصغر و قلی‌پور، آرین. (1387). تأملی بر نقش رسانه ملی در رصد و مدیریت بحران‌های پنهان اجتماعی: مدیریت قومیت‌ها. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 15 (56).
 

جوکار، محمد­صادق. (1386). بررسی سیاست خارجی امریکا و گسترش تجزیه­طلبی قومی در ایران. تهران: دانشگاه تهران.

سعادتی، مجید. (1388). هویت ملی در اخبار استان­های مرزی. تهران: دانشگاه صداوسیما.

سورین، ورنر و تانکارد، جیمز دبلیو. (1386). نظریه­های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شعبانلو، کریم. (1385). بررسی نقش شبکه‌های استانی صدا‌و‌سیما در تعامل اجتماعی اقوام(مورد مطالعه استان آذربایجان غربی). آذربایجان غربی: واحد آموزش و پژوهش صدا‌و‌سیمای آذربایجان غربی.

شکرخواه، یونس. (1387). خبر. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

شیراوند، احمد. (1385). تحلیل محتوای مقایسه­ای اخبار سیمای استانی مراکز خراسان و آذربایجان­غربی ساعت 45/16. تهران: دانشگاه صداوسیما.

طلوعی، علی. (1385). سلسله مقالات جهانی‌سازی و رسانه­های محلی- چل پرو. تهران: مؤسسه فرهنگی مطبوعات جام­جم.

عاطفی­فر، حامد. (1390). «فرایندمحوری» و «رویدادمحوری» دو نیاز مهم اخبار سیمای سهند. تهران: خبرگزاری ایسنا.

 

کریمی، محمود. (1385). تحلیل محتوای اخبار ساعت 23 شبکه استانی زنجان «شبکه اشراق» بر اساس کارکردهای رسانه محلی و اصول روزنامه­نگاری. تهران: دانشگاه صداوسیما.

مک کوئیل، دنیس. (1382). درآمدی بر نظریه­های ارتباطات جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات رسانه.

ندرلو، یوسف. (1386). بررسی چینش اخبار در سیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده صدا و سیما.

Berlson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research.
 New York: The Free Press of Glecoe.
Blakely, G.L.; Andrews, M.C. & Moorman, R.H. (2005). The Moderating Effects of Equity Sensitivity on the Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Business and Psychology, Vol. 20, No. 2.
Dearing, L.W. A. & Rogers, M.E. (1992). Communiation Concepts: Agenda Setting.Thousand Oaks, Sage.
Eller J. D. & Coughlan, R. M. (1993). The Poverty of Primordialism: The Demystification of Ethnic Attachments. Ethnic and Racial Studies, Vol.16, No.2.
Enloe, C. (1997). Internal Colonialism, Federalism and Alternative State Development Strategies, Publius, Vol. 7, No. 4.
Hatchinson, J .& Smith, A. (1996). London, oxford University Press.
Helms, J.E. & Piper, R.E. (1994). Implications of Racial Identity Theory for Vocational Psychology. Journal of Vocational Behavior, 44.
McCombs , M.E.(2004).The Agenda Setting Approch in Don Nimmo and Keith K. Sandrs . HandBook of Political Communication Sage.
Rego, A. & Cunha, M. (2006). A Five-Dimensional Model of Organizational justice. Documents de Trabalho em Gestao. Universidade de Aveiro, DEGEI.
Schramm W.J.L. & Parker, F.B. (1961). Televisionin the Lives of Our Childrdn. Stanford:Stanford Univevsity Press.
Subramanian, N. (1996). Ethnicity and populist Mobilization:political Parties, Citizens and Democracy in South India. Delhi:oxford Univesity press.
Weiss, W. (1961). Masscommuication. Annual Review of Psycholo Gy 22, pp. 309-336.