نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی، دانشیار دانشگاه پیام نور

2 دانش‌آموخته دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

اکثر سازمان‌ها برای عملکرد مؤثر در اقتصاد امروز، تبدیل شدن به یک سازمان دانش‌بنیان را امری ضروری می‌شمرند اما بسیاری از آنها نمی‌دانند که سازمان خود را چگونه برای رسیدن به این هدف هدایت کنند. این مطالعه با رویکردی توصیفی ـ پیمایشی و آمیخته روش (کمی ‌و کیفی) درصدد طراحی مدل سازمان دانش‌بنیان برای رسانه ملی است. به همین منظور، در این تحقیق توسعه‌ای – کاربردی، ‌22 مفهوم اصلی سازمان‌های دانش‌بنیان، از ادبیات موضوع استخراج و در محیط رسانه ملی، از طریق اجرای روش دلفی و با حضور 40 تن از نخبگان دانشگاهی و خبرگان رسانه ملی، به اجماع گذاشته شد که در ‌نهایت،‌ 26 مفهوم به عنوان ابعاد نهایی سازمان دانش‌بنیان شناسایی گردید. سپس با دسته‌بندی برخی مفاهیم، مدل مفهومی‌سازمان دانش‌بنیان در رسانه ملی بر اساس 9 مفهوم اصلی ‌شناسایی شده، ترسیم شد. در ادامه، پرسشنامه‌ای برای آزمون فرضیه‌ها، تهیه و پایایی و روایی آن از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد و در نهایت 13 فرضیه تحقیق از طریق مدل‌یابی معادله ساختاری و بر اساس روش‌شناسی رویکرد مبتنی بر واریانس مورد آزمون قرار گرفت. مدل ارائه شده از طریق 75 نمونه از مدیران ارشد 1 و2 سازمان صداوسیما اعتبارسنجی شد که پس از آن، فرضیه‌ها و همچنین مدل مفهومی ‌تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Knowledge-based Organization (KBO) Model in IRIB

نویسندگان [English]

  • Reza Rasooli, 1
  • Nahid Papiyan 2

1 assistant prof. in public management, Payam Noor Uni.

2 assistant prof. in public management, Payam Noor Uni.

چکیده [English]

To have an effective performance in today’s economy, most organizations acknowledge that they need to turn into a KBO, however, many of them fail to find the right way to reach the objective. Using an eclectic (qualitative and quantitative) descriptive-survey approach, the present study aims to design a knowledge-based organization model for the National Media i.e. IRIB. In this developmental- applied research, 22 main KBO concepts were extracted from the related literature and shared with 40 scholars – university lecturers and IRIB’s experts – and finally, 22 concepts were finalized as the main components of a KBO. Based on 9 main concepts, then, a KBO specialized for IRIB was proposed. A questionnaire was also produced to test the hypotheses, and its validity and reliability were evaluated through Cronbach Alpha and confirmatory factor analysis. Finally, 13 research hypotheses were tested by structural equation model based on PLS methodology. The proposed model was validated by a sample of some 75 IRB senior managers and subsequently the conceptual model was ratified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing a Model
  • KBO
  • Strategic Factors
  • Organizational Factors
  • National Media
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول و قنواتی، مهدی. (1391). مدل‌سازی مسیری‌ـ ساختاری در مدیریت. تهران: نگاه دانش.
سازمان صداوسیما. (1388).برنامه‌ریزی راهبردی سازمان صداوسیما 93ـ89 . تهران: مؤلف.
گوپتا، جاتیندر و شارما، سوشیل. (1390). خلق سازمان‌های ‌دانش‌محور (ترجمه‌ عباس منوریان؛ اصغر محمدی فاتح و فضل‌الله زارعپور نصیرآبادی). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
منوریان، عباس؛ عسگری، ناصر و آشنا،‌ مصطفی. (1386). ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان‌های دانش‌محور. تهران: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، صص 18ـ 1.
ویکس، جان لوبلال و همکاران. (1388). مدیریت رسانه (ترجمه طاهر روشندل اربطانی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، به سفارش دفتر پژوهش‌های رادیو، ص 574.
هچ، مری جو. (1385). تئوری سازمان: مدرن، نمادین و تفسیری پست مدرن دو جلدی (ترجمه حسن دانایی‌فرد). تهران: افکار.
Aktharsha, U. S.Z. & Anisa, H. (2011). Knowledge Management System and Learning Organization: An Empirical Study in an Engineering Organization. The Iup Journal of Knowledge Management, Vol. IX, No. 2, pp. 26-40.
Allee, V. (1997). The Knowledge Evolution: Buliding Organizational Intelligence, London: Butterworth-Heinemann.
Andreeva, T. & kianto, A. (2011). Knowledge Processes, Knowledge-intensity and Innovation: A Moderated Mediation analysis. Journal of Knowledge Management,Vol. 15, No. 6, pp.1016-1034.
Barroso, C.; Carrion, G.C. & Roldan, J.L. (2010). Applying Maximum Likelihood and PLS on Different Sample Sizes: Studies on SERVQUAL Model and Employee  Behavior Model. In V. Esposito Vinzi, W. Chin, J. Henseler, & H. Wang (Eds.), Handbook Partial Least Squares. Berlin: Springer.
Burnell, L.J.; Priest, J.W. & Durrett, J.R. (2004). Developing and Maintaining Knowledge Management Systems For Dynamic Complex Domains. In Gupta & Sharma (Eds). Creating Knowledge Based Organization, Idea Group Inc (e-book).
Bustamante, G.P. (1999). Knowledge Management in Agile Innovative Organizations. Journal of Knowledge Management, Vol. 3, No.1, pp. 6-17.
Chang, H.C.; Tsai, M.T.; & Tsai, C.L. (2011). Complex Organizational Knowledge Structures For New Product Development Teams. Knowledge-Based Systems (24).
Chen, J.; Zhu, Z. & Xie, H.Y .(2004). Measuring Intellectual Capital: A New Model and Empirical Study. Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1, pp. 195-212.
Chin, W.W. (2010). How toWrite Up and Report PLS Analyses. In: V. Esposito Vinzi, W. Chin, J. Hensler, and H. Wold (Eds.,) Handbook of partial least squares, pp. 655-690.
Chuan Wu, Liang; Shyong ong; Wen HSU, Y. (2008). Knowledge Based Organization Evaluation. Scince direct, Decision Support Systems, 45, pp. 541-549.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillside, NJ: L. Erlbaum Associates.
Czabo, C. (2005). Knowledge-Based Society? European Integration Studies, Miskolc, Vol. $, No. 2, pp. 87-94.
Davenport, D.L. & Holsapple, Clyde. W. (2006). Knowledge Organizations. In David. G. Schowarts (Ed). Encyclopedia of Knowledge Management. (pp. 451-458). USA: Idea Group Inc.
Diamantopoulos, A.; Riefler, P. & Roth K.P. (2008). Advancing Formative Measurement Models. Journal of Business Research, Vol. 61, No. 12, pp. 1203-1218.
Drucker, F.P. (2009). Managing in a Time of Great Change, Harvard Business School Publishing Corporation: Boston, Massachusetts, p. 229.
Fornell, C. & Bookstein, F.L. (1982). Two Structural Equation Models: LISREL and PLS Applied to Consumer Exit-Voice Theory. Journal of Marketing Research, 19.
Gupta, J.N.D & Sharma, S.K. (2004). Creating Knowledge Based Organizations, 1rd, Idea Group Publishing London.
Gupta, J.N.D. & Sharma, S.K. & HSU, J. (2004). An Overview of Knowledge Management. In Gupta & Sharma (Eds). Creating Knowledge Based Organization, Idea Group Inc (e-book).
Haenlein, M. & Kaplan, A.M. (2004). A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis. Understanding Statistics, Vol. 3, No. 4, pp. 283-297.
Hair, J.F.; Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 19, No. 2, pp. 139-151.
Hendriks, P.H.J. (2006). Organizational Structure. In David. G. Schwartz (Ed). Encyclopedia of Knowledge Management. (pp. 749-754). USA: Idea Group Inc. (Emerald Group).
Hess, J.D. & Bacigalupo, A.C. (2010). The Emotionally Intelligent Leader, the Dynamics of Knowledge-Based Organizations and the Role of Emotional Intelligence in Organizational Development. On The Horizon, Vol. 18, No.3, pp. 222-229. (Emerald Group).
Jafari, M.; Rezaeenour, J.; Mahdavi. M. & Hooshmandi, A. (2011). Development and Evelution of a Knowledge Risk Management Model For Project-Based Organizations: A multi-Stage study. Management Decision, Vol. 49,
pp. 309-329.
King, W.R. (2008). An Integrated Architecture for an Effective Knowledge Organization. Journal of Knowledge Management, Vol. 72, No. 2, pp. 29-41 (Emerald Group).
Lei, P.W. & Wu, Q. (2008). Introduction to Structural Equation Modeling: Issues and Practical Considerations, Educational Measurement: Issues and Practice, Vol. 26, No. 3, pp. 33-43.
Lopez, S.V. (2005). Competitive Advantage and Strategy Formulation. Management Mcgovern, joy. (2001). Creating a Knowledge-Based Organization. The Manchester. Doubie Issue, Vol. 6, No. 2 & 3,
pp. 15-18.
McGovern, J. (2001). Creating a Knowledge-Based Organization. The Manchester. Doubie Issue, Vol. 6, No. 2 & 3.
Nastase, M. (2009). Importance of Trust in the Knowledge Based Leadership. Review of International Comparative Management, Vol. 10, ISSue 3, pp. 518-526.
Neagu, C.D. (2008). In IFIP International Federation for Informantion Processing. Vol. 262; The Future of Identity in the Information Society, Simone Fischer_Hubner, Penny Duquenoy, Albin Zuccato, Leonardo Martucci; (Boston: Springer). pp. 407-421.
Nissen, M. (2004). Inducing Enterprise Knowledge Flows. In Gupta & Sharma (Eds). Creating Knowledge Based Organization, Idea Group Inc (e-book).
Reinartz, W.; Haenlein, M. & Henseler, J. (2009). An Empirical Comparison of the Efficacy of Covariance-Based and Variance-Based SEM, Intern. Journal of Research in Marketing, Vol. 26, pp. 332-344.
Saenz, J.; Aramburu, N. & Rivera.O. (2009). Knowledge Sharing and Innovation Performance A Compaines. Journal of Intellectual Capital, Vol. 10, No. 1, pp. 22-36.
Samulevicius, J. (2007). Knowledge Based Approach For Lithuania: Knowledge Cluster’s Origin Development and Vision, IRMA International Conference (2007). Idea Group Inc, pp. 1154-1156.
Schwartz, D.G. (2006). Encyclopedia of Knowledge Management, Published in Usa By Idea Group Reference, p.897.
Sharifuddin, S.O.; Ikhsan, S. & Rowland, F. (2004). Knowledge Managemenr in a Public Organization: a Study on the Relationship Between Organizational Elements and the Performance of Knowledge Tramfer. The Journal of Knowledge Management, Vol. 8, No. 2, pp. 95-111 [Emerald].
Skyrm, D.J. (2001). Capitalizing on Knowledge: From E-Business to K-Business, Butterwoth-Heinemann.
Tenenhaus, M.; Page, S,J.; Ambroi S.L. & Guinot, C. (2005). PLSMethodology to Study Relationships Between Hedonic Judgements and Product Characteristics. Food Quality and Performance, 16. pp. 315-325.
Tenenhaus, M. (2008). Component-Based Structural Equation Modelling, Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 19, Issue 7-8, pp. 871-886.
WalczaK, S. (2005). Organizational Knowledge Management Structure. The Journal of the Learning Organizational, Vol. 12, No. 4, pp. 330-339 [Emerald].
Wang, S. & Noe, R. (2010). Knowledge Sharing: A Revies and Directions for Future Research. Human Management Review, 20, pp.115-131.
Wang, C.L. & Ahmed, P.K. (2003). Structure and Structural Dimensions for Knowledge-Based Organizations. Measuring Business Excellence, Vol. 7, pp.51-62.
Westerberg, K.; Hjelte, J.; Brannstrom, J. & Hyvonen, U. (2011). The Meaning of a Knowledge-Based Organization in Swedish Monicipal Elderly Care. Social Work Education, Vol. 30.
Wetzels, M.; Odekerken-Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly. Vol. 33, No. 1, pp. 177-195.
Winch, G. & Schneider, E. (1993). Managing The Knowledge-Based Organization: The Case of Architectural Practice. The Journal of Management Studies, Vol. 30, No. 6, November, Basil Blackwell Ltd.
Zack, M. H. (2003). Rethinking the Knowledge-Based Organization. MIT Sloan Management Review, Summer, pp. 67-71.
Zack, M.H. (2003). What is a Knowledge-Based Organization?. 5th International Conference Organizational Learning and Knowledge, Friday, 30 th May – Monday, 2nd June, pp. 1-7.