نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

مهم‌ترین هدف این پژوهش، بررسی نقش ارتباطات غیرکلامی در انتقال ایدئولوژی رسانه ای مانند شبکه بی‌بی‌سی فارسی است. اینکه این هدف تا چه حد همگام با ملاحظات و ویژگی‌های فرهنگی مخاطب ایرانی این رسانه بوده است. پژوهش حاضر از طریق روش‌شناسی کیفی، بررسی نشانه‌شناختی و روایت‌شناختی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد 60 خبر از گزارش‌های خبری شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی در بازه زمانی دو ماهه (بهمن و اسفند سال 1389) انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد؛ ارتباط غیرکلامی (ویژگی‌های زبان بدن، لباس و مو، تصاویر) در انتقال پیام، ارتباط کلامی را همراهی می‌کند و این فرایند، با توجه به ویژگی‌های فرهنگی مخاطبان صورت می‌گیرد؛ داستان‌های خبری اغلب چندروایتی هستند و پایان آنها بین دو نتیجه تلخ در نوسان است.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis and Narratology of Verbal and Non-Verbal Communications in BBC Persian News

نویسنده [English]

  • Maryam Burqani Farahani

media managment

چکیده [English]

This article aims to study the role of non-verbal communications in conveying the BBC Persian Channel’s media ideology. Furthermore, it aims to explore the extent to which this goal is compatible with Iranian audience’s cultural attributes and considerations. Semiotics and narratology are the two qualitative methodologies used in this research. Samples included 60 pieces of news broadcast from the BBC Persian during Bahman and Esfand (Persian months). The findings indicate that non-verbal communication (body language, dressing, hairstyle, images) reinforces verbal communication, and this is done based on the audience’s cultural attributes. News stories are often multi-narrative, fluctuating between two sad-endings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Verbal and Non-Verbal Communication
  • narratology
  • Persian Language Channel
احمدی، بابک. (1388). از نشانههای تصویری تا متن. تهران: هرمس.
ترنر، گرام. (1375). زبان فیلم ( ترجمه سیدرحیم موسوی‌نیا) . مجله هنر، 30.
جودی نعمتی، اکرم. (1387). تناسب رنگ‌ها در صور خیال و هسته روایی شاهنامه.
دو فصلنامه زبان و ادبیات فارسی،
11.
چندلر، دانیل. (1387). مبانی نشانه‌شناسی (ترجمه مهدی پارسا). تهران: سوره مهر.
حسن لی، کاووس و احمدیان، لیلا. (1387). بازنمود رنگ‌های سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه فردوسی. فصلنامه ادب و زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان، 23 (20).
حسین‌زاده، غلام‌حسین؛ طاهری، قدرت‌الله و کریمی، فرزاد. (1389). روایت‌شناسی نشانه‌ها در افسانه نیما. فصلنامه پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، 2.
دانسی، مارسل. (1387). نشانهشناسی رسانهها ( ترجمه گودرز میرانی و بهزاد دوران). تهران: چاپار.
دانشگر، محمد. ( 1386). نقش ارتباطات غیرکلامی در داستان‌پردازی مولانا.
فصلنامه پژوهشهای ادبی، 16.
دیمیتریوس، جن‌الن و مازارلا، مارک. (1382). زبان بدن (ترجمه بهزار رحمتی).
 ماهنامه روان‌شناسی جامعه، 1 (5 و 4).
سماور، لاری؛ پورتر، ریچاردای و استفانی، لیزا.(1379). ارتباط بین فرهنگها
( ترجمه غلامرضا کیانی و سیداکبر میرحسینی). تهران: باز.
شاهین، شهناز. (1383). بررسی نماد و رنگ در تئاتر و ادبیات و در آیین ملل.
نشریه هنرهای زیبا، 1
8.
صلیبی، ژاسنت. (1390). تحلیلی بر سهم ارتباطات غیرکلامی در کنش متقابل اجتماعی. فصلنامه جامعه‌پژوهی فرهنگی، 2 (12).
عباسی، علی. (1385). پژوهشی بر عنصر پیرنگ.فصلنامه پژوهش زبانهای خارجی، 12 (33).
مارتین، والاس. ( 1386). نظریههای روایت (ترجمه محمد شهبا). تهران: هرمس.
محسینیان‌راد، مهدی. (1382). ارتباط‌شناسی. تهران: سروش.
میرفخرایی، تژا. ( 1385). مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی. تهران: مرکز پژوهش‌های صداوسیما.
Barthes, R. (1983). The Fashion System, University of California press.
Barthes, R. (1964). Rhétorique de L'image. Communications, Vol. 4, No. 1.
Barthes, R. (1966). Introduction à L'analysestructurale Des Récits. Communications, Vol. 8, pp. 1-27.
Gamson, A.W.; Croteau, D.; Hoynes, W. & Sasson, T. (1992). Media Images and Construction of Reality. Annual Review of Sociology, Vol. 18, pp. 373-393.
Handler, L.k. (2004). Rhetorical Terrorism, the Florida State University, College of Communication.
Kothari, A. (2008). A Semiotic Analysis of HIV/AIDS Metaphor in Tanzanian Daily News, Indiana University.
Ryan, M.L. (2004). Narrative Across Media: the Language of Storytelling, University of Nebraska.
Shahshahani, S. (2008). Body as a Means of Non-Verbal Communication in Iran, International. Journal of Modern Anthropology, Vol. 1, pp. 65-81.