نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی جوانان به روش توصیفی، از نوع زمینه‌یابی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را همه کارمندان صداوسیمای مرکز لرستان و نیز کارآفرینان نمونه‌ استان لرستان تشکیل می‌دهند که تعداد آنها در مجموع 482 نفر است. از این تعداد 210 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تخصیص مناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه محقق‌ساخته «نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی» است. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش از نظر افراد پاسخگو مؤید این عقیده است که رسانه (رادیو و تلویزیون) در آموزش مهارت‌های کارآفرینی، نقشی معنادار و مثبت دارد؛ به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌های جمعی که نماد آنها، رادیو و تلویزیون است، نقش اساسی در آموزش مهارت‌های کارآفرینی و ترویج کارآفرینی به عنوان راهکار اساسی در هدایت جوانان به اشتغال و تولید دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Media in Training Entrepreneurship Skills for Youths in Lorestan Province; IRIB’s Lorestan Center Staff and Entrepreneurs Perspectives

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghiyasi Nadooshan 1
  • Somayyeh Nasirzadeh 2

1 Assistant Prof. in Educational Planning and Management, Allameh Tabataba'i Uni.

2 Education Management

چکیده [English]

The present article aims to examine the role of media in training entrepreneurship skills for young people. A descriptive methodology was carried out based on a survey. The population consists of all staff working in IRIB Lorestan Center as well as successful entrepreneurs in the province, making up of a total of 482 individuals of which 210 individuals were chosen through Stratified Random Sampling as sample of the research based on Morgan Table. A research-made questionnaire with the title “Role of Media in Training Entrepreneurship Skills” was used in the study, and to test the research hypotheses descriptive and inferential statistics was employed. The research findings confirms that media (radio and TV) play a positive and significant role in educating people on entrepreneurship skills, so far so that one could conclude that mass media, radio television in particular, play the primary role in such education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • Entrepreneurship Skills
  • Education on Entrepreneurship
  • Lorestan

 

آذربخش، سید‌علی‌محمد. (1391). مبانی فرهنگ کارآفرینی در جوانان با تأکید بر نقش رسانه ملی. فصلنامه جوان و رسانه، (7) 2، صص 101-78.
ابراهیمی، سیدکاظم و زارعی، عظیم. (1378). آموزش مهارت‌های کارآفرینی. کار و جامعه، 108، صص 25ـ 20.
احمدی‌پور، لقمان. (1388). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های کارآفرینی. کار و جامعه، 108، صص 99ـ 92.
حسینی، افضل‌السادات و محمودی، نورالدین. (1386). تعیین جایگاه کارآفرینی خلاقیت درعصراطلاعات.تهران: مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمان‌های آینده.
دفلور، ملوین لارن و اورت ای. دنیس. (1387). شناخت ارتباطات جمعی: مبانی،تاریخچه،نظریات(ترجمه سیروس مرادی). تهران: دانشگاه صداوسیما.
ذبیحی، محمدرضا و مقدسی، علیرضا. (1386). کارآفرینی از تئوری تا عمل. مشهد: جهان فردا.
رحمانی فضلی، عبدالرضا و بوذری، سیما. (1388). دستیابی به توسعه پایدار روستا با تأکید بر نقش محوری رسانه‌های جمعی. مجله جغرافیا وتوسعه، 14.
رشکیانی، مهدی. (1391). بررسی نقش رسانه ملی در توسعه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف در میان جوانان. فصلنامه جوان و رسانه، (7) 2، صص 36-12.
ساخارونی، باقر. (1380). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: انتشارات اطلاعات.
سعیدی مهرآباد، محمد و مهتدی، محمدمهدی. (1387). تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی، (1) 2، صص73-57.
طباطبایی ندوشن، سیده‌مریم. (1391). نقش رسانه ملی در ترویج فرهنگ مصرف تولیدات ملی در میان جوانان. فصلنامه مطالعات جوان و رسانه، (7) 2، صص 128-100.
قاسم‌زاده، حسن. (1385). پیشنهادی جهت ترویج خلاقیت در صنعت.فصلنامه خلاقیت ونوآوری، 14.
معتمد‌نژاد، کاظم. (1375). وسایل ارتباط جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
نایبی، هوشنگ و آغاز، محمدحسن. (1388). فرهنگ و رسانه و نقش سیاست‌های رسانه‌ای در توسعه فرهنگی کشور. ماهنامه مهندسی فرهنگی، 3 (31 و 32)، صص 52-41.
نصیری، فهیمه. (1389). بررسی نقشرسانه‌ها درتوسعه وترویج فرهنگ نوآوری،خلاقیت وکارآفرینی. شیراز: اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی شیراز.
واحد وحدت‌کار، مهدی؛ حسینی، مجتبی و برادران، محمدصادق. (1389). ارائه مدل و راهکار نقش‌آفرینی رسانه (رادیو و تلویزیون) در تعالی فرهنگ کارآفرینانه ملی. شیراز: اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی شیراز.
Bonardo, D.; Paleari, S. & Vismara, S. (2009). The M&A Dynamics of European Science-Based Entrepreneurial Firms. Journal of Technology Transfer, Vol. 35, No.1, pp. 141-180.
Casson, M. (2007). Entrepreneurship and Social Capital Analyzing the Impact of Social Networks on Entrepreneurship Activity from a Ratinal Action Perspective. Internaional Small Business Journal. Vol. 25, No. 3, pp. 220-244.from, http://isb.sagepub. Com.
Emmanuel, S.A. (2013). Social Media And Entrepreneurship Education: Pedagogical Implications of Communication In Higher Learning In Africa, Associates Degree (NCE) In Business Education Bachelor’s Degree In Adult Education & Communication Master’s Degree in Mass Communication, Greenleaf University, Melbourne, FL 32940.
Hang, M. & Weezel, A.V) .2007(. Media and Entrepreneurship A Survey of The Literature Relating, Bout Concepts, MMT Centre Jonkoping International Business School.
Heinonen, J. & Korvela, K. (2004). How about Measuring Entrepreneurship? EISB Conference, Milan.
Henry, C. ; Hill, F. & Leitch, C. (2005). Entrepreneurship Education and Training: Can Entrepreneurship Be Taught?. Part I Education + Training, Vol. 47, No. 2, pp. 98-111.
Klyver, K. & Hindle, K. (2007). Entrepreneurship and Mass Media: Audiences' Perceptions of Entrepreneurship Stories In Mass Media. In AGSE 2007: Regional Frontiers of Entrepreneurship Research 2007: Proceedings of The 4th Regional Frontiers of Entrepreneurship Research Conference, 2007 (pp. 1083-1095). AGSE.
Katz, H. (2006). The Media Handbook: Acomplete Guide To Advertising Media Selection. Business & Economics, p. 128.
 Kim, T. (2014). The Impact of Digital Media on Female Entrepreneurship; Trinity Washington University.
Kumar, A. (2001). Title & Education Through Broadcasting Encyclopacdia of Mass Media And Communication India, Anmol publications PVT, Vol. 4, p. 127.
Mwsalviba, S, (2010). Entrepreneurship Education: A Review of Its Objective, Teacher Method, and Impact Indicators. Journal: Education + Training. Vol. 52, Issue. 1, pp. 20-47.
 Mohanty, S. K. (2007). Fundamentals of  Entrepreneurship Prentice - Hall of India Pvt. Ltd, ISBN: 978-81-203-2867-9, 200 pages.
Shujahat, A.; Lu, W.; Cheng, C. & Chaoge, L. (2012). Media Inattention for Entrepreneurship in Pakistan. European Journal of Business and Management,Vol. 4, No.18.
Truong, Y.; McColl, R. & Philip, K. (2010). Practitioners’ Perceptions of Advertising Strategies For Digital Media. International Journal of Advertising, Vol. 5, No. 29, pp. 709-725.
Urbano, D.; Veciana, J. M. & Aponte, M. (2005). University Student's Attitudes Towards Entrepreneurship: A Two Countries Comparison. International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 1, No. 2, pp. 165-182.
Wingham, D. W. (2004). Entrepreneurship Through the Ages, In: Welsch. H.P. ed. Entrepreneurship, the Way Ahead. New York: Routledge.