نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما

2 دکترای جامعه‌شناسی، استاد دانشگاه تهران

چکیده

  جامعه‌پذیری زیست‌محیطی یکی از موضوعات جدید و جذاب در حوزه مطالعات جامعه‌شناسی و به این معناست که نهادها و عوامل اجتماعی کردن و جامعه‌پذیری در جامعه، از قبیل خانواده، مدرسه، رسانه‌ها و... تا چه میزان می‌توانند بر روی نگرش، جهان‌بینی و در نهایت رفتار مردم تأثیر بگذارند و ارزش‌های محیط‌زیستی را درونی سازند. در این میان، تلویزیون به دلیل بهره‌مندی از مؤلفه‌های اثربخش تصویری و هنری و از طرفی به دلیل فراگیری آن، نقش بسیار مهمی در نهادینه کردن ارزش‌های زیست‌محیطی در بین مخاطبان بویژه کودکان و نوجوانان دارد. مقاله حاضر درصدد است جایگاه تلویزیون در جامعه‌پذیری زیست‌محیطی نوجوانان شهر تهران را بررسی کند. از این رو، با 600 نفر از نوجوانان دانش‌آموز در مناطق 22گانه شهر تهران به روش پیمایش و ابزار پرسشنامه مصاحبه شد. نتایج نشان می‌دهد، هرچند بیش از 80 درصد نوجوانان تهرانی از تلویزیون استفاده می‌کنند و سهم تلویزیون بیش از سایر عوامل و سازوکار‌های جامعه‌پذیری در تغییر نگرش نوجوانان است، برای تأثیرگذاری بیشتر تلویزیون در جامعه‌پذیری کامل‌تر نوجوانان باید به راهکارهای دیگری اندیشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Study of the Mass Media Role in Environmental Sociability of Adolescents in Tehran (The IRIB Case Study)

نویسندگان [English]

  • Jafar Abdolmaleki 1
  • Bager Sarukhani 2

1 assistant prof. in chltural sociology, strategic management of IRIB.

2 full prof. in sociology, Tehran Uni.

چکیده [English]

Environmental sociability is one of the new appealing subjects in sociological studies, in the sense that institutions and socialization and sociability factors in the society, such as family, school and media to what extent can affect people’s attitude, outlook, and ultimately their behaviour to intrinsic the environmental values. In this regard, the role of television due to the utilization of the components of an effective and artistic image and on the other hand, because of its universality plays an important role to institutionalization of environmental values among the audiences, especially children and adolescents. This research is to study the role of television in environmental sociability of adolescents in Tehran. Therefore, based on Cochran’s sample sizes formula, 600 adolescent students in 22 districts of Tehran have interviewed using a questionnaire-based survey. The results show that the television contribution to sociability is more than the other sociability factors and mechanisms to affect changing young people’s attitudes. However, more than 80 percent of adolescents in Tehran watching television, but for more impactful TV to integrate sociability of adolescents there need to be other strategies to operate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociability
  • Environmental Attitude
  • New Environmental Paradigm (NEP)
  • Mass Media
بنسون، جان. (1382). اخلاق محیط‌زیست(ترجمه عبدالحسین وهاب‌زاده). مشهد: جهاد دانشگاهی.
تومه، ژرژ. (1380). توسعه فرهنگی و محیط‌زیست(ترجمه محمود شارع‌پور). تهران: باز.
رابرتسون، ایان. (1373). درآمدی بر جامعه(ترجمه حسن بهروان). مشهد: آستان قدس رضوی.
ساتن، فیلیپ دبلیو. (1393). جامعه‌شناسی محیط‌زیست(ترجمه صادق صالحی). تهران: سمت.
ساروخانی، باقر. (1382). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط‌جمعی. تهران: انتشارات اطلاعات.
کوئن، بروس. (1387). درآمدی بر جامعه‌شناسی (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: فرهنگ معاصر.
گیدنز، آنتونی. (1374). جامعه‌شناسی(ترجمه منوچهر صبوری). تهران: نی.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1389). نظریه‌های رسانه. تهران: انتشارات همشهری.
 
 
Cudworth, E. (2003). Environment and Society: London and New York: Routledge Publication.
Dunlap, R. & VanLiere, K. (1978). The New Environmental Paradigm, A Proposed Measuring Instrument and Preliminary Results. Journal of Environmental Education, N. 9.
Dunlap, R; VanLiere, K; Mertig, A. & Emmet, J. R. (2000). Measuring Endorsement of The New Ecological Paradigm, A Revised NEP Scale In Journal of Social Issues, Vol. 56, No. 3, Pp. 425-442.
Salehi, S. (2010). Pepol and The Envivonment: Astudy of Environmental Attitude and Behovior In Iran LAP Lambert Academic Publishing.
UNESCO. (2009). Belem Framework For Action: Sixth International Conference on Adult Education in Brazil, use The Power and Capacity of Adult Education and Learning For Dynamic Future, Interprete Department of Education of UNESCO National Commission of Iran.