نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکترای بررسی مسائل اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در ادبیات اجتماعی، تخیل اجتماعی مفهومی نوین است که از سویی، ساختارهای اجتماعی آن را تعیین می‌کنند و از سوی دیگر، خود در ساخت فرایندهای اجتماعی نقشی سازنده دارد. رسانه‌ها یکی از تعینات اجتماعی تولیدکننده تخیل هستند. در این پژوهش، الگوهای تخیلات اجتماعی در میان کاربران رادیو و رسانه‌های تولید کاربر مجازی، تحلیل شده است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش کیفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته و همچنین نرم‌افزار MAXQDA10، چهار الگوی «تخیلات فردگرایانه»، «تخیلات فردگرایانه فرا مادی»، «تخیلات توسعه‌گرایانه ابزاری» و «تخیلات اجتماعی آرمانی» در کاربران رادیو شناسایی شده است. در میان کاربران رسانه‌های تولید کاربر مجازی، تنها الگوی تخیل به دست آمده «تخیل فرا واقع مصرفی» است که تولید‌کننده پیام با کاربرد خود ایده‌آ‌ل‌سازی، مخاطب را در مصرف به اقناع ذهنی می‌رساند. این رسانه‌ها قدرت اجتماعی خردی هستند که تخیلات مخاطبان را شکل می‌دهند. جریان اجتماعی تولیدشده مبتنی بر تخیل در هر دو رسانه، آرمان‌پردازی‌های فردی است که اهداف اجتماعی و معطوف به دیگری را کمتر در خود نهفته دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Imagination Patterns in the Radio and Virtual User- Generated Media

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bokharayee 1
  • Asefeh Tavakoli Khomeini 2

1 Assistant Prof. in Sociology of Payam Noor Uni.

2 Sociology

چکیده [English]

In social literature, social imagination is a new concept that on the one hand, it determines the social structure, and on the other hand, it has a significant role to build the social processes. Media is one of the Social determinants to generate imaginations. In this study, Social imaginary patterns among users of radio and virtual user generated media users have analyzed. To achieve this goal, using qualitative and semi-structured interviews, and employing MAXQDA10 software, has been identified four models of “individualist imagination”, “meta-material individualist fantasies”, “oriented-development fantasies tool“ and, “utopian social imagination” within radio users. Among the virtual user generated media, the only imagination pattern that has obtained is “consumed meta-real imagination” in which manufacturer of messages or audience's self-idealizing application of consumption will extend to mental convincing. These media are small social power that forms the audience's imagination. Imaginary-based social stream that manufactured in both media is somewhat individual idealizing, which has less social objectives that are inclined to other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Imagination
  • Radio
  • User Generated Media

 

بلخاری قهی، حسن. (1387). بررسی تطبیقی آرای ابن‌سینا و ساموئل کاریج در مورد تمایز میان خیال و تخیل. فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، 27، صص 24-1.
بلخاری قهی، حسن. (1385). تخیل هنری از دیدگاه شیخ اشراق. ماهنامه خبرنامه فرهنگستان هنر، 5 (43)، صص 59 -58.
ریچاردز، کیت. (1381). نگارش نمایشنامه رادیویى(ترجمه مهدى عبدالله‏زاده). تهران: سروش.
شریعتی، سارا. (1386). هانری دروش: جامعه‌شناسی در مواجهه با دین. تهران: کوچک.
شریعتی، سارا. (1385). جامعه ـ انسان‌شناسی تخیل. فصلنامه خیال، 17، صص 98 ـ 88.
کرایسل، اندرو. (1381). درک رادیو(ترجمه معصومه عصام). تهران: تحقیق و توسعه صدا.
نامور مطلق، بهمن. (1386). پدیدارشناسی تخیل نزد باشلار. فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر، 6.
هیلز، مت. (1391). فرهنگ مشارکت: جابجایی، تعامل و هویت در فرهنگ‌های دیجیتال، درک رسانه‌های جدید(ترجمه وازکن سرکیسیان). تهران: مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما.
 قانعی‌راد، محمدامین. (1387). نقد کتاب هانری دروش: جامعه‌شناسی در مواجهه با دین. بازیابی شده از:                                  http://www.isa.org.ir/node/1035
Bakshy, E. ; Karrer, B. & Adamic, L.A. (2009). Social Influence and The Diffusion of User-Created Content. Proceedings of The 10th ACM Conference on Electronic Commerce: New York, Pp. 325-334.
Boddy, W. (2004). New Media and Popular Imagination: Launching Radio, Television, and Digital Media in the United States. Oxford: University Press.
Douglas, S. J. (2004).  Listening In: Radio and The American Imagination. University of Minnesota Press.
Greenfield, P. M. & Beagles-Roos, J. (1988). Radio vs. Television: Their Cognitive Impact on Children of Different Socioeconomic and Ethnic Groups. Journal of Communication, Vol. 38, No. 2, Pp. 71–92.
Storey, J. (1999). Cultural Consumption and Everyday Life. New York: Arnold.
Valkenburg, P. M. (1994). Influence of TV on daydreaming and Creative Imagination: A review of Research. Psychological Bulletin, Vol. 116, No.2, Pp. 316-339.
Verma,N. (2012). Theater of the Mind: Imagination, Aesthetics, and American Radio Drama. London: the University of Chicago Press.