نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، استادیار دانشگاه اصفهان

2 دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه اصفهان

3 دکترای علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

شبکه‌های اجتماعی مجازی را می‌توان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تمایل شهروندان به شرکت در انتخابات و همچنین گرایش به هر یک از گروه‌های سیاسی مشروع در کشور دانست. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تمایل افراد به شرکت در انتخابات و همچنین گرایش سیاسی آنها بوده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کلیه دانشگاه‌های سطح شهر اصفهان را در سال تحصیلی 95-1394 شامل می‌شود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 306 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و با روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌‌دهد در حالی‌ که افزایش فعالیت در شبکه‌های اجتماعی موجب بالا رفتن میزان مشارکت انتخاباتی می‌شود، واقعی تلقی کردن محتوای شبکه‌های اجتماعی و همچنین افزایش مصرف روزانه چنین شبکه‌هایی تأثیر منفی بر تمایل افراد به شرکت در انتخابات داشته است. در نهایت، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شبکه‌های اجتماعی حتی بر گرایش‌های سیاسی افراد تأثیر می‌گذارند؛ به طوری که در اغلب موارد افرادی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، بیشتر از دیگران به سمت گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب گرایش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Virtual Social Network on Inclination to the Electoral Participation and Political Orientation (Case Study: College Students in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Reza Rahbarghazi 1
  • Hossein Masoudnia 2
  • Zahra Sadeghi Naghdali 3
  • Amir Hossein Poore 4

1 Assistant Prof. in Political Science of Isfahan Uni.

2 Associate Prof. in Political Sciences of Isfahan Uni.

3 Assistant Prof. in Political Science of Isfahan Uni.

4 Political Science

چکیده [English]

It seems that social media is one of the most important factors influencing on the willingness of citizens to participate in elections and their tendency to one of the legitimate political group in the country. In this regard, the main objective of this study is to evaluate the effect of social media network on people's tendency to participate in elections as well as their political orientation. For these purpose the target population included all university students in Isfahan in the academic year 95-1394. 306 of them have selected through cluster sampling as sample size, and the study conducted in survey method. In this respect, the result shows whereas increasing activity on the social media cause increase in electoral participation, but the real treat to the social network content and increase the daily intake of such networks have a negative impact on people's tendency of participating in the election. Finally the results indicate that the social network influence people’s political orientation, in such way that people whose form social network  usage are more likely to tend to seek the reformist political group than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Network
  • Participation in Elections
  • Political Orientation

 

احمدی، فردین. (1393). تأثیر شبکه مجازی فیس‌بوک بر نوع مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران (با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت‌ معلم.
جعفری، علی و روحانی، مهدی. (1394). بررسی نقش اینترنت در توسعه سیاسی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 77، صص 142- 123.
سردارنیا، خلیل‌الله. (1388). اینترنت. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 16 (60).
عبداللهیان، حمید و حقگویی، حسن. (1389). تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران. مجله جامعه‌شناسی ایران، 4، صص 159-130.
عدلی‌پور، صمد؛ قاسمی، وحید؛ قصابی، رضوان و طاهری، نقی. (1393). تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر اعتماد و مشارکت سیاسی جوانان. مطالعات فرهنگ ارتباطات، 28، صص 173-155.
ضیاء‌هاشمی و همکاران. (1388). عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران. پژوهشنامهعلومسیاسی، 5 (1).
کاستلز، مانوئل. (1380). ظهور جامعه شبکه‌ای(ترجمه احد علیقیان و افشین خاکباز). تهران: طرح نو.
مجتهدی نجفی، محمود. (1394). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مسائل سیاسی ـ اجتماعی کشور از سال 1387 تا 1393. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
مسعودنیا، حسین؛ محموداوغلی، رضا؛ رهبرقاضی، محمودرضا و فروغی، عاطفه. (1390). بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی. نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تبریز، 35، صص 192-171.
هرسیج، حسین؛ ابراهیمی‏پور، حوا؛ رهبرقاضی، محمودرضا و ملکان، مجید. (1392). بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 4، صص 226 -1.
Austin, E. W. & Pinkleton, B. E. (1999). The Relation Between Media Content Evaluations and Political Disaffection. Mass Communication & Society, Vol. 2, No. 3/4, Pp. 105–122.
Bennett, S. E. & Rademacher, E.W. (1997). The age of Indifference” Revisited: Patterns of Political Interest, Media Exposure, and Knowledge Among Generation X, In S.C. Craig and S.E. Bennett (Eds) after The Boom: The Politics of Generation X, Pp. 21 – 42. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Bimber, B. (1999). The Internet and Citizen Communication With Government: Does The Medium Matter?. Political Communication, Vol. 16, No. 4, Pp. 409 - 428.
Blumler, J. G. & Gurevitch, M. (2000). Rethinking The Study of Political Communication. In J. Curran & M. Gurevitch (Eds.), Mass Media and Society, Pp. 155 – 172. London: Arnold.
Carpini, D. (2000). Gen.Com: Youth, Civic Engagement, and The New Information Environment. Political Communication, 17, Pp. 341 – 349.
Crotty, W. J. & Jacobson, G. C. (1980). American Parties in Decline. Little Brown and Company.
Groshek, J. & Dimitrova, D. V. (2010). Assessing Political Outcomes of New Media Use in The 2008 Presidential Election. Presented To The Political Communication Division, International Communication Association (ICA), Singapore.
Kushin, M. J. & Yamamoto, M. (2010). Did Social Media Really Matter? College Students' Use of online Media and Political Decision Making In The 2008 Election. Mass Communication and Society, 13, Pp. 608 – 630.
Margolis, M. & Resnick, D. (2000). Politics as Usual: The Cyberspace “Revolution.” London: Sage.
Margolis, M. & Resnick, D. (2000). Politics as Usual: The Cyberspace Revolution. Thousand Oaks, CA: Sage.
Mutz, D. C. (2002). The Consequences of Cross-Cutting Networks for Political Participation. American Journal of Political Science,Vol. 46, No. 4, Pp. 838 – 855.
Nie, N. H. ; Hillygus, D. S. & Erbring, L. (2002). Internet Use, Interpersonal Relations and Sociability: A Time Diary Study. In B. Wellman and C. Haythornthwaite (Eds.). Internet and Everyday Life (Pp. 215 - 243). Oxford: Blackwell.
Norris, P. (2001). Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty and The Internet In Democratic Societies. Cambridge University Press.
Putnam, R. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, Vol. 6, No. 1, Pp. 65 - 78.
Towner, T. L. & Dulio, D. A. (2011). an Experiment of Campaign Effects During The Youtube Election. New Media and Society, 13, Pp. 1 – 19.