نوع مقاله : شبکه اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

3 دکترای ارتباطات و مدیریت، استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

حضور در فضای مجازی، بویژه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه ، بنا بر ویژگی‌ها، امکانات و کارکرد‌های خاص این فضا و با عنایت به وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهروندان در جامعه ایران، تأثیرات عمیقی بر جنبه‌های مختلف ارزش‌های اجتماعی کاربران در شهر‌های مختلف کشورمان می‌گذارد. مقاله حاضر، چگونگی این تأثیر را در میان دو نسل جوان و میانسال، مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش به روش پیمایش و از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه تشکیل می‌دهند و 512 نفر از دو نسل جوان و میانسال ساکن در پنج استان به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد که بین استفاده از شبکه اجتماعی موبایلی و میزان تفاوت‌های ارزشی بین‌نسلی رابطه وجود دارد اما در بیشتر موارد، این همگرایی مثبت نیست و منجر به کاهش گرایش نسل‌های جوان و میانسال به ارزش‌های اجتماعی جامعه ایرانی شده است. همچنین بین میزان بهره‌مندی از شبکه اجتماعی، با ارزش‌های فرد‌گرایی، انتخاب پوشش مدرن و معیار‌های ظاهری همسرگزینی، رابطه معنادار و مستقیم برقرار است اما در ارزش‌های قانون‌گرایی، دین‌گرایی، مسئولیت‌پذیری و معیار‌های اخلاقی همسر‌گزینی، رابطه معنادار و معکوس است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Using Mobile-Based Social Networks on Social Values A case study of youths and adults residing in five Iranian provinces

نویسندگان [English]

  • Saeed Faramarziyani 1
  • Shahnaz Hashemi 2
  • Ali Akbar Farhangi 3

1 Communication Sciences

2 Associate Prof. in Communication Sciences, Azad Uni.

3 Full Prof. in Communication & managment, Azad Uni.

چکیده [English]

Presence at virtual space – particularly in mobile-based social networks, due to their characteristics, options and special functions as well as social, political and cultural conditions of Iranian citizens – has a deep impact on users' different social values across various cities in Iran. The present paper studies the impact on two generations, i.e. the young and the adult. This research was carried out using a survey and the samples were selected by clustered sampling. The population consisted of mobile-based social networks users of which 512 individuals from both generations from across five different provinces were selected as samples of the study. Findings indicate that there is a relationship between using mobile-base social networks and the level of value-related inter-generational differences between the two generations in question. However, in most cases, this convergence is not positive and results in decreased tendency of both generations towards Iranian society social values. There is also a direct and significant relationship between using social networks and individualistic values, choice of modern dressing and superficial criteria for choosing a wife. However, there is an adversely significant relationship between law-abiding, tendency towards religion, accountability and ethical criteria for choosing wife.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Mobile Phone
  • Social Values
  • Iranian Society
آگبرن، ویلیام و نیم‌کوف، مایر فرانسیس. (1388). زمینه جامعه‏شناسی (ترجمه امیر‌حسین‏ آریان‏پور). تهران: گستره.
ارباب‌افضلی، حسین. (1391). قابلیت‌ها و تهدیدات رسانه‌ای تلفن همراه و راهکارهای ارتقای قابلیت‌ها و مقابله با تهدیدات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
استون، راب. (1379). مبتکران بزرگ جامعه‌شناسی ( ترجمه مهرداد میردامادی). تهران: مرکز.
اسلوین، جیمز. (1380). اینترنت و جامعه (ترجمه عباس گیلوری و علی رادباوه). تهران: کتابدار.
انصاری، منصور. (1391). اینترنت و دموکراسی. ماهنامه گزارش گفتگو، 5 (1).
الوندی، پدرام. (1389). رسانه‌های شهروندی در ایران الگوها و روندهای شکل‌گیری روزنامه‌نگاری شهروندی در فضای مجازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
بیرو، آلن. (1375). فرهنگ علوم اجتماعی (ترجمه باقر ساروخانی). تهران: کیهان.
حاج‌محمدی، مریم. (1388). تلفن همراه و نوجوانان؛ عوامل مؤثر بر گرایش به کارکردهای استفاده از تلفن همراه در میان نوجوانان شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
ریتزر، جورج. (1388). نظریهجامعه‌شناسیدردورانمعاصر (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: علمی.
سعد، علی. (1391). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در سازماندهی هیجانات اجتماعی مطالعه موردی تلفن همراه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
کرمی، محمدتقی. (1393). استفاده از شبکه‌های اجتماعی. فصلنامه سپیده دانایی، 84.
محسنی، منوچهر. (1374). جامعه‌شناسی علم، جامعه و تکنولوژی. تهران: طهوری.
محسنی، منوچهر. (1379). بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی، فرهنگی در سطح شهر تهران.  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
منطقی، مرتضی. (1386). جوان و بحران‌های اجتماعی: تجربه غرب و ایران. در کتاب مجموعه مقالات نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
مهدی‌زاده، شراره. (1388). بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگـی جوانان. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 5 (17).
نخغی، روح‌الله. (1393). پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی؟. فصلنامه سپیده دانایی، 48.
وثوقی، منصور و نیک‏خلق، علی‏اکبر. (1381). مبانی جامعه‏‌شناسی. تهران: بهینه.
Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13, No. 1, Pp. 210-230.
Golder, S. A. & Wilkinson, D) .2011(. Rhythms of Social Interaction: Messaging Within a Massive Online Network. in C. Steinfeld, B. T. Pentland, M.
Grinols, A. (2014 (. Multitasking With Smartphones in the College Classroom, Business and Professional Communication Quarterly. Free Press.
Miller, G. (2012). The Smartphone Psychology Manifesto, Perspectives on Psychological Science.
Marx, G.T. (1999). Reflections on Sociology of Anonimity. The information sociaety. New Yourk: Henry Holt.
Nyre, l.; Solveig, B. & Bjornar, T . )2012(. Locative Journalism: Designing a Location Dependent  News Medium for Smartphones. The International Journal of Research into New Media Technologies; London: Amold.
Ohme, J .)2015(. The Acceptance of Mobile Government from a Citizens’ Perspective: Identifying Perceived Risks and Perceived Benefits, Mobile Media & Communication.
Rhengold, H. (1993). Daily Life in Cybespace, The Virtual Communicanity :Homesteading of The Electronic Frontier, Nottingham : Trent University.
Turkle, S. (1995). Life on Screen: Identity in The Age of The InternetNew York: Simon and Schuster.
Turkle, S. (1996). Who are we.In Trend David (ed). (2001). Reading  Digital Culture, Oxford: Black Well.
Yang, S. )2012(. Mobile Applications and 4G Wireless Networks: a Framework for Analysis; London .