نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از مقاله حاضر، تبیین کارکردهای رسانه‌های جمعی به منظور تسهیل مسیر توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش است. از آنجا که موانع بسیاری بر سر راه خصوصی‌سازی ورزش در کشور ما وجود دارند، هر گونه تدبیر هوشمندانه به منظور غلبه بر موانع فراروی خصوصی‌سازی ورزش، نیازمند فراهم آمدن تصویری مطابق با واقع از موانع است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه‌های عمیق با نخبگان، موانع و مؤلفه‌های فراروی خصوصی‌سازی ورزش در قالب چهار مانع اصلی و 40 مؤلفه فرعی شناسایی شده‌اند. موانع اصلی فراروی خصوصی‌سازی ورزش بر اساس یافته‌های تحقیق به ترتیب عبارتند از: موانع مدیریتی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ـ حقوقی. در نهایت نیز نقش و کارکرد رسانه‌های جمعی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادها در زمینه توسعه مشارکت بخش خصوصی، در قالب چهار کارکرد اجتماعی، اطلاعاتی، فراغتی و احساسی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media and Enhancement of Private Sector Participation in Sports Sector

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amiri 1
  • Shahrzad Nayyeri 2
  • Marjan Saffari 3
  • Fatemeh Delbari Ragheb 4

1 assistant Prof. in management of Tehran Uni

2 media management of Tehran Uni

3 sport management of Tarbiat Modarres Uni

4 public administration of Tehran Uni

چکیده [English]

The present article aims to shed lights on mass media functions regarding facilitation of private sector participation in the country’s sports sector. Since there are various obstacles to privatization of sports in Iran, any prudent measures to tackle such impediments require a realistic picture of the existing problems. Using comparative studies and deep interviews with elites, the article identifies four main types and forty sub-components of barriers impeding privatization of sport sector in Iran. According to the research findings, the main obstacles blocking privatization of sports sector in Iran are as following: managerial, social- cultural, political-legal and economic obstacles. Finally, the role and function of mass media as one of the most important institutions working for enhancement of private sector participation has been examined at four levels of society, information, recreation and feeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization of Sports
  • Private sector
  • Mass Media
  • Media Function
آقایی، سیدداود. (1387). نقد و بررسی نظریه‌های مطرح درباره نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی،56، صص 27ـ7.
آقایی، لیلا. (1385). بررسی نحوه مشارکت بخش خصوصی در ساخت اماکن ورزشی با تأکید بر پیامدهای آن در کلان‌شهر تهران. مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهر و ورزش.تهران:تربیت بدنی شهرداری، صص 302ـ291.
احمدی، اژدر. (1386). موانع و مشکلات موجود خصوصی‌سازی حوزه ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه‌ها و مراکز خصوصی ورزشی شهرستان ارومیه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
احمدی، اژدر؛ محمدزاده، حسن و ترتیبیان، بختیار. (1385). مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهر و ورزش. تهران: تربیت بدنی شهرداری.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا. (1377). نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران و بررسی عملکرد آنها. مجله حسابدار،127، صص 25ـ16.
اولریش فن وایزشکر، ارنست؛ یونگ، اوران آر و فینگر، ماتیاس. (1386). محدودیت‌های خصوصی‌سازی(ترجمه محمد صفار). تهران: معاونت مطالعات، برنامه‌ریزی و ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی.
الهی، علیرضا. (1387). موانع توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران و ارائه راهکارهای مناسب. رساله دکترا، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
بهرام‌نژاد، زهرا. (1386). بررسی مقایسه‌ای روند خصوصی‌سازی در روسیه، چین، هند، بولیوی، لهستان و برزیل. جهان خصوصی‌سازی،6، صص 48ـ42.
پاداش، دنیا. (1388). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی: مقایسه بین روش Topsis و AHP (با تأکید بر فوتبال). همایش بین‌المللی علم و فوتبال.
پایگذار، ناصر. (1387). تست سلامتی جامعه. مجموعه مقالات دومین همایش سرمایه‌گذاری برای توسعه فضاهای ورزشی شهر تهران (چالش‌ها و فرصت‌ها). تهران: سازمان ورزش شهرداری، صص 255ـ253.
پل، رونالد آر. (1379). روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران (ترجمه نجلا حریری). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
تقوی، مهدی. (1374). خصوصی‌سازی از تئوری تا عمل. تهران: آگاه.
جاشی، گوپال. (1385). خصوصی‌سازی در جنوب آسیا: حداقل نمودن پیامدهای منفی اجتماعی ناشی از تجدید ساختار (ترجمه سازمان خصوصی‌سازی). تهران: معاونت مطالعات، برنامه‌ریزی و ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی.
جعفری صمیمی، احمد. (1371). اقتصاد بخش عمومی 1. تهران: سمت.
جلیلیان، غلامرضا و خبیری، محمد. (1384). توصیف وضعیت باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران و مقایسه آن با باشگاه‌های لیگ‌های برتر کشورهای چین و مالزی. نشریه علوم حرکتی و ورزش،5، صص 54ـ41.
حیدری کرد زنگنه، غلامرضا. (1388). راهکارهای ارتقای خصوصی‌سازی در ایران. تهران: پندار پارس.
دانایی‌فرد، حسن و مظفری، زینب. (1387). ارتقا روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی. پژوهش‌های مدیریت،1، صص 162ـ131.
داورزنی، داور. (1374). تأثیر خصوصی‌سازی بر کارایی و اثربخشی ورزش کشور. رساله دکترا، تهران: دانشکده مدیریت.
رضوی، محمدحسین. (1383). تحلیل سیاست خصوصی‌سازی در ورزش کشور با تأکید بر ورزش قهرمانی.رساله دکترا، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
رضوی، محمدحسین. (1384). خصوصی‌سازی و کارایی در ورزش. نشریه حرکت، 23.
رضوی، محمدحسین. (1385). خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور. نشریه حرکت،27،صص 31ـ19.
ریاحی، محمدرضا. (1390). ایران و امریکا (توسعه تضاد در بستر قدرت نرم رسانه). قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1388). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: دانشگاه تهران.
عزیزنژاد، صمد. (1387). موانع سرمایه‌گذاری در ورزش و راهکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی. مجموعه مقالات دومین همایش سرمایه‌گذاری برای توسعه فضاهای ورزشی شهر تهران (چالش‌ها و فرصت‌ها). تهران: سازمان ورزش شهرداری، صص 52ـ15.
قاسمی، حمید. (1387). نقش رسانه‌ها در خصوصی‌سازی فوتبال. همایش بین‌المللی خصوصی‌سازی فوتبال. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
کابلی‌زاده، احمد. (1384). خصوصی‌سازی مردمی، کارایی همراه با عدالت. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
کازنو، ژان. (1384). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی (ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی). تهران: اطلاعات.
کمیجانی، اکبر و خوشپور، حسن. (1376). مبانی نظری شکل‌گیری شرکت‌های دولتی و علل طرح خصوصی‌سازی در کشور (اهداف‌ـ فرایند قانونی). پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی،7، صص 64ـ43.
کمیجانی، اکبر و همکاران. (1382). ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ایران. تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
کیکری، سونیتا و نلیس، جان. (1387). خصوصی‌سازی در بخش‌های رقابتی: گزارشی از وضعیت کنونی (ترجمه سازمان خصوصی‌سازی). تهران: معاونت مطالعات، برنامه‌ریزی و ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی.
مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. (1388). چالش‌ها و الزامات خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
مارشال، کاترین و راسمن، کرچن ب. (1377). روش تحقیق کیفی(ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محقق، محمد جواد. (1389). الزامات خصوصی‌سازی و تجربه خصوصی‌سازی در برخی کشورها. جهان خصوصی‌سازی،1.
منوریان‌، عباس. (1381). خصوصی‌سازی: رویکردی تطبیقی. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 53 و 54.
مهدوی، عبدالحمید. (1383). بررسی فرایند خصوصی‌سازی در توسعه ورزش کشور و روش‌های آن. تهران: مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور.
نیکو اقبال، علی‌اکبر. (1371). مشکلات و اولویت‌ها در ادارات عمومی کشورهای در حال توسعه. مجله مدیریت دولتی،17،ص 60.
هومن، حیدرعلی. (1389). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
هیوز، آون. (1380). مدیریت دولتی نوین (ترجمه سیدمهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده). تهران: مروارید.
وردی‌نژاد، فریدون و بهرامی رشتیانی، شهلا. (1388). جامعه‌شناسی خبر. تهران: ثانیه.
Aldousari, B.M.A. (2004). Sport Development in Kuwait. Unpublished doctoral dissertation. Ohio State University.
Alexander, D.L.; kern, W. & John, N. (2000). Valuing the consumption benefits from professional sports franchises. Journal of Urban Economics, Vol. 48, Pp. 321- 337.
Barros, C.P. (2006). The financial crisis in portuguese football. Journal of Sport Economics, Vol. 7, No. 1, Pp. 96-104.
Freybote, J. (2007). The application of corporate real estate strategies to sport facilities. The Construction and Building Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyor. Georgia Tech. Atlanta USA.
Hang, Yu. (2006). An analysis of sport business in the great china region from a strategic perspective. International Journal of Sport Management and Marketing, Vol. 1, No. 4, Pp. 349-358.
Hensley, M.L. & White, E.P. (1993). The privatization experience in Malaysia: integrating build-operate-own and build-operate-transfer techniques within the national privatization strategy. The Columbia Journal of World Business, Issue 1, Vol. 28, Pp. 70-80.
Li, S.M. & Chung, T.M. (2006). Internet function and internet addictive behavior. Computers in Human Behavior, Vol. 22, Pp. 1067-1071.
Vega, G. (2003). Managing Teleworkers and Telecommuting Strategies. United States of America: praeger publishers.
Wu, X.R. & Hu, X. (2007). Consideration of privatization management of public sport facilities. Journal of Hubei Sports Science, Vol. 26, Pp. 10- 11.