نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه گیلان

2 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشیار دانشگاه گیلان

3 دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشیار جهاد دانشگاهی کشور

4 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر، به مقایسه وضع موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ پیمایشی است و به صورت میدانی اجرا شده است. نمونه آماری این پژوهش را 100 نفر از صاحبنظران حوزه رسانه، 100 نفر از صاحبنظران حوزه ورزش و 100 نفر از بانوان ورزشکار در سطح ملی و قهرمان کشوری تشکیل دادند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، بین وضع موجود و مطلوب رسانه‌های گروهی در ورزش بانوان از دیدگاه آزمودنی‌ها تفاوت معنا‌داری وجود دارد. یعنی رسانه‌های گروهی نقش زیادی در توسعه ورزش بانوان دارند و این نقش به دلایلی، به درستی ایفا نمی‌شود. استفاده بهینه از کارکرد‌های رسانه‌های گروهی، برای اعتلای ورزش بانوان در سطح جامعه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Radio, TV and the Press in Women Sports

نویسندگان [English]

  • Maryam Mahdaviyan Mashhadi 1
  • Mehrali Hemmati Nejad 2
  • Abdolhamid Ahmadi 3
  • Mohammad Ehsani 4

1 sport management of Gillan Uni

2 assistant prof. in sport management of Gillan Uni

3 assistant prof. in sport physiology of Jahad Uni.

4 assistant prof. in sport management of Tarbiat Modarres Uni

چکیده [English]

The present study explores views of experts on the role of radio, television and the press in women sports and compares the current state with the ideal one. Description and a survey were used as research methodology in this field study. Samples included 100 experts on media, 100 experts on sports and 100 woman athletes at champion and national level. A researcher-made questionnaire was used to collect data of the study. Findings indicate that in the view of experts there’s a significant difference between the current state of mass media and the ideal one with regard to women sports. In other words, mass media play a significant role in women sports, however, this role is not adequately played. Proper adaptation of cooperative functions is necessary to improve women sports in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media
  • Women Sports
  • Sports Experts
  • Media Experts

 

آقاجانی چوبر، نوشین. (1375). بررسی نقش ورزش بانوان در مطبوعات ورزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
اتقیا، ناهید. (1384). نیازسنجی از اقشار مختلف زنان کشور درباره ورزش همگانی به منظور تدوین الگو. طرح پژوهشی، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
افچنگی، محمود. (1380). تصویر ورزش در روزنامه‌های ایران، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
بارفروش، احمد. (1381). تحلیل محتوای نشریات ورزشی (از سال 79 تا سه ماهه اول سال81) بر روی 8 روزنامه ورزشی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
خبیری، محمد. (1384). مقایسه پوشش رسانه‌ای ورزش زنان در جهان و ایران. پنجمین کنگره بین‌المللی علمی ـ ورزشی به سوی آینده.
دارابی، مهری. (1380). بررسی عوامل فرهنگی گرایش زنان به ورزش در تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
داودی، نادر. (1379). بهره‌مندی جوانان ایرانی از مطبوعات ورزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
رجبی، رضا و احمدی، عبدالحمید. (1384). ورزش زنان در آیینه رسانه‌ها، بررسی جایگاه ورزش زنان در رسانه‌های گروهی ایران و جهان و راهکارهای توسعه. پنجمین کنگره بین‌المللی علمی ـ ورزشی به سوی آینده.
رحیمی اجدادی، فرهاد. (1375). تحلیل محتوای نقش زنان در وسایل ارتباط جمعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم ارتباطات.
رسولی، رضا. (1383). تحلیل روزنامه‌های منتخب سراسری. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رضایی، مونا. (1383). تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی منتخب سال 1383ـ1380 با رویکرد ورزش زنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
سلامی، فاطمه. (1381). توصیف موانع شرکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی. طرح پژوهشی، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
غفوری، فرزاد. (1382).رسانه‌های گروهی و نقش آن در نگرش جامعه نسبت به ورزش.رساله دکترا، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
غفوری، فرزاد؛ رحمان‌سرشت، حسین؛ کوزه‌چیان، هاشم و احسانی، محمد. (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. نشریه حرکت، 16.
کاشف، مجید. (1373). تحلیل محتوای مجلات ورزشی، سازمان تبلیغات اسلامی. المپیک، 2 (1 و 2).
کردی، محمدرضا. (1383). بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور. طرح پژوهشی، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کردی، محمدرضا. (1385). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در ورزش کشور. طرح پژوهشی، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کشاورز، لقمان. (1381). تأثیر رسانه‌های دیداری‌ـ‌ شنیداری در میزان یادگیری دانشجویان رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
محمدی بازنشین، حامد. (1384). بررسی ساختار و تحلیل مجلات منتشرشده کیهان ورزشی و دنیای ورزش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
ناظمی، مازیار. (1379). تحلیل محتوای اخبار ورزشی واحد مرکزی خبر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم ارتباطات.
نجفی اصل، مرضیه. (1379). نظرخواهی از مردم تهران درباره اخبار و برنامه‌های ورزشی شبکه خبر. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
Barney, R. (1993). American Olympic Commercialisation-A Boom Olympism, Thirty-eight years of lectures 1961-1998, International Olympic Academy (IOA), p. 306.
Cianfrone, B.A. & Zhang, J.J. (2006). Differential Effects of Television Commercials, Athlete Endorsements, and Venue Signage During a Televised Action Sports Event, Journal of Sport Management. Vol. 20, No. 3, Pp.322-344.
Coakley, J.J. (1978). Issues and Controversies, Sport in Society. C.V. Mosby Co. S.L.
Duncan, M.C. & Hasbroek, C.A. (1988). Denial of power in televised women’s sports. Sociology of Sport Journal. Vol. 5, Pp. 1-21.
Harris, J. & Clayton, B. (2002). Feminist, masculinity, physicality and the English tabloid press: the case of Anna Kournikova. le cas de Anna Kournikova. International Review for the Sociology of Sport. London: 37(3/4), Pp. 397-413.
Home, J. (2005). Sport and the Mass Media in Japan, Sociology of Sport Journal, Vol. 22, No. 4, Pp. 415-432.
Jones, D. (2004). Half the Story? Olympic Women on ABC News Online. Media International Australia - Incorporating Culture & Policy, 15. Retrieved March18, 2006 from EBSCOhost Web site:
http://www.epnet.com
Kane, M.J. & Greendorfer, S. (1994). The Media’s Role in Accommodating and Resisting Stereotyped Images of Women in Sport, Women media and sport: challenging gender values. Pp. 28-44.
Kane, M.J. & Parks, J.B. (1992). The social construction of gender difference and hierarchy in sport journalism-Few new twists on very old themes, Women in Sport and Physical Activity Journal. 1, Pp. 49-83.
Lee, L.F. (2005). Spectacle and Fandom: Media Discourse in Two Soccer Events in Hong Kong, Sociology of Sport Journal. Vol. 22, No. 2, Pp. 194-213.
Lombard, M.; Snyder-Duch, J. & Bracken, C.C. (2002). Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder reliability, Human Communication Research, 28 (4), Pp. 587-604.
Macaloon, J. (1992). Sponsorship Policy and Olympic Ideology: Towards a New Discourse, Thirty-eight years of lectures 1961-1998, International Olympic Academy (IOA), p. 295.
Messner, M.A.; Duncan, M.C. & Cooky, C. (2003). Silence, sports bras, and wresting porn: women in televised sports news and highlights shows, Journal of Sport and Social. Pp.38-51.
Women’s Sports Foundation UK. (2004). Executive Summary Women in Sport in the East of England Research.
Women’s Sports Foundation UK. (2006). Environment, Communications, Information Technology and the Arts References Committee About time!, Women in Sport and Recreation in Australia.
Women’s Sports Foundation UK. (2006). Research Report Women in The 2006 Olympic and Perelympic Winter Games an Analysis of Participation, Leadership and Media Coverage.
Yarles, M. (1994). The New Political, Economic, Social and Organizational Aspects of the Olympic Movement, Thirty-eight years of lectures 1961-1998, International Olympic Academy (IOA), p. 314.
Zecevic, L. (1985). The XIVth Olympic Winter Games Sarajevo 1984. Thirty-eight years of lectures 1961-1998, International Olympic Academy (IOA), p. 235.