نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تبادل کلامی و زبانی میان انسان‌ها، به ‌صورت توالی عبارات و جملات منفک و منفصل نیست. این عبارات زبانی، دست‌کم تا حدودی، تلاش‌هایی مشارکتی هستند که هر یک از افراد مشارکت‌کننده در گفتگو، هدف یا مجموعه‌ اهدافی را در آنها تشخیص می‌دهند و یا سمت و سوی مورد توافق در گفتگو را به ‌رسمیت می‌شناسند. این هدف یا سمت‌ و سو، می‌تواند از ابتدا ثابت باشد؛ یا اینکه در طول تبادل کلام متحول شود. پاول گرایس، اصل همکاری را با چهار قاعده‌ کلی آن، به عنوان رهنمود ارتباط ایده‌آل در معنی‌شناسی و ارتباط مطرح کرده است. اما این اصل، همیشه به صورت کامل رعایت نمی‌شود زیرا به دلایل گوناگونی ممکن است از قاعده‌های کلی آن، تخطی صورت بگیرد. با هر بار تخطی از اصول گرایس، معانی ضمنی‌ای تولید می‌شود، که معنای صریح را دچار خلل می‌کند. در این مقاله، اصل گرایس در دو متن خبری مورد ملاحظه قرار گرفته است. اصول گرایس که به اصول تعاون شهرت دارند، دارای چهار اصل کیفیت، کمیت، ارتباط و شیوه هستند که رعایت آنها در هر مکالمه‌ای باعث ایجاد ارتباط کامل و مشترک می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Grice Cooperative Principle in News Stories A case study of two similar News Stories

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Zabolizadeh 1
  • Ramin Golshahi 2
  • Seyyed Neda Musavi 3

1 assistant prof. in communication science of Allameh Tabatabaee Uni

2 linguistics

3 linguistics

چکیده [English]

Verbal and linguistic communications among human beings do not occur merely as a sequence of single phrases and sentences. These linguistic items are, at least somehow, cooperative attempts in which each of the participants in a dialogue identifies a goal or a set of goals or recognizes the agreed direction of talk. Such a goal or direction could be fixed from the very beginning or undergoes changes through the course of communication. Paul Grice introduces the Cooperative Principle with four general maxims as a guideline to implement an ideal conversation in terms of semantics and exchange. This principle, however, may not be observed constantly as its maxims could be violated noticeably in the course of a dialogue. Violation of Gricean maxims could allow for unwanted implicatures infringing the explicit meaning of the utterance. In this article, Grice Principle is examined in two separate, but similar news stories. Gricean Maxims which are known as Cooperative Maxims include maxim of quality, maxim of quantity, maxim of relevance and maxim of manner. Full observance of these maxims would bear conclusive mutual communication at any talk.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grice
  • Gricean Cooperative Maxims
  • Discursive Semantics
  • News
  • Cooperative Principle
Austin, J.L. (1962). How to Do Things With Words, Oxford: Clarendon Press.
Buhler, K. (1978). Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache, Frankfurt: Ullstein (Erstausgabe 1934).
Frege, F.L.G. (1892). Uber Begriff und Gegenstand in Vierteljahresschrift fur wissenschaftliche Philosophie XVI, Pp. 192-205.
Grice, P. (1975). Logic and Conversation in Cole. Pp. 45-60. 
Jakobson, R. (1974). Aufsatze zur Linguistik und Poetik, Herausgegeben und eingeleitet von W. Raible. Munchen: Nymphenburger.
Searle, J.R. (1969). Speech Acts, London: Cambridge University Press.
Van Dijk, T.A. (1985). Semantic Discourse Analysis in Discourse, Vol. 2, Pp. 103-110.