نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرکل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامه های سیاسی

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده

قانون هدفمندی یارانه‌ها که از آن به «جراحی اقتصادی» تعبیر شده است، برای اجرا به زمینه‌سازی‌های گسترده و ایجاد هماهنگی میان مردم و مجریان قانون نیاز داشته است؛ طی این مدت، سازمان صداوسیما، وظایف اصلی، آموزشی و اطلاع‌رسانی را در خصوص این قانون و مسائل مرتبط با آن بر‌عهده داشته تا میزان انحراف احتمالی هر یک از بخش‌های اجرایی را از شاخص‌ها و اهداف مورد نظر اعلام کند. در پژوهش حاضر، همه خبرهای مرتبط با این قانون (354 خبر) در 6 ماهه دوم سال 89 ، در دو بخش خبری شبکه خبر (ساعت 13) و شبکه اول سیما (ساعت 14) به روش «تحلیل محتوا» بررسی شده است. پرسش اصلی، چگونگی و میزان انعکاس مطالب مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها و شاخص‌های مطرح در این قانون بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میان بخش‌های خبری شبکه‌های مورد بررسی و نحوه انعکاس مطالب مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، رویکرد انتشار مطالب و ماهیت و میزان پرداختن به شاخص‌های این قانون، رابطه معنا‌داری وجود دارد. همچنین خبرهای این قانون، بیشتر رویدادمدار، با رویکرد ترغیبی، اطلاع‌رسانی و فاقد حتی یک مورد نگاه انتقادی بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Covering News on Subsidy Reform Plan in Iran A case study of News on Channel One and News Network (IRINN)

نویسندگان [English]

  • akbar nasrollhi 1
  • Hossein Nikpour 2

1 director general for monitoring and evaluation of news & political program

2 communication science

چکیده [English]

Subsidy Reform Plan, also known in Iran as “Economic Surgery”, needed conclusive ground preparation, coordination and cooperation between people and the executives. Since the adoption of the plan, IRIB has undertaken the responsibility of informing and educating the public on the plan and assumed the task of announcing any possible deviations from rules and its specified objectives in the course of implementation of the plan. In the present article, all news stories related to the Subsidy Reform Plan (totally 354 news stories) within the second half of the year 1389 (Iranian calendar) in two separate news edition, i.e. News Network (1p.m.) and Channel One (2p.m.) were studied using Content Analysis. Research question focused on the manner and extent of covering issues related to Subsidy Reform Plan and indicators related to it. The findings indicate that there is a significant correlation between news editions of the two examined channels and the manner of covering news stories related to Subsidy Reform Plan, the approach adopted to disseminate news and nature and extent of covering the plan’s indicators. Furthermore, the news stories covering the plan were mostly event-centered, persuasive, informative and uncritical.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidy Reform Plan
  • Agenda - Setting
  • Framing
  • Gate Keeping
  • News

 

اُسولیوان، تام و همکاران. (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات (ترجمه میرحسن رئیس‌زاده). تهران: فصل نو.
بروجردی علوی، مهدخت. (1372). دروازه‌بانی خبر چیست؟ دروازه‌بانان کیستند؟. فصلنامه رسانه، 1 (4).
دفلور، ملوین و دنیس، اورت ای. (1383). شناخت ارتباط جمعی (ترجمه سیروس مرادی). تهران: دانشکده صدا‌و‌سیما.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1384). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شکرخواه، یونس. (1379). خبر. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
شکرخواه، یونس. (1382). واژه‌نامه ارتباطات. تهران: سروش.
قاضی‌زاده، علی‌اکبر. (1379). ویراستاری و مدیریت اخبار. تهران: مؤسسه ایران.
محسنیان‌راد، مهدی. (1378). ارتباط‌شناسی ـ ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی و جمعی). تهران: سروش.
مک کوئیل، دنیس. (1388). درآمدی بر نظریه ارتباط جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1380). تصویرسازی منفی رسانه‌ها غرب از جهان اسلام و ملل شرق. فصلنامه رسانه، 47.
Dearing, L.W. & Rogers, M.E. (1992). Communication Concepts: Agenda Setting. Thousand Oaks, sage.
McCombs, M.E. (2004). The Agenda setting Approch in Don Nimmo and Keith K. Sanders. Hand Book of Political Communication, sage.
Sheafer, T. (2007). How to Evaluate It: The Role of Story-Evaluative Tone in Agenda Setting and Printing. Journal of communication, 57, Pp. 21-39.