نوع مقاله : شبکه اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس ‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور مشهد

چکیده

در عصر حاضر، با ورود چشمگیر زنان و دختران به فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌ها تأثیرات فراوانی بر روی آنها گذاشته‌اند. یکیاز جنبههایمهمیکهازشبکه‌های اجتماعی مجازیتأثیر می‌پذیرد،هویت شخصیاست. به همین دلیل، هدف از مقاله حاضر، مطالعه تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت شخصی مدرن دختران و زنان جوان بوده است. پژوهش حاضر به ‌صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه و در دسترس و با بهره‌گیری از پرسشنامه اینترنتی و تکیه بر نظریه‌های کاشت، استفاده و رضایت‌مندی و همچنین ساخت‌یابی گیدنز صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دختران و زنان جوان کاربر فیس‌بوک شهر تهران در سال 1394 تشکیل می‌دهند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در فیس‌بوک، میزان استفاده از فیس‌بوک، نوع انگیزه و هدف کاربران در استفاده (هدفمند و غیرهدفمند) از فیس‌بوک، میزان مشارکت و فعال بودن کاربران فیس‌بوک و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس‌بوک، با هویت شخصی مدرن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Facebook and the Modern Personal Identity of Girls and Women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Simin Afshar 1
  • Seyyed Ahmad Mir-Mohammad-Tabar 2
  • Narges Pirhayati 3
  • Somayyeh Iqbali 4

1 Sociology

2 Sociology

3 Sociology

4 Sociology

چکیده [English]

Today, as young women and girls make wide use of social networks, they are largely affected by these media. Personal identity is one of the many important aspects which are affected by social networks. This paper aims to study the impact of Facebook as a social network on the modern personal identity of young women and girls. This research was carried out through a survey with a voluntary sample and by an online questionnaire. It theoretically draws upon Cultivation Theory, Use and Gratification Theory as well as Giddens’ Structuration Theory. The research population is made up of Young women and girls using Facebook in Tehran in 1394 (Iranian Calendar). Research findings indicate that there is a positive significant relationship between modern personal identity and the level of using this social network, motive and objective of using (purposefully and unpurposely), the level of participation and activity of users as well as recognizing this network’s contents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Facebook
  • Modern Personal Identity
  • Identity
بهبهانی، سروناز. (1388). ورود خزنده و انفجاری دختران به دنیای مجازی. نشریه گزارش، 213، صص 9-8.
پیشگاهی‌فرد، زهرا؛ انصاری‌زاده، سلمان؛ کرمی، افشین و پرهیز، فریاد. (1389). تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت زنان در ایران. فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 8 (2)، صص 209-189.
ذکایی، محمدسعید و خطیبی، فاخره. (1385). رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن: پژوهشی درباره کاربران اینترنتی جوان ایرانی. نامه علوم اجتماعی، 11 (33)، صص 153-11.
ریتزر، جورج. (1388). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: علمی.
شهابی، محمود و بیات، قدسی. (1391). اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی: مطالعه‌ای درباره جوانان شهر تهران. فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 13 (20)، صص 86-61.
عبداللهیان، حمید و رضانیا، آوات. (1388). مطالعه تجربه خود زنانه در ارتباطات اینترنتی. فصلنامه پژوهش زنان، 7 (3)، صص 147-129.
عدلی‌پور، صمد؛ یزدخواستی، بهجت و خاکسار، فائزه. (1392). شبکه اجتماعی فیس‌بوک و شکل‌گیری هویت بازاندیشانه در بین دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 20 (3)، صص 128-101.
فرزانه، سیف‌الله و فلاحتی شهاب‌الدینی، راضیه. (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل). فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، 1 (1)، صص 22-1.
قاسمی، وحید؛ عدلی‌پور، صمد و کیانپور، مسعود. (1391). تعامل در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس‌بوک و جوانان شهر اصفهان. دو فصلنامه دین و ارتباطات، 19 (2)، صص 36-5.
کرایب، یان. (1388). نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس (ترجمه عباس مخبر). تهران: آگه.
گیدنز، آنتونی. (1388). تجدد و تشخص (ترجمه ناصر موفقیان). تهران: نی.
مجیدی قهرودی، نسیم و آذری، فاطمه. (1389). بررسی نقش اینترنت در ارتقای جایگاه زنان. فصلنامه پژوهشنامه زنان، 1 (2)، صص 109-87.
مهدی‌زاده، سیدمهدی. (1389). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
ویندال، سون، سیگنایتزر، بنو و جین اولسون. (1387). کاربرد نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: جامعه‌شناسان.
Boyd, D. (2007). Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Cocial Life. Retrieved From,
 http:// www.danah.org/papers/whyyouthheart.pdf.
Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13, No. 1, Pp. 210-230.
Grasmuck, S. (2009). Facebook and Identity. Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 15, No. 2, Pp. 158-188.
Kelley, F. (2007.( Face-Time: The Construction of Identity on Facebook. London: Wadsworth.
Larsen, M. C. (2009). Girls are More Preoccupied With Photo Comments Than Boys. Rtrived from, http://www. malenel.wordpress.com.
Laughey, D. (2007). Key Themes in Tedia Theory. Mcgraw Hill Publication.
Morgan, M. (1995). The Critical Contribution of George Gerbner. Colorado: Westview Press.