نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله چگونگی ارتباط بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و سبک زندگی بررسی و تحلیل شده است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری کلیه دانشجویان از تمامی رشته‌های تحصیلی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 91 ـ1390 بوده که از این میان نمونه‌ای به حجم 138نفر انتخاب شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، رابطه مصرف رسانه‌های چاپی با ابعاد مصرف فرهنگی، رفتارهای انحرافی، رفتار سیاسی و دینداری معنادار است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که ارتباط مصرف رسانه‌های چاپی با ابعاد سبک زندگی به غیر از رفتارهای انحرافی همبستگی مثبت دارد. همچنین رابطه مصرف رسانه‌های الکترونیک با ابعاد سبک زندگی معنا‌دار و مثبت (به جز بعد رفتارهای انحرافی) است. رابطه مصرف رسانه‌های دیجیتال با ابعاد مصرف فرهنگی و رفتار سیاسی معنا‌دار است. از سوی دیگر، ارتباط مصرف رسانه‌های دیجیتال با بعد دینداری همبستگی منفی ولی با ابعاد دیگر سبک زندگی همبستگی مثبت دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Relationship between Media Consumption and Lifestyle A case study of Isfahan University students

نویسندگان [English]

 • Seyyed Javad Imamjomehzadeh 1
 • Zohreh Marandi 2
 • Mahmoudreza Rahbarqazi 2
 • Leila Saeedi AbuIshaqi 3

1 associate prof. in political seience, Isfahan Uni.

2 political seience

3 international relation

چکیده [English]

This paper addresses the way mass media  interacts with individuals’ lifestyle in the society. It is based on a survey of Isfahan University students in the academic year of 1390-91 (Iranian Calendar) with a sample of 138 individuals. The findings show that there is a significant relationship between press media consumption and cultural consumption and immoral behaviors as well as political and religious aspects of individuals’ personality. Furthermore, there is a positive relationship between electronic media consumption and individuals’ lifestyle (except for immoral behaviors). The relationship between digital media consumption and cultural, political aspects of individuals’ lifestyle is 95% significant. There is a negative relationship between digital media consumption and the religious dimension of “solidarity”; however, this relationship with respect to other aspects of solidarity lifestyle is positive.
 
Keywords: Cultural Consumption, Body Management, Political Behavior, Immoral Behavior, Piety, Press Media, Electronic Media, Digital Media 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Consumption
 • Body Management
 • Political Behavior
 • Immoral Behavior
 • piety
 • Press Media
 • Electronic Media
 • Digital Media

 

امیرتیموری، محمدحسن. (1377). رسانه‌های آموزشی. شیراز: ساسان.
دیندار، فرکوش و صدری‌نیا، حسین. (1388). روابط عمومی و رسانه. تهران: سایه روشن.
رسولی، محمدرضا. (1382). بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیونی. فصلنامه علوم اجتماعی، 23.
رضوی‌زاده، سید نور‌الدین. (1384). بررسی تأثیر رسانه‌ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی. فصلنامه علوم اجتماعی، 31.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1386). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صمدی، منصور. (1386). رفتار مصرف‌کننده. تهران: آییژ.
علیزاده، عبدالرحمن و فتحی‌نیا، محمد. (1385). رابطه میزان استفاده از رسانه‌ها (با تأکید بر تلویزیون) و طرز فکر مخاطبان. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 13 (48).
فاضلی، محمد. (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق.
کلانتری، عبدالحسین و حسنی، حسین. (1388). سبک زندگی‌سازی برنامه‌های رادیویی: پاسخ‌گویی به نیازهای روزمره مخاطبان در عصر مدرن. اطلاع‌رسانی و کتابداری، 80 .
گونتر، بری. (1384). روش‌های تحقیق رسانه‌ای (ترجمه مینو نیکو). تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.
گیدنز، آنتونی. (1379). جامعه‌شناسی (ترجمه‌ منوچهر صبوری). تهران: نی.
گیدنز، آنتونی. (1382). تجدد و تشخص (ترجمه ناصر موفقیان). تهران: نی.
مک کوئیل، دنیس. (1385). نظریه ارتباطات جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
هندری، لئوبی و همکاران. (1381). اوقات فراغت و سبک‌های زندگی جوانان (ترجمه مرتضی ملانظر و فرامرز ککولی دزفولی). تهران: سازمان ملی جوانان.
Anderson, C.A. & Bushman, B.J. (2001). Effects Of Violent Games On Aggressive Behavior, Aggressive Cognition, Aggressive Affect, Arousal, & Prosocial Behavior: A Meta-Analytic Review Of The Scientific Literature. PsychologicalScience, 12, pp. 353-358.
Bourdieu, P. (1984). D Istinction , Newyork: Routledge And Kegan Paul.
Carlson, J.M. (1993). Television Viewing: Cultivating Perceptions Of Affluence And Support For Capitalist Values. Political Communication, 10, pp. 243-257.
Chaney, D. (1996). Life Styles. London: Routledge.
Gerbner, G. & Gross, L. (1976). Living With Television: The Violence Profile. Journal OfCommunication, 26, pp. 173-199.
Harmon, M.D. (2001). Affluenza: Television Use And Cultivation Of Materialism. Communication & Society, 4, pp. 405-418.
Jansson, A. (2002). The Mediatization Of Consumption. Towards An Analytical Framework Of Image Culture. Journal Of Consumer Culture, 2, pp. 5-31.
Leslie, G.R.; Larson, R.F. & Gorman, B.L. (1994). Introductory Sociology, Oxford University Press.
Loov, T.F. (1990). The Notion Of Lifestyle: Some Theoretical Contributions, In The Nordicom Review, Goteborg University.
Lull, J. (1998). Constructing Rituals Of Extension Through Family Television Viewing.In WorldFamilies Watch Television, Edited By J. Lull. Newbury Park, Ca: Sage.
Rosengren, K.E (1994). Media Effects And Beyond. Cultur, Socialization And Lifestyles. London / New York: Routledge.
Simmel, G. (1990). The Philosophy Of Money. Edited By David Frisby. Translated By Tom Bottomore and David Frisby, London and New York: Routledge.