نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر با هدف پرداختن به سیاست‌ها و شیوه‌های حاکم بر مصرف بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین وب‌سایت شبکه اجتماعی (SNS) جهان، فیس‌بوک، ضمن بهره‌گیری از روش‌های مقایسه تطبیقی (همگرا بودن یا نبودن شبکه‌های تلویزیونی با رسانه‌های اجتماعی)، دیدگاه افراد شاغل در رسانه ملی را که همزمان در این رسانه اجتماعی نیز فعالیت حرفه‌ای دارند، از طریق مصاحبه آنلاین بررسی کرده است. به این ترتیب، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست‌های حاکم و شیوه‌های مصرف فیس‌بوک در تعامل یا تقابل با سیاست‌های رسانه‌ای سازمان صدا‌و‌سیما و فعالیت‌ها و تعاملات حرفه‌ای این گروه از پاسخگویان بوده است.یافته‌های به دست آمده، نشان می‌دهد، بین سیاست‌های سازمان صدا‌و‌سیما در به کارگیری شبکه‌های اجتماعی و به بیان اخص فیس‌بوک، در مواردی تفاوت وجود دارد. اما در مقابل، نگرش افراد مشهور (خبرنگار، مجری و گوینده) و فعال در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، نسبت به استفاده از آن منفی نمی‌باشد و حاکی از تعامل با سایر کاربران عضو در این رسانه اجتماعی است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Media and Media Organizations A review over policy-making process in National Media in confrontation with “Facebook”

نویسندگان [English]

  • Hossein Basiriyan Jahromi 1
  • Hadi Khaniki 2
  • Mohammad Saeed Zokayee 3

1 communication sciences

2 * assistant prof. in communication sciences, Allameh Tabatabaee Uni

3 assistant prof. in sociology, Allameh Tabatabaee Uni.

چکیده [English]

The present article aims to examine policies and trends in the consumption of world’s biggest and most popular social media website, i.e. “Facebook”. It uses comparative methodology (convergence or divergence of TV channels or social media) to examine through online interviews the views of National Media’s staff using this social media. Thus, this research aims to study the policies and patterns adopted in using Facebook, taking into account the IRIB’s policies as well as the respondents’ practices and professional interactions. Findings indicate that there’s contradiction between IRIB policies with regard to using social media, particularly Facebook. In contrast, well-known people (famous journalists, anchors and presenters) using Facebook did not have a negative attitude towards this social media.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Facebook
  • Media organization
  • IRIB
  • Media Convergence

 

امامی، حسین. (1391). نقش عضویت یا عدم عضویت درشبکه‌های اجتماعی بر روابط میان فردی دانشجویانارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی. رساله دکترای علوم ارتباطات. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
خانیکی، هادی و بابایی، محمود. (1391). تأثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت، بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم اجتماعی، 56، صص 116ـ73.
جعفری، مهدی. (1390). هفده میلیون ایرانی عضو فیس‌بوک هستند. سخنرانی رئیس فنّاوری و اطلاعات سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور در همایش نهضت روشنگری در آمل؛ بازیابی شده از:
www.asriran.com/fa/news/183862/17http://
رجبی، زهره. (1389). بازنمایی گرایش‌های سیاسی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی: با مطالعه موردی فیس‌بوک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1392). بازیابی شده از:
                                              http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=5427
کوثری، مسعود. (1386). جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکه دوست‌یابی اورکات. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مارشال، کاترین و راسمن، گرچن . (1381). روش تحقیق کیفی (ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
نوری مرادآبادی، یونس. (1391). بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه‌های تهران به شبکه اجتماعی فیس‌بوک و عوامل مرتبط با آن: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های خبرگان رسانه و کاربران فیس‌بوک.پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
Alexa. (2013). Retrieved May. 2, 2013, from: http://www.alexa.com/topsites
Allen, S. (2007). Citizen Journalism and the Rise of Mass Self-Communication: Reporting the London Bombings. Global Media Journal (Australian Edition), Vol. 1, No. 1, pp. 238‐266.
Bernet, M. (2010). Social Media in der Medienarbeit: Online-PR im Zeitalter von Google, Facebook und Co. Germany: VS Verlag.
Castells, M. (2007). Communication, Power and Counter‐power in the Network Society. International Journal of Communication, Vol. 17, pp. 238‐266.
Castells, M. (2009). Communicaiton Power. UK: Oxford University Press.
CNN Money .(2012). Facebook Reaches one Billion Users. Retrieved Apr, 5, 2013. from:
http://www.money.cnn.com/2012/10/04/technology/facebook-billion-users/index.html
Facebook. (2013). Retrieved Apr, 7, 2013. from:
http://www.facebook.com/aghuyehamsaade
Garber, M.B. (2011). Social Media Policy on Campus: A Case Study of the Development and Implementation of a Social Media Policy for University Administration, Faculty & Staff. Ph.D Dissertation. Mercer University, Atlanta, GA.
Gordon, R. (2003). The Meanings and Implications of Convergence. In K. Kawamoto (Ed.), Digital journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
Jenkins, H. (2001). Convergence? I diverge. Technology Review, Vol.5, No. 104, p.93.
Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old & New Media Collide. New Yourk: New York University Press.
Legal Information Institute. (2013). Retrieved May, 11, 2013, Retrieved from: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/2/1602
Leonardi, M.E. (2009). Narrative as Self-Performance: The Rhetorical Construction of Identities on Facebook Profiles. Ph.D Dissertation, The University of New Mexico.
Li, C.& Bernoff, J. (2011). Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies. Boston: Forrester Research, pp. 30-50.
Shipley, C. (2012). Coining the Term Social Media; Retrieved Jan 25, 2013. from: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Chris_Shipley