نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دکترای مدیریت استراتژیک، استادیار دانشکده صداوسیما

4 دکترای مدیریت رسانه

چکیده

رسانه‌ها و مدیریت حاکم بر آنها، در حال حاضر از الگوهای سازمانی تبعیت می‌کنند. این سازمان‌های رسانه‌ای، فاقد راهبردی جامع در خصوص نقش و جایگاه خود در تراز یک جامعه آرمانی هستند. برای نقش‌آفرینی مؤثر و متناسب، لازم است الگویی هنجاری برای مدیریت رسانه‌ها ترسیم شود تا کارکردهای کلان فرهنگی و اجتماعی، در سطح ملی و فراملی، مد نظر قرار گیرد. به این منظور، در مقاله حاضر با تحلیل گفتمان حوزه رسانه و ترسیم مؤلفه‌های درگیر در نظام ارتباطی در قالب یک مدل مفهومی، الگوی یک فرهنگ ارتباطات رسانه‌ای به عنوان یک راهبرد گذار به جامعه دانایی معرفی می‌شود. شکل‌گیری و استمرار این فرهنگ ارتباطی، بستر‌ساز نقش‌آفرینی سازنده رسانه‌های جامعه دانایی در سه حوزه کلان اجتماعی، فرهنگی و زبانی است. برای تحقق این استمرار، یک الگوی مدیریت کلان پیشنهاد می‌شود تا با استقرار نظمی سیاره‌ای، اقمار رسانه‌ای در مدارهای معین و مکمل اجتماعی در یک منظومه ارتباطی، ایفای نقش‌ کنند. جدول تناوبی عناصر، استعاره کارآمد دیگری در بیان این نظم غایی در حوزه رسانه‌هاست.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solar-System-based Management Pattern for Media based on their Ideal Functions in Wise Society

نویسندگان [English]

  • Mohammad S. Ziaee 1
  • Taher Roshandel 2
  • Hasan Khojasteh 3
  • Hossein Mostaqimi 4

1 associate prof. in governmental management of Tehran Uni.

2 assistant prof. in media management of Tehran Uni.

3 teacher in strategic management of IRIB faculty

4 media management

چکیده [English]

Media and their management currently follow an organizational pattern. These media organizations are in dire need of a comprehensive strategy in terms of their roles and status in a supposed ideal society. For the media to be effective and influential, a normative pattern of management is required to be designed to address socio-cultural macro functions at national and transnational.
To this aim, the present article analyzes media discourse and works out factors involved in communicative system in form of a conceptual pattern, proposing a pattern for media communication culture as an effective strategy for a wise society. Formations and sustainability of this communicative culture provides a ground for the wise society media to play an effective role in three macro domains: society, culture and language. To realize such a sustainability, the article proposes a macro management pattern which allows a solar-based order putting the media satellites into their predetermined orbits. Periodic Table of Elements is another fitting metaphor to express the intended order in media.     
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periodic table of media
  • Wise society
  • Media communication culture
  • Solar-system based management

 

آقاگل‌زاده، فردوس. (1385). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: علمی فرهنگی.
پستمن، نیل. (1372). تکنوپولی، تسلیم فرهنگ به تکنولوژی (ترجمه صادق طباطبایی). تهران: سروش.
خجسته، حسن. (1382). رادیو، مدیریت و جامعه. تهران: معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
خجسته، حسن. (1388). مقبول مشروع، تئوری‌ هنجاری رسانه‌ای ما. برگرفته از:
www.kojaste.IR
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1388). روش‌شناسی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رضائیان، علی. (1382). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
ساروخانی، باقر. (1382). رادیو و چشم‌اندازهای نو. فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، 1.
قلی‌پور، آرین. (1384). جامعه‌شناسی سازمان‌ها. تهران: سمت.
مک‌فارلند، دیوید. (1381).راهبردهای برنامه‌سازی برای رادیو در آینده (ترجمه مینو نیکو). تهران: مرکز تحقیق و توسعه صدا.
میرزایی اهرنجانی، حسن. (1385). مبانی فلسفی تئوری سازمان. تهران: سمت.
نوذری، حسین‌علی. (1380). مدرنیته و پست‌ مدرنیته: بسترهای تکوین تاریخی و زمینه‌های تکامل اجتماعی. تهران: نقش جهان.
هابرماس، یورگن. (1384). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی (ترجمه جمال محمدی). تهران: افکار.
Althusser, L. (1971). Ideology & Ideological State Apparatuses. London: New Left Book.
Bishop, S. (1999). The Strategic Power of Saying No. HBR, P. 50.
Bourdieu, P. (2006). Cultural Reproduction and Social Reproduction. In David B. Grusky and Szonya Szelenyi (eds.). Inequality: Classic Readings in Race, Class, and gender. Westview.
Foray, D. (2002). An Introduction to the Economy of The Knowledge Society. International Social Science Journal, issue 171, pp.5-9.
HLEG Report. ) 2000(. Building the European Information Society, P.17, Retrieved from: www.intellectbook.co
Hutchison, D. (1998). Media Policy. London: Blackwell.
Naveh, Ch. (2002). The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework. Conflict & Communication Online, Vol.1, No.2.
Sparknotes. (2009). Institutions and Social Functions. Retrieved from:
http://sparkcharts.sparknotes.com/gensci/sociology/section9.php
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage.
Unesco Report. (2004/2005). Information for All programme (IFAD). Edited by Elizabeth Longworth, Paris: UNESCO unesdoc.unesco.org, p.27.