نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

بر اساس دیدگاه کنش متقابل نمادین و ساخت‌یابی گیدنز، هویت، امری ساخته شده است که برساخته شدن آن در بستری اجتماعی و با تفسیرهای افراد، قابل بررسی است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش اسنادی و در چارچوب این نظریه‌ها به دگرسازی در شکل هویت اجتماعی در دوره پسامدرنیته (که تحت تأثیر رسانه‌هاست) پرداخته و اشاره شده است که در شرایط حاصل از نبود قطعیت پسامدرنیته، هم نقش و ساختار رسانه‌ها دچار دگرگونی شده و هم مبانی مرتبط با هویت اجتماعی تغییر یافته است. همچنین در این فرایند، رسانه‌های جمعی با تأکید بر تنوع و تغییر و کثرت سبک‌های اجتماعی، نوعی هویت مصرفی و سیال را به وجود آورده‌اند. در ادامه، رویکردی انتقادی به رسانه مطرح شده است که بر اساس آن رسانه‌ها انعطاف‌پذیری انسان را از او گرفته و او را به سطح انسانی تک بعدی (مصرف‌کننده) و بسیار منفعل تنزل داده‌اند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media and Building Post-Modern Social Identity

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Imamzadeh 1
  • Reza Mahmoud Oghli 2

1 assistant prof. in political science of Esfahan Uni.

2 political science

چکیده [English]

According to Giddens’ symbolic interaction theory and his structuration theory, identity is a constructed entity, subject to evaluation by individuals within a social context. Drawing on these theories and using a documentary methodology, the present article examines transformation of social identity in post-modern era (which is under the influence of media) and points out that in a context suffering lack of post-modern uncertainty, both the role and structure of media is subject to transformation, and principles related to social identity have changed. In this process, also, mass media have created some kind of fluid consumption identity through focusing on diversity and fragmentation of social styles. The article, finally, proposes a critical approach to media based on which media kill human flexibility and degrade him to a passive single-dimensional entity (consumer).
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Post-modernity
  • media
  • Structuration
  • Symbolic Interaction
  • Social Identity

 

ابراهیمی، قربانعلی؛ بهنوئی گدنه، عباس. (1387). بررسی جامعه‌شناختی گونه‌های هویتی در بین جوانان (مطالعه موردی بابلسر). فصلنامه مطالعات ملی، 9 (1).
بورن، اد. ( 1379 ). بُعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه (ترجمه مهرسیما فلسفی). تهران: مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما.
پاستر، مارک. (1377). عصر دوم رسانه‌ها (ترجمه غلامحسین صالحیار). تهران: مؤسسه ایران.
تاجیک، محمدرضا. (1387). رسانه و بحران در عصر فرا واقعیت (با تأکید بر بحران هویت). پژوهشنامه علوم سیاسی، 4 (1).
تامپسون، جان.‌ب. (1380). رسانه‌ها و مدرنیته: نظریه اجتماعی رسانه‌ها (ترجمه مسعود اوحدی). تهران: سروش.
جوادی یگانه، محمدرضا؛ عزیزی، جلیل. (1387). هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1 (3).
جنکینز، ریچارد. (1381). هویت اجتماعی (تورج یاراحمدی). تهران: شیرازه.
چوپانی، یدالله. (1388). پدیده جهانی شدن فرهنگ‌ها. فصلنامه سیاست، 39 (3).
خانیکی، هادی. (1376). فرهنگ جمعی و رسانه‌های نو. مجموعه مقالات رسانه‌ها و فرهنگ (2)، تهران: سروش.
دهشیری، محمدرضا. (1388). رسانه و فرهنگ‌سازی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 2 (8).
رزاقی، افشین. (1381). نظریه‌های ارتباطات اجتماعی. تهران: پیکان.
زیگموند باومن. (1384). اشارت‌های پست مدرنیته (ترجمه حسن چاوشیان). تهران: ققنوس.
ساراپ، مادان. (1382). راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم (ترجمه محمدرضا تاجیک). تهران: نی.
سیدامامی، کاووس. (1387). ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسان‌های خود. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1 (4).
شارع‌پور، محمود؛ غلامرضا خوش‌فر. (1381). رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان. نامه علوم اجتماعی، 20.
شرف‌الدین، سید حسین. (1387). مکتب مطالعات فرهنگی، معرفت، 126.
طالبی‌نژاد، محمدرضا. (‌۱۳۶۸‌). روا‌ن‌شناسی ارتباط. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ حسنقلی‌پور، طهمورث؛ خانلری، امیر. (1387). پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف‌کننده در هزاره جدید. مدیریت بازرگانی، 1 (1).
قزلسفلی، محمدتقی. (1388). رسانه و ساخت هویت ملی، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 39 (3).
کهون، لارنس. (1381). از مدرنیسم تا پست مدرنیسم (ترجمه عبد‌الکریم رشیدیان). تهران: نشر مرکز.
کالینز، جیم. (1388). تلویزیون و پسامدرنیسم (ترجمه شهریار وقفی‌پور). رواق هنر و اندیشه، 34.
کلانتری، عبدالحسین؛ حسنی، حسین. (1387). رسانه‌های نوین و زندگی روزمره، رسانه، 19 (4).
کلارک، لین شافیلد. (1387). رسانه، معنا و هویت مذهبی در بستر پست مدرن (ترجمه حسین شیخ‌الاسلامی). رواق هنر و اندیشه، 35.
مک کوئیل، دنیس. (1382). درآمدی بر نظریه‏های ارتباطات جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏ها.
کوزر، لوئیس. (1378). زندگانی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: علمی.
گل‌محمدی، احمد. (١٣٨٠). جهانی شدن و بحران هویت. فصلنامه مطالعات ملی، 3 (10).
گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید (ترجمه ناصر موفقیان). تهران: نی.
لاجوردی، هاله. (1387). رویکردهای غربی به جامعه‌شناسی فرهنگ و انتقال به پسامدرنیسم فرهنگی و فرهنگ‌شناسی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1 (3).
مارکوزه، هربرت. (1362). انسان تک ساحتی (ترجمه محسن مؤید). تهران: امیرکبیر.
مک لوهان، مارشال. (۱۳۷۷). برای درک رسانه‌ها (ترجمه سعید آذری). تهران: مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما.
مک دانل، دایان. (1382). مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمان (ترجمه حسنعلی نوذری). تهران: فرهنگ گفتمان.
منتظرقائم، مهدی. (1379). رسانه‌های جمعی و هویت. فصلنامه مطالعات ملی، 2 (4).
هیل، جان. (1381). پسامدرنیسم و فیلم (ترجمه الهه دهنوی). مجله ارغنون، 20.
وارد، گلن. (1387). پست مدرنیسم (ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی). تهران: ماهی.
وبستر، فرانک. (1384). ایده پیدایش جامعه اطلاعاتی (ترجمه پریسا شبانی). دوماهنامه بیناب.
Appadurai, A. (1996). Modernity at Larye. Minneapol: University of Mirnesta Press.
Baudrillard, J. (1975). The Mirror of Production. St Louis: Telos Press.
Bocock, R. (1993). Consumption. London: Routledge.
Deaux, K. (2000). Models, Meanings and stimuli. In: Dora Capozza & Rupert Brown (eds) Social identity Processes: Trends in theory and research. London: Sage.
Ganetz, H. (1995). The Shop, the Home and Feminity as a Masquerade. in J Formas & G. Bolin (eds) Youth Culture in Late Modernity, London: Sage.
Giddens, A. (1992). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity.
Gray, H. (1993). Cultural Theory, Social Construction and Social Problems In edited by M. Gale, & J. A. Holstein (eds.), Constructionist Controversies: Issues in Social Problems Theory, New York: Aldine de Gruyter.
Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity. Oxford: Basil Blackwell.
Hill, J. (1988). Film and Postmodernism, in the Oxford Guide to Film Studies, ed., John Hill, Oxford University Press.
Howard, J.A. (2000). Social Psychology of identity. Annual Review of Sociology, Vol. 26.
Jacobson, J. (1998). Islam in Transiton. London: Routledge.
Jameson, F. (1991). postmodernism or The Cultyral Logic of Late Capitalism. Duke University Press.
Jenks, C. (2005). Subculture: The Fragmentation of the Social. Londan: Sage.
Lull, J. (2000). Media, Communication, Culture: A Global Approach, Second Edition, Cambridge. UK: Polity.
Mahtani, M. (2001), Representing Minorities: Canadian Media and Minority Identities, in Canadian Ethnic Studies , Vol. 33 (3).
Poirrier, P. (2007). Politique culturelle et patrimonies. Vieille Europe et Nouveaux mondes, Dans : Culture & Muse`es, Revue.
Praprotnik, T. (2004). How to Understand Identity in Anonymous Computer-Mediated Communication? London: Routledge.
Silvestone, R. & Georgiou, M. (2005). Editorial Introduction: Media and Minorities in Multicultural Europe, in Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 31 (3).
Simmons, G. (2008). Marketing to postmodern consumers: introducing the internet chameleon. European Journal of Marketing, 42 (3/4).
Tampson, J. (1995). The Media and Modernity. Standford: Standford University.
Turner, H. (1998). The Structure of Sociological Theory (6th edition). London: Wadsworth.
Turner, J.C. & Hogg, M.A. (1995). Social Identity. Social Psychology at ANU.