نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشیار جهاد دانشگاهی کشور

چکیده

با توجه به نقش انکارناپذیر رسانه‌ ملی در شکل‌دهی و جهت‌دهی به باورها، نگرش‌ها و افکار جامعه و همچنین فراهم‌ آوردن بستر مناسب برای پرداختن به ورزش؛ مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است: آیا بین زیرمؤلفه‌های مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسانه‌ ملی در ورزش همگانی تفاوت معنادار وجود دارد ؟در این پژوهش روش تحقیق، توصیفی‌ـ مقایسه‌ای، نوع تحقیق، کاربردی، روش اجرا، پیمایشی و گردآوری داده‌ها، به صورت میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق؛ کارشناسان ورزشی و رسانه‌ای را در بر می‌گیرد و روش نمونه‌گیری غیرتصادفی (در دسترس) و تعداد نمونه 120 نفر بوده‌ است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین زیر مؤلفه‌های مؤثر نقش چهارگانه رسانه‌ ملی در ورزش همگانی، تفاوت معناداری وجود دارد. به نظر می‌رسد رسانه ملی میتواند با به‌ کارگیری نیروهای متخصص و متعهد در راه اعتلای ورزش همگانی و همچنین افزایش آگاهی افراد جامعه گام‌های مؤثری بردارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparison between Effective Subcomponents of IRIB’s Roles in terms of Informing, Social Participation, Training and Culture-building with Regard to Popular Sports

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradi 1
  • Habib Honari 2
  • Abdolhamid Ahmadi 3

1 sport management of Allameh Tabatabaee Uni.

2 assistant Prof. in sport management of Allameh Tabatabaee Uni

3 assistant Prof. in sport physiology of jahad Uni.

چکیده [English]

Given the undeniable role of IRIB in shaping and directing public opinions,
attitudes and believes as well as paving the way for sports to be addressed
duly, the present article aims to answer the following question: is there any
significant difference between effective subcomponents of IRIB’s informing,
social participation, training and culture-building roles with regard to
popular sports?
The method used in this applicable research is descriptive-comparative.
A survey was conducted to gather data in this field study. Subjects were
some 120 media and sports experts who were selected using non-random
sampling. A researcher-made questionnaire was employed for data
gathering. Findings indicate that there is a significant difference between
effective subcomponents of quadruple role of IRIB regarding popular sports.
It seems that IRIB is able to take important steps in improving popular
sports and raising individuals’ awareness by employing experts and
committed forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Informing
  • IRIB
  • Culture-Building
  • Social Participation
  • Public Sports

 

انورالخولی، امین. (1383). ورزش و جامعه. مترجم: حمیدرضا شیخی. بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مشهد و تهران.
دادگران، محمد. (1387). مبانی ارتباطات جمعی. انتشارات فیروزه، تهران.
راندال، دیوید. (1386). روزنامه‌نگاری حرفه‌ای. مترجم: علی‌اکبر قاضی‌زاده، انتشارات روزنامه ایران، تهران.
رسولی، رضا. (1383). تحلیل روزنامه‌های منتخب سراسری. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور. مقاله فصلنامه علمی – پژوهشی حرکت، شماره 23، صص 177 – 165.
دهقان، علیرضا. (1388). نظریه‌های ارتباطات. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. (1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور. مصوبه جلسه مورخه 9/6/82  هیئت محترم وزیران.
فتحی‌نیا، محمد و علیزاده، عبدالرحمان. (1384). خشونت‌گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه‌ها در کنترل آن. نشریه سنجش و پژوهش، مرکز تحقیقات صداوسیما. شماره‌های 42 و 43.
قاسمی، حمید. (1386). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش کشور. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
قیامی‌راد، امیر. (1387). بررسی همسویی عملکرد رسانه‌های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی، مقاله همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، آکادمی ملی المپیک، اسفندماه.
کازنو، ژان. (1387). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، مترجم؛ باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، انتشارات اطلاعات، تهران.
کردی، محمدرضا. (1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه‌های گروهی در ورزش ایران. طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کلایتون استولد، جی و همکاران. (1388). روابط عمومی ورزشی، مترجم؛ حمید قاسمی و همکاران، انتشارات علم و حرکت، تهران.
مهدویان مشهدی، مریم. (1387). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در ورزش بانوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان.
Greenwood,  R & Hinnigs, R. (1996).“Understanding radical organizational change. Bringing together the old and new institutionalism”, Academy of management review. Vol 21, No 4, PP:10- 22.
Jakson, j & Michael, H. (1991). Physical education and sport, Sage publication 367.
James, J & Pyun, Y. (2010). Attitude toward advertising through sport : A theoretical framework. Sport management review ELSEVIER.
Mull, Richard. (1997). “Recreational sport management”, Human kinetics , P:202.