نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دکترای مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه پیام نور

3 دکترای مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل محتوای جدول پخش برنامه‌های شبکه سه سیما، با تأکید بر برنامه‌های ورزشی بوده است. نمونه آماری این تحقیق، تمام برنامه‌های پخش شده در ماه‌های اردیبهشت و خرداد را در بر می‌گیرد که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق برگه کدگذاری بوده و واحد آن، زمان پخش شده بر مبنای دقیقه است. نتایج حاکی از آن است که بین نحوه پخش زنده و تولیدی برنامه‌های ورزشی و میزان زمان پخش مسابقات انفرادی و تیمی، اختلاف معناداری وجود دارد. بر همین اساس، بین حجم زمانی تمام خرده مقیاس‌های زمان پخش برنامه های ورزشی در طول روز، اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین، بین تمام خرده مقیاس‌های نوع برنامه ورزشی پخش شده، اختلاف معناداری وجود دارد. علاوه بر این، اختلاف معناداری نیز بین خرده مقیاس‌های روزهای پخش برنامه‌های ورزشی به چشم می‌خورد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Quantitative Study of Channel Three’s Sports Programs

نویسندگان [English]

  • Bahman Asgari 1
  • Hamid Qasimi 2
  • Sara Keshkar 3

1 sport management of Tarbiat moalem Uni

2 assistant Prof. in sport management of Payam Noor Uni

3 assistant Prof. in sport management of Allameh Tabatabaee Uni.

چکیده [English]

The main objective of the present research was to conduct a content analysis
on Channel Three conductor, particularly its sports programs. The research
population includes all broadcast programs on this channel in Ordibehesht
and Khordad (May and June). The research employed convenience sampling
to select sample programs. Research tool was coding sheets and the unit of
analysis was minute-based broadcast time. Findings indicate that there is a
significant difference between live and produced sports programs and
between team and individual matches in terms of broadcast time. Hence,
there was a significant difference between all sub-scales of broadcast time
for sports programs in day times. There was also a significant difference
between all sub-scales of the type of the broadcast sport programs. Besides,
there was a significant difference between sub-scales of the days in which
sports programs were broadcast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Program
  • Content Analysis
  • Broadcast Table
  • Channel Three sport

 

اراضی، حمید؛ عسگری، بهمن. (1389). فرایند چند عاملی بروز چاقی. فصلنامه پیک سلامتی، شماره بیست و ششم، صفحه 12-8.
حسینی، نگین. (1389). روش‌های کمی در مطالعات رسانه- ورزش. 24/6/1390.
http://www.hamshahritraining.ir/news-3229.aspx.
رمضانی نژاد، رحیم. (1382). تربیت بدنی در مدارس. تهران: انتشارات سمت.
سجادی، نصرالله. (1378). تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازیهای المپیک طی قرن بیستم. نشریه حرکت، سال اول، شماره سوم، صفحه 56-39.  
غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوزه چیان، هاشم؛ احسانی، محمد. (1382). مطالعه و نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی (رادیو، تلویزیئن و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. حرکت، شماره 16، صفحه 78-57.
قاسمی، حمید؛ مظفری، امیر احمد؛ امیرتاش، محمدعلی. (1385). توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران. پژوهش در علوم ورزشی، شماره 17، صفحه 148-131.
محرم زاده، مهرداد. (1385). مقایسه شیوه های بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران و ترکیه. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 1، صفحه 108-93.
مظفری، افسانه؛ نیکروح متین، فرزانه. (1388). تحلیل محتوای فیلم دو زن به کارگردانی تهمینه میلانی با رویکرد به زن. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره دوم، صفحه 198-171.
مهرداد، هرمز. (1380). مقدمه ای بر نظریات ارتباط جمعی. تهران: فاران.
ویکیپدیا. (1390). شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران. 28/4/1390.
http://fa.wikipedia.org.
Aslam, M. (2008). Sport TV Channel Preferences in Lahore, Pakistan. European Journal of Scientific Research, 24(2): 253-262
Earnheardt, A. C. (2010). Exploring sports television viewers’ judgments of athletes’ antisocial behaviors. International journal of sport communication, 3: 167-189.
Gantz, W; & Wenner, L. (1991). Men, women and sports: Audience experiences and effects. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 35(2): 233-243.
Home, J. (2005). Sport and the mass media in Japan. Sociology of sport journal, 22(4): 415 -432.
James, J. Zhang; Dale, J. Pease; & Dennis, W. Smith. (1998). Relationship between broadcasting media and minor league hockey game attendance. Journal of sport management, 12: 303-122.
Jhalley, S. (1989). Cultural studies and the sport/media complex. In L.A. Wenner (Ed.), media, sport, and society. Newbury Park, ca: sage, p. 70-93.
Marx, K; & Engels, F. (1981). The German Ideology: Part one 8th printing C.J. Arthur (ed.). New York: International Publishers.
Messner, m; hunt, d; & dunbar, m. (1999). Boys to men sport media. Children now, p. 1-12.
Miller, M. M. (1972). Task orientation and salience as determinants of source utility. Journalism Quarterly, 49: 669-673.
Perse, E. (1992). Predicting attention to local television news: Need for cognition and motives for viewing. Communication Reports, 5(1): 40-49.
Ran, Wie; & Leung, Louis. (1998). Owning and using new media technology as predictors of quality of life. Telematics and informatics, 15: 237-251.
Whannel, G. (1992). Fields in vision: television sport and cultural transformation. London: Routledge.