نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق دکترای ارتباطات، استاد دانشگاه تهران و مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات

چکیده

در اقتصاد آنچه تعیین‌کننده ارزش هر کالایی است، میزان کمیابی آن است. افزایش تصاعدی شمار رسانه‌ها و بمباران اطلاعاتی مخاطبان از سوی آنها باعث شده است که عنصر کمیاب در حوزه اقتصاد رسانه، به جای اطلاعات، توجه مخاطبان به رسانه‌ها و اطلاعات ارسالی از سوی آنها باشد. کمیابی توجه، سبب پدید آمدن نظریه جدیدی درباره ماهیت اقتصاد به نام «اقتصاد توجه» شده است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر، معرفی نظریه «اقتصاد توجه» و بررسی نقش آن در اقتصاد رسانه‌هاست. بنابراین نخستین بخش مقاله به تعریف ماهیت اقتصاد و نقش کمیابی در آن اختصاص یافته، سپس شیوه‌های سنجش و مدیریت توجه مخاطبان تشریح و در بحث توجه رسانه به مخاطبان، دو نوع توجه «واقعی» و «کاذب» تعریف و در پایان نیز احتمال پذیرش نوعی تغییر حالت در توجه کردن مخاطبان به محرک‌های رسانه‌ای، از توجه عمیق به توجه کلی مطرح شده است که می‌تواند زمینه‌ساز تحقیقات آتی باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attention; New Reign in Media Economics

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Farhangi 1
  • Alireza Qaraguzlu 2
  • Siavash Salavatian 2

1 * full prof. in communication and management of Tehran Uni

2 media managment

چکیده [English]

In economics, the scarcity of any stuff determines its price in the market. Due to increasing number of media and information bombardment of the audience, "the attention of audience" and the "information they send" have become "the scarce" thing in media economics rather than information. Scarce attention has prompted a new theory on the nature of economy named "the economy of attention". The present article aims to introduce the "economy of attention" and examine its role in media economics.
The article first defines the "nature of economy" and explains the role of "scarcity" in it. Then, it tries to elaborate on methods of assessing and managing the audience attention. The article also defines two types of attentions, i.e. "real" and "fake", and finally proposes the possibility of a change in the way audience pays attention to media stimuli, i.e. a change from general attention to deep attention. This, in turn, could be the subject of future research.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Economics
  • Attention Economy
  • Measuring Attention
  • Attention
  • Management of Attention

 

اتکینسون، ریتا ال؛ اتکینسون، ریچارد. سی و اسمیت، ادوارد. ای. (1384). زمینه روان‌شناسی هیلگارد (ترجمه محمد نقی براهنی). تهران: رشد.
برن، اریک. (1374). بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی (ترجمه اسماعیل فصیح). تهران: آسیم.
دانشنامه رشد. (1388). اروپای دوران فئودالی. وب سایت رسمی دفتر توسعه فناوری اطلاعات آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
ساروخانی، باقر. (1383). اقناع غایت ارتباطات. فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره 23.
فلوزا، دنیس. (1370). اقتصاد معاصرـ جلد اول (اعمال اقتصادی) (ترجمه منوچهر فرهنگ). تهران: سروش.
فیلیپس، چارلز موریس. (1387). تحلیل اقتصادی (نظریه و کاربرد) (ترجمه اکبر کمیجانی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کیهانی، محمد. (1387). اندازه‌گیری ابعاد توجه کار‌آفرینان مراکز رشد به سطوح مختلف نوآوری محصول. پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
لوریا، ا. ر. (1368). کارکرد مغز (ترجمه رویا منجم). تهران: بنیاد.
معین، محمد. (1382). فرهنگ لغت. تهران: امیرکبیر.
مک کوئیل، دنیس. (1382). مخاطب‌شناسی(ترجمه مهدی منتظرقائم). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
می‌یرز، دنی؛ وال، نانسی و مندر، پیتر. (1376). اقتصاد‌ـ جلد اول (اقتصاد خرد) (ترجمه مهدی تقوی و عبدالله کوثری). تهران: پیشبرد.
Aigrain, P. (1997). Attention, media, value and economics. First Monday.
Anderson, D.R.; Bryant J.; Murray, John P.; Rich, M.; Rivkin, M.J. and Zillmann, D. (2006). Brain Imagingan Introduction to a New Approach to Studying Media Processes and Effects. Media Psychology, Vol. 8, No. 1.
Bakker, P. & Sadaba, C. (2008). The Impact of Internet on Users, The Internet and The Mass Media. London: Sage.
Davenport, T. & Beck, J. (2001). The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Boston: Harvard Business Press.
Frank, G. (2005). Mentaler Kapitalismus. Eine Politische Okanomie des Geistes. Muchen, Wien: Carl Hanser.
Goldhaber, M. (1997). The Attention Economy and the Net. Talk presented at the conference on "Economics of Digital Information" Cambridge, MA, Jan. 23-26.
Goldhaber, M. (2009 a). The Attention Economy Hypothesis. Goldhaber’s Blog Archive.
Goldhaber, M. (2009 b). Three Kinds of Money. Goldhaber’s Blog Archive.
Hasson, U.; Landesman, O. & Knappmeyer, B. (2008). Neurocinematics: The Neuroscience of Film. Projections Journal, Vol. 2 I.1.
Hayles, N.K. (2007). Hyper and Deep Attention: The Generational Divide in Cognitive Modes. Profession Journal, 1, pp. 187-199.
ISC Internet Domain Survey. (2009). Internet's Hosts. Jan 2009. Retrieved from: www.isc.org
Kung, L. (2008). Strategic Management in the Media; Theory to Practice. London: Sage.
Molenaer, C. (2002). The Future of Marketing: Practical Strategic for Marketers in The Post-Internet Age. Financial Times Prentice Hal.
Official Google Blog. (2008). We knew the web was big ... , Retrieved from: www.googleblog.com
Palmer, S. (1999). Vision Science: Photons to Phenomenology. MIT Press.
Schmidt, M.E. & Vandewater, E.A. (2008). Media & Attention, Cognition, & School Achievement. Children and Electronic Media, Vol. 18, No. 1.
Simon, H.A. (1971). Designing Organizations for an Information-Rich World. The Johns Hopkins Press.
Tarzia, S., Dick, R., Dinda, P. & Memik, G. (2009). Sonar-Based Measurement of User Attention. Poster, USENIX Annual Technical Conference.
The World Facebook. (2010). Field Listing: Television Broadcast Stations.
Wildman, S. (2006). Characteristics of media, Presentation to IMMAA Meeting, San Francisco, 3 August.
World Wide Web Size. (2010). World Wide Web Size. Retrieved from:
www.worldwidewebsize.com